تعبیر خواب

تعبیر خواب ترازوگر

به خواب ديدن، پادشاه عدل است و ترازوي راست، قاضي راست حكم بود يا وزير عادل. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ترازوي قيامت در خواب ديدن بر شش وجه است. اول: قاضي . دوم: پادشاه. سوم: فقيه. چهارم: ميانجي. پنجم: حكم راست. ششم: حكم ناراست. …
اگر بيند كردار نيك وي در ترازوي قيامت، بيش از كردار بدِ وي است، دليل كه بهشت يابد و از عقوبت رسته گردد. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه مستوجب عقوبت دوزخ است.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

نوشته های مشابه