تعبیر خواب

تعبیر خواب تنديسها

محمد بن سيرين گويد: تنديس ها كه سايه آن بر زمين افتد، چون به خواب بيند غم و اندوه است، خاصه كه به گونه سياه بيند و آن چه در ديوار نگاشته بيند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن تنديس ها درخواب بر سه وجه است. اول: غم و اندوه. دوم: نقصان قدر و جاه. سوم: بي امانتي در كارها.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

نوشته های مشابه