تعبیر خواب جوشن

محمدبن سيرين گويد: پوشيدن جوشن در خواب پشت و پناه است به قدر روشني و پاكيزگي آن. اگر بيند جوشن داشت، دليل كه اهل بيت او ايمن شوند از دشمنان. اگر بيند جوشن پوشيده داشت، دليل بود بر حصار تن او از شر دشمنان كه بر وي ظفر نيابند. اگر بيند كه با جوشن سلاح داشت، دليل كه از مكر منافق و شر عامه ايمن شود، و بعضي از معبران گويند: جوشن درخواب، زيادتي دين بود و هر كه بيند جوشن در خواب پوشيده، در حفظ خداي عزوجل بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن جوشن در خواب بر شش وجه است. اول: بزرگي. دوم: پناه. سوم: قوت. چهارم: …
مال. پنجم: زندگاني. ششم: زيادتي در دين، و جوشن در خواب، مونس مردم است.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

 

مطالب مشابه را ببینید!