گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف آ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف آ شروع می شوند.

آب

محمد بن سيرين گويد: اگر بيندكه بر فراز آب همي رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن …

آب بيني حضرت دانيال گويد: آب بيني، دليل بر فرزند كند. اگر بيند آب از بيني او همي آمد…
آب دهان محمد بن سيرين گويد: اگر بيند آب دهان مي انداخت، سخني گويد كه او را حلال…
آبادانی محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه جايگاهي خراب را آبادان همي كرد، چون …
آبادی آبادي دو مفهوم را تداعي مي کند. اول عمران و آبادي و دوم ده و روستا. در …
آبخانه محمد بن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه آب خانه همي ساخت، دليل …
آبدستان محمد بن سيرين گويد: آبدستان در خواب خزينه دار و صاحب تدبير بود كه دخل و …
آبستنی محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه شكم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دليل …
آبشار آبشار در خواب سيلي است از حوادث غير مترقبه که قدرتي عظيم پشت آن …
آبكانه محمد بن سيرين گويد: خوردن آبكانه دليل بر رنج و بيماري تن كند. اگر بيند كه …
آبگينه حضرت دانيال گويد: آبگينه در خواب زن بود، اگر بيند كه در آبگينه آب همي خورد …
آبله محمد بن سيرين گويد: آبله درخواب زيان مال بود. اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به…
آبنوس محمد بن سيرين گويد: ديدن آبنوس در خواب، مردي بود ك در كار خويش سخت…
آتش حضرت دانيال گويد: اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهای …
آتش افروختن محمد بن سيرين گويد: آتش افروختن به خواب، پادشاه را قوت بود و آتش بي دود...
آتش پرستيدن حضرت دانيال گويد: اگر كه آتش را مي پرستيد و سجده مي كرد، دليل كه …
آتش دان محمد بن سيرين گويد: آتش دان به خواب، زني بود كه خدمت خانه كند، اما اگر آن…
آتشكده محمدبن سيرين گويد: آتشكده به خواب، جايگاه مكرره بود.ابراهيم كرماني گويد …
آجر آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نيز عواملي که مي توانند موجب…

آرد

دليل است بر مال و نعمت حلال كه بي رنج بدو رسد.حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه…

آرد بيز ابراهيم كرماني گويد: آرد بيز به خواب، مردي بود كه در ميان دوستان و خويشان….
آروغ ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه درخواب آروغ برمي آورد، دليل بود كه سخني …
آزاد شدن حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند كه آزاد شد، يا كسي او را آزاد كرد، دليل كند…
آستانه ابراهيم كرماني گويد: آستانه بالايين در خواب، كدخداي خانه بود، و آستانه …
آسمان حضرت دانيال گويد: اگر كسي خويش را در آسمان اول ديد، دليل كند كه اجل ….
آسياب حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه در آسياب غله برد و آرد همي كرد، دليل كند كه…
آسيابان آسيابان در خواب، كسي بود كه روزيِ اهل خانه به سبب آن بود كه مي گردد …
آشتي ابن سيرين آشتي را در خواب طول عمر تعبير کرده است. آشتي کردن همچنان…
آشتي كردن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه با كسي آشتي كرد، دليل كه عمرش دراز گردد…
آغوش آغوش گرفتن اگر جنبه شيطاني داشته باشد تعبير ندارد . گرفتن بدون جنبه …
آغوش گرفتن ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند كه معروفي را در آغوش گرفت، دليل كند كه…
آفتاب حضرت دانيال گويد: آفتاب درخواب، پادشاه است، يا خليفه بزرگوار. اگر بيند كه…
آفتابه محمدبن سيرين گويد: آفتابه در خواب، زن خادمه بود، يا كنيزك، كه چراغ خانه بدو…
آله حضرت دانيال گويد: آله در خواب، پادشاهي با هيبت و ستمگر چنانكه همه كس….
آلو آلو ديدن در خواب اگر سرخ و سياه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار …
آلو سرخ محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب آلوسرخ و سياه را به وقت خود بيند، دليل بر مال…
آماس محمد بن سيرين گويد: ديدن آماس درخواب، مال بود. اگر بيند كه بر تن او آماس…
آهك حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند كه با آهك، موي از تن بسترد، دليل كه اگر مال…

آهن

محمد بن سيرين گويد: آهن معمول به خواب ديدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چيزي…

آهو ديدن ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه آهو رافرا گرفت، دليل كه كنيزك خوب روي او را…
آوار ديدن آوار خوب نيست نه براي زن و نه براي مرد . اگر کسي در خواب شاهد فرو…
آواز محمد بن سيرين گويد: آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دليل كند كه در ميان مردم…
آويختن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه پادشاه فرمود تا او را بياويزد، دليل كه…
آية الكرسي اگر بيند آية الكرسي (آيه 255 سوره بقره) را خواند، دليل كه از آفت ها ايمن شود…
آينه آينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب است. نگريستن در آينه…
آيينه محمد بن سيرين گويد: آيينه در خواب جاه و ولايت بود. اگر بيند كه آيينه به كسي…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0