تعبیر خواب

تعبیر خواب تنور

محمدبن سيرين گويد: تنور در خواب مهتر است و كدخداي خانه وبعضي از معبران گويند: كدبانوي خانه است. اگر بيند تنور در دست داشت، دليل كند بر دوستي و نظام كار كدخدائي خانه. اگر بيند كه تنور بيفتاد و خراب شد، دليل كند بر رنج و آفت و بيماري كدخدائي وي. اگر بيند در تنور نان مي پخت، دليل كه بر قدرِ آن نان ها روزي حلال بيابد و كار بر وي نيكو شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند در تنور لختي آتش است بي روشنائي و بر بالاي تنور شعاع آتش مي تافت و دود نبود، دليل كه به سفر بيت المقدس رود يا حج كند.حضرت امام جعفر صادق …
فرمايد: ديدن تنور در خواب بر دو وجه باشد. اول: خير و منفعت بود، خاصه كه نوب باشد. دوم: مردي با هيبت و شور و شفقت.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

نوشته های مشابه