تعبیر خواب تكبير كردن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب ديد تكبير مي كرد، دليل كه ازشر دشمنان ايمن شود و درِ خيرات بر وي گشاده شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن تكبير كردن در خواب بر چهار وجه است. اول: ايمني از دشمن. دوم: رستگاري از بلا و فتنه. سوم: خير و بركت. چهارم: گشايش كارهاي بسته.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!