تعبیر خواب تازيانه

حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند تازيانه به خرط كرده است، دليل كه كارش بر مراد و نظام است. اگر ديد تازيانه او مخروط نكرده است، دليل بر شرف و بزرگي است، به قدر آن تازيانه، و بعضي گويند، كه تازيانه در خواب، دليل بر مال اندك است بر قدر بيننده خواب. اگر ديد دوال تازيانه او بگسست، دليل كه مال و بزرگي از وي جدا شود. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي ديد كه كسي را به تازيانه بِزَد، دليل كه به كاري مشغول شود كه از آن كسب و كسب او فايده بدو نرسد. اگر بيند تازيانه از دست بينداخت، دليل كه آن كاري كه در دست دارد بيندازد…
اگر كسي ديد كسي را به تازيانه بزد و خون ازتن وي روان شد، دليل كه سخنهاي ناخوش شنود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كسي او را به تازيانه بزد، دليل كه از آن كس مال حرام يابد. اگر ديد به زخم تازيانه خون از او روان شد، دليل كه مال يابد. اگر بيند كه نشان زخم تازيانه بر تن او بماند، دليل كه سخنهاي ناخوش شنود. اگر ديد او را با تازيانه بزدند و ندانست كه چه كسي زد، دليل كه ناگاه مال آيد. جابرمغربي گويد: اگر كسي به خواب ديد كه در دست تازيانه نيكو داشت يا علاقه ابريشمين، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند تازيانه از چوب است، دليل است بر قوت حال وي. اگر بيند تازيانه از چرم يااز دوال است، دليل كه خير منفعت بدو رسد. اگر بيند تازيانه در دست داشت و بشكست، دليل كه فرزندش بميرد يا از كار خود معزول شود. اگر بيند بر اسب نشسته و تازيانه مي زد، دليل كه به جاي كسي كاري كند و بدان كار، بر وي منت نهد. اگر بيند بر پشت كسي تازيانه مي زد و از آنجا خون برآمد، دليل كه آن كس مال حرام يابد يا زننده او را متهم كند به گناهي. اگر بر پشت خود زخم تازيانه زد، چنانكه پاره پاره شد، دليل كه اهل او متفرق شوند. اگر كسي را بي اندازه تازيانه زد، دليل كه وي را غم واندوه رسد. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر كسي بيند در خانه خود بدست خود تازيانه كوتاه بود و پس از آن دراز شد، دليل كه زبان او بر خصم دراز شود. اگر بيند دراز بود و كوتاه شد، دليل كه دشمن بر وي غلبه كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تازيانه در خواب بر پنج وجه است. اول: شعث. دوم: جدل كردن. سوم: روشن شدن كاري مشكل. چهارم: سفر و مفارقت. پنجم: بزرگي و مال.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!