تعبیر خواب جام

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند جام پر آب يا گلاب فرا گرفت يا كسي بدو داد و از آن بخورد، دليل كه زن خواهد يا كنيزك خرد و او فرزندي پارسا آيد كه از او راحت بيند. اگر بيند آب از جام بريخت و جام بماند، دليل كه فرزندش بميرد و مادرش بماند. اگر بيند جام بشكست و آب بريخت، دليل برهلاك فرزند است و مادر، هردو. جابر مغربي گويد: اگر جام ها در خانه ا در ديوار نشانده بود، دليل كه به عدد آن جام ها او را كنيزكان و زنان بود. اگر جام سفيد يا سبز بيند، دليل كه او را زنان مصلح پارسا باشد. اگر جامهاي سرخ بيند، دليل كه …
او را زنان معاشره مفسده است. اگر جام ها زرد بيند، دليل كه زنان او بيمار و زردگون باشند. اگر جام ها سياه بيند، دليل كه او را زنان اندوهگين و مصيبت زده باشد.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

 

مطالب مشابه را ببینید!