تعبیر خواب تن

محمدبن سيرين گوديد: تن در خواب ديدن، دليل بر غم و اندوه است و معيشت مردم و هر زيادت و نقصان كه در تن بيند، دليل بر عيش و معيشت كند. اگر بيند كه تنش لاغر و نحيف بود، دليل است بر درويشي و بستگي كارها. اگر تن را فربه بيند، دليل كند بر توانگري و گشايش كارها. اگر بيند از تن او رشته بيرون مي آمد و دراز مي گرديد، دليل كه زندگي به عيش و فراخي گذراند و مالش زياده شود. اگر بيند آن رشته گسسته شد، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند كه تن او آهنين شده يا مسين، دليل كه عمرش دراز است و روزي و نعمت بر وي فراخ شود…
اگر بيند كه تن او از آبگينه است، دليل كه اجلش نزديك باشد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند تن او قوي و درست است، دليل كه كارش به نظام شود و راز او پوشيده بماند. اگر بيند تن او ضعيف است، دليل كه درويش شود ورازش آشكار شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بر تن خويش زيادتي بيند، دليل است بر توانگري و ظفر بر دشمن، اگر بر تن خويش نقصاني بيند، دليلش به خلاف اين است. اگر بيند هممه تن او آماس داشت، دليل كه بيمار شود.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!