مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب تیر خوردن ؛ معنی خواب تیر خوردن و تعابیر این خواب چیست؟

تعبیر خواب تیر خوردن را از 4 تعبیرگر ایرانی و غربی گردآوری کرده ایم. اگر می خواهید بدانید تعابیر خواب تیر خوردن چیسن در این مطلب همراه ما باشید.

خواب نماد آرزوها و افکار در ذهن بیننده خواب می باشد. دیدن خواب های مختلف می تواند نشان دهنده رویدادهایی باشد که در بیداری برای خواب بیننده رخ می دهد پس بهتر است تفسیر خواب خود را بدانید. تعبیر خواب تیر خوردن از دیدگاه تعبیرگران دارای تابیر مختلفی می باشد و می تواند با کمک تعابیر مختلف، خواب خود را براحتی تعبیر کنید.

تعبیر خواب تیر خوردن چیست؟

شاید در عالم خواب و رویا فرد ببید که در یک سانحه تیر خورده است و یا تصادف کرده است و … که هر کدام از این اتفاق ها دارای تعابیر خاصی می باشد که می تواند بر روی زندگی در عالم بیداری تاثیر بگذارد. در مطالب قبل تعبیر خواب جنگل و تعبیر خواب مار را هم خواندید و در ادامه تعبیر خواب تیر خوردن را می خوانید.

تعبیر خواب تیر خوردن

خواب تیر خوردن و رویای تیر خوردن چه معنی می دهد و چه تعابیری دارد؟

  • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که مورد اصابت تیر با تپانچه قرار گرفته است و هر لحظه ممکن است جان خود را از دست بدهد بیانگر این می باشد که بیننده خواب با بدخواهی و بد رفتاری دوستانش روبرو خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که کسی با کمک اسلحه به سمت وی تیراندازی می کند بیانگر این می باشد که خواب بیننده به بیماری خطرناکی دچار می شود و افراد خطاکار نیز وی را ناراحت می کنند.
اگر فردی در خواب ببیند که موعظی به طرف وی تیراندازی می کند بیانگر این می باشد که یکی از دوستان با عقاید خواب بیننده مخالفت می کند و راه هایی را فراروی بیننده خواب پدیدار می کند.

  • لیلا برایت 

تیر خوردن در عالم رویا بیانگر این است که خواب بیننده در کارش با شکست مواجه خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که وی را تیر باران می کنند بیانگر این است که در شغلش پیشرفت خواهد کرد.

  • کتاب تحلیل یک رویا

اگر فردی در خواب ببیند که کسی به کمک اسلحه به وی شلیک می کند نشانه این می باشد که خواب بیننده در زندگی اش مسئله با یک شخص دیگر را تجربه خواهد کرد و علاوه بر این ممکن است بیننده خواب احساس کند که در یک موقعیت قربانی شده است.

  • منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب ببیند که تیری به سمت وی پرتاب شده است ولی آسیبی به خواب بیننده نرسید بیانگر این می باشد که وی مورد عنایت و توجه قرار می گیرد یا پیغام و نامه ای را دریافت خواهد کرد و اگر بیننده خواب غایب و مسافری دارد از او خبر دار می شود و یا دوستی برای بیننده خواب تعارف و هدیه می فرستد.
اگر تیری که به سمت خواب بیننده انداخته می شود به وی آسیبی برساند و در بدن او فرو رود بیانگر این است که خواب بیننده شماتت و سرزنش می شود و کاری خواهد کرد بر سر زبان ها می افتد و پشت سر او نیز بد می گویند.
اگر دختر دم بختی در خواب ببیند که تیری به سمت وی پرتاب می شود نیکو است زیرا مورد توجه قرار می گیرد.

 

چه کسانی خواب تیر خوردن می بینند

تحقیقات نشان داده تجربه خواب تیر خوردن در افرادی که در زندگی واقعی از اسلحه و تفنگ استفاده می کنند بیشتر از دیگران است. شاید استفاده از تفنگ و تیراندازی شغل و یا حرفه این افراد باشد و یا تیراندازی یکی از تفریحات و سرگرمی این افراد باشد. با این وجود افرادی که تفنگ را از نزدیک لمس نکرده اند هم شاید این خواب را ببینند.

خواب تیر خوردن در بیشتر موارد تعبیر مثبت دارد و جایی برای نگرانی وجود ندارد. اگر شما هم در خواب ببینید که تیر خورده اید، بهتر است کمی بیشتر در مورد درگیری ها و کشمکش های موجود در زندگی واقعی خود فکر کنید.

آیا حس می کنید کسی در زندگی از شما سوء استفاده کرده است؟ آیا کسی وجود دارد که قصد دارد به شما آسیب وارد کند؟ آیا در حال حاضر در سازمان دولتی گیر کرده اید و کشمکش دارید؟ همانطور که پیش از این گفته شد، خواب های ما نمودی از چیزهایی است که در زندگی واقعی اتفاق می افتد.

دیدن خواب تیر خوردن هشداری است که به شما می گوید باید تصمیمی نهایی در زندگی خود بگیرید و خود را از شر افراد و موقعیت هایی که شما را در زندگی پایین می کشند رها کنید.

مطالب مشابه را ببینید!