تعبیر خواب جنازه

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند جهود شد، دليل كه بر راه بدعت بود و جهودان را ياري دهد و قول ايشان را راست دارد. اگر كسي بيند او جهود شد يا ترسا يا مشرك يا بت پرست، دليل بود بر ضلالت و گمراهي او بر خداي تعالي و بهتان و دروغ گويد. اگر بيند از آن كيش برگشت و مسلمان شد، دليل كه گناهي بزرگ از او در وجود آيد و سرانجام توبه كند و به سوي حق تعالي بازگردد. اگر به خواب بيند كه نداند از كدام دين است، يا از كدام قبله نماز مي بايد كرد، دليل كه سرگشته و متحير و سرگردان شود و فروماند. حضرت امام جعفر صادق …


فرمايد: اگر كسي بيند كه جهود شد، دليل كه صاحب خواب را كاري مشكل پيدا گردد و بر مخالف شريعت سنت يابد، زيرا كه يهودمشتق است از هدي. اگر مُغي را به خواب يند، دليل كه صاحب خواب به كارهاي دنيا فريفته گردد و غافل بود از كار آخرت. جابرمغربي گويد: اگر جهودي درخواب بيند كه مسلمان شد، دليل كه زود بميرد يا مسلمان گردد.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

 

مطالب مشابه را ببینید!