تعبیر خواب

تعبیر خواب توت

توت شيرين خوردن در خواب، روزي است و خوردن خرتوت، غم و اندوه است. محمدبن سيرين گويد: توت شيرين به هنگام خود خوردن، دليل كه به قدر آن از كسب خويش روزي يابد. اگر اين خواب به هنگام رسيدن توت بيند، نيكوتر است. اگر نه به وقت آن بود، دليل بر غم و اندوه كند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند توت شيرين مي خورد، دليل كه از مردي جوانمرد، صلت وعطا يابد…
اگر بيند كه خرتوت همي خورد، دليل كه غمگين و متفكر شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن توت در خواب بر سه وجه است. اول: مال دنيا، دوم: منفعت از كسب خويش، سوم: منازعه از بهر زن.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

نوشته های مشابه