تعبیر خواب

تعبیر خواب تاراج

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مال و نعمت كسي را به تاراج برد، دليل كه آن كس را غم و اندوه و زيان رسد، به قدر آن كه از وي برده بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تاراج كردن، دليل بر چهار وجه است. اول: شعب. دوم: زيان. سوم: غم و اندوه. چهارم: ارزاني نرخ، مگر كه غنيمت است.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

نوشته های مشابه