تعبیر خواب تاريكي

محمدبن سيرين گويد: تاريكي در خواب ضلالت است در راه دين. اگر بيند تاريكي فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل كه بر قدر آن ضلالت و گمراهي يابد. اگر بيند در تاريكي است و آن تاريكي به روشنائي مبدل شد، دليل كه توبه كند و راه دين بر او گشاده شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند در تاريكي است و آن تاريكي باز به روشنائي شد و ديگر بار به تاريكي شد، دليل كه اين منافق بود. جابرمغربي گويد: تاريكي به خواب، غم و اندوه است. اگر ديد كه هوا سخت تاريك شد، دليل كه مردم آن ديار را غم و اندوه رسد و كار ايشان بسته شود. اگر بيند …
هوا روشن است و تاريكي ابر، ناگاه پديد آمد، دليل كه در آن ديار مرگ مفاجات ظاهر شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تاريكي در خواب بر پنج وجه است. اول: كفر، دوم: تحير، سوم: فروبستن كارها، چهارم: بدعت، پنجم: در ضلالت افتادن. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر به خواب ديد از تاريكي به روشنائي آمد، دليل كه از درويشي به توانگري و ثروتمندي افتد و از غم فرج و شادي يابد و كار بر وي گشاده شود از راه ضلالت دور بود.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!