تعبیر خواب حرف آ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف آ شروع می شوند.

آب

محمد بن سيرين گويد: اگر بيندكه بر فراز آب همي رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن …

آب بينيحضرت دانيال گويد: آب بيني، دليل بر فرزند كند. اگر بيند آب از بيني او همي آمد…
آب دهانمحمد بن سيرين گويد: اگر بيند آب دهان مي انداخت، سخني گويد كه او را حلال…
آبادانیمحمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه جايگاهي خراب را آبادان همي كرد، چون …
آبادیآبادي دو مفهوم را تداعي مي کند. اول عمران و آبادي و دوم ده و روستا. در …
آبخانهمحمد بن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه آب خانه همي ساخت، دليل …
آبدستانمحمد بن سيرين گويد: آبدستان در خواب خزينه دار و صاحب تدبير بود كه دخل و …
آبستنیمحمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه شكم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دليل …
آبشارآبشار در خواب سيلي است از حوادث غير مترقبه که قدرتي عظيم پشت آن …
آبكانهمحمد بن سيرين گويد: خوردن آبكانه دليل بر رنج و بيماري تن كند. اگر بيند كه …
آبگينهحضرت دانيال گويد: آبگينه در خواب زن بود، اگر بيند كه در آبگينه آب همي خورد …
آبلهمحمد بن سيرين گويد: آبله درخواب زيان مال بود. اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به…
آبنوسمحمد بن سيرين گويد: ديدن آبنوس در خواب، مردي بود ك در كار خويش سخت…
آتشحضرت دانيال گويد: اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهای …
آتش افروختنمحمد بن سيرين گويد: آتش افروختن به خواب، پادشاه را قوت بود و آتش بي دود...
آتش پرستيدنحضرت دانيال گويد: اگر كه آتش را مي پرستيد و سجده مي كرد، دليل كه …
آتش دانمحمد بن سيرين گويد: آتش دان به خواب، زني بود كه خدمت خانه كند، اما اگر آن…
آتشكدهمحمدبن سيرين گويد: آتشكده به خواب، جايگاه مكرره بود.ابراهيم كرماني گويد …
آجرآجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نيز عواملي که مي توانند موجب…

آرد

دليل است بر مال و نعمت حلال كه بي رنج بدو رسد.حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه…

آرد بيزابراهيم كرماني گويد: آرد بيز به خواب، مردي بود كه در ميان دوستان و خويشان….
آروغابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه درخواب آروغ برمي آورد، دليل بود كه سخني …
آزاد شدنحضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند كه آزاد شد، يا كسي او را آزاد كرد، دليل كند…
آستانهابراهيم كرماني گويد: آستانه بالايين در خواب، كدخداي خانه بود، و آستانه …
آسمانحضرت دانيال گويد: اگر كسي خويش را در آسمان اول ديد، دليل كند كه اجل ….
آسيابحضرت دانيال گويد: اگر بيند كه در آسياب غله برد و آرد همي كرد، دليل كند كه…
آسيابانآسيابان در خواب، كسي بود كه روزيِ اهل خانه به سبب آن بود كه مي گردد …
آشتيابن سيرين آشتي را در خواب طول عمر تعبير کرده است. آشتي کردن همچنان…
آشتي كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه با كسي آشتي كرد، دليل كه عمرش دراز گردد…
آغوشآغوش گرفتن اگر جنبه شيطاني داشته باشد تعبير ندارد . گرفتن بدون جنبه …
آغوش گرفتنابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند كه معروفي را در آغوش گرفت، دليل كند كه…
آفتابحضرت دانيال گويد: آفتاب درخواب، پادشاه است، يا خليفه بزرگوار. اگر بيند كه…
آفتابهمحمدبن سيرين گويد: آفتابه در خواب، زن خادمه بود، يا كنيزك، كه چراغ خانه بدو…
آلهحضرت دانيال گويد: آله در خواب، پادشاهي با هيبت و ستمگر چنانكه همه كس….
آلوآلو ديدن در خواب اگر سرخ و سياه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار …
آلو سرخمحمد بن سيرين گويد: اگر در خواب آلوسرخ و سياه را به وقت خود بيند، دليل بر مال…
آماسمحمد بن سيرين گويد: ديدن آماس درخواب، مال بود. اگر بيند كه بر تن او آماس…
آهكحضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند كه با آهك، موي از تن بسترد، دليل كه اگر مال…

آهن

محمد بن سيرين گويد: آهن معمول به خواب ديدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چيزي…

آهو ديدنابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه آهو رافرا گرفت، دليل كه كنيزك خوب روي او را…
آوارديدن آوار خوب نيست نه براي زن و نه براي مرد . اگر کسي در خواب شاهد فرو…
آوازمحمد بن سيرين گويد: آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دليل كند كه در ميان مردم…
آويختنمحمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه پادشاه فرمود تا او را بياويزد، دليل كه…
آية الكرسياگر بيند آية الكرسي (آيه 255 سوره بقره) را خواند، دليل كه از آفت ها ايمن شود…
آينهآينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب است. نگريستن در آينه…
آيينهمحمد بن سيرين گويد: آيينه در خواب جاه و ولايت بود. اگر بيند كه آيينه به كسي…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!