تعبیر خواب

تعبیر خواب تندر

به لغت پارسي رعد است و ديدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام. محمدبن سيرين گويد: اگر غريدنِ تندر با باران باشد، دليل كه مردمان را ترس و بيم كمتر است و نعمت و خير فراوان. اگر بيند باران سخت و تندر سخت باريد، دليل كند بر ترس بيننده خواب از دعاي پدر و مادر. ابراهيم كرماني گويد: غريدنِ رعدِ اندك و باريدنِ باران اندك، دليل بر ترسِ كاري است از دعاي زاهدان و صالحان. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن تندر بر پنج وجه است. اول: عذاب. دوم: حكمت. سوم: زحمت. چهارم: صولت. پنجم: خشم پادشاه. اگر ديد آواز تندر …
به وقت باريدن مي شنيد، دليل كه در آن ديار خير و بركت بدر آيد. اگر بين باران و رعد، برق است، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه، ترس و بيم بود. اگر بيند باران ژاله همي باريد، دليل كه در آن ديار فتنه و عذاب و هلاكت پديد آيد. اگر بيند تندر سخت بغريد، دليل كه بانگ و هيبت پادشاه در آن ديار گسترده شود. اگر بيند هم تندر است و هم برف و هوا تاريك است، دليل كه پادشاه ستمگر پديد آيد.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

نوشته های مشابه