تعبیر خواب جوان شدن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه جوان شد و محاسن سفيد او سياه شد، دليل كه فرومايد شود. اگر جوان مجهول را بيند، دليل كه از دشمن خواري بيند و مرادش برنيايد. اگر بيند جواني پير شده است، دليل كه حرمتش زياده شود و زنان نيز در اين معني، چون مردان باشند….


جابرمغربي گويد: اگر جواني درخواب بيند كه پير گرديده بود، دليل كه علم و ادب آموزد.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

 

 

مطالب مشابه را ببینید!