تعبیر خواب جگر

محمدبن سيرين گويد: جگر در خواب، مال پنهان بود. اگر بيند جگر مردم است، دليل كه مال پنهان كرده بيابد و هزينه نمايد. اگر بيند بسيار جگر پخته يا بريان كرده او را حاصل شده، ياخام، دليل است گنج بيابد و جگر گاو و گوسفند هم، دليل بر مال و نعمت است و بعضي از معبران گويند: جگر در خواب ديدن، دليل بر فرزند است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن جگر در خواب، بر سه وجه است.اول: فرزند و مال. دوم: دوست، كه به جاي فرزند بود. سوم: علم. اگر بيند كه از خانه او جگر بيرون مي كردند، يا آتش جگرها را مي سوخت، دليل است پادشاه …
گنج و مال او بستاند. اگر اين خواب عالمي بيند، دليل كه علم ها را جمله فراموش نمايد.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

 

مطالب مشابه را ببینید!