تعبیر خواب

تعبیر خواب تغار

تغار زني است غمگسار و صالحه كه خانه او را به صلاح دارد و راه خير به مردم آموزد و از شر و فساد توبه كند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند تغار او بشكست يا ضايع شد، دليل است كه آن زن از او جدا شود، يا از دنيا رحلت كند و به قول بعضي معبران، تغار، كنيزك است و خادمه.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

نوشته های مشابه