تعبیر خواب

تعبیر خواب توبه كردن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند توبه نمود، دليل كه از همه گناه و معصيت پشيمان شود و كردار نيكو كند، كه در آن خوشنودي خداي تعالي است و دست از دنيا بدارد و طلب آخرت كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: توبه كردن در خواب، بر چهار وجه است. اول: پشيماني از گناه. دوم: رضاي خدا. سوم: راه آخرت. چهارم: سعادت.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

نوشته های مشابه