تعبیر خواب

تعبیر خواب ترنج

حضرت دانيال گويد: ترنج، اگر چه به گونه زرد است، اما بوي خوش دارد و به طعم و به ديدار پاكيزه است و گويند از ميوه هاي بهشت است و ديدن او به خواب نيك است. حضرت دانيال گويد: اگر كسي ترنج دو يا سه در خواب بيند، تاويلش فرزند است. اگر بسيار بيند، مال و نعمت حلال يابد و ترنج سبز ديدن در خواب بهتر از ترنج زرد است. ابراهيم كرماني گويد: ترنج در خواب،مردي است توانگر و با جمال و به مردمان نزديك، چنانكه همه كس او را دوست دارند. اگر بيند ترنجي داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را با چنين مردي صحبت افتد. اگر ترنج …
در كار خود ديد، دليل كه او را فرزندي خوبروي آيد. اگر بيند كه ترنج را پنهان كرد و در پيچيد، دليل كه فرزندش هلاك شود. اگر بيند در خانه ترنج بسيار داشت و به كسي بخشيد، دليل كه در حق كسي نيكوئي كند. اگر بيند ترنج در آستين نهاد، دليل كه او فرزندي از كنيزك آيد. اگر بيند از آستين او بيفتاد، دليل كه او فرزندي حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ترنج درخواب بر چهار وجه است. اول: زن پاكيزه، دوم: كنيزك پاكدين، سوم: دوست توانگر، چهارم: فرزند شريف صالح.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

نوشته های مشابه