تعبیر خواب ترنگبين

محمد بن سيرين گويد: ترنگبين در خواب، مال بي منت است. اگر بيند ترنگبين بسيار داشت يا كسي بدو داد، دليل كه روزي بسيار يابد، از آنجا كه اميد ندارد و كارهاي او به نظام شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر ترنگبين درخواب ديد يا خورد، دليلش بر سه وجه است. اول: مال و روزي حلال بي منت خلق. دوم: معيشت و گشايش كارها. سوم: كام دل يافتن.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!