گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب کلماتی که با حرف الف شروع می شوند

ابر حضرت دانيال گويد: ابر به خواب ديدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفيد و سياه و زرد و
ابرو ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسيله ای برای…
ابروها محمد بن سيرين گويد: ابروها ديدن به خواب دين بود. اگر بيند كه ابروهايش تمام بود و…
ابريشم محمد بن سيرين گويد: ابريشم در خواب چون بيند، دليل است بر منفعت. اگر زرد …
ابليس حضرت دانيال گويد: ديدن ابليس به خواب، دليل بر دشمني بود بد دين و دروغ و زن…
اتاق اتاق به نوشته نفايس الفنون تجسمي است از دنيا و محيط زيست. اگر اتاقي که در…
ادرار كردن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه ادرار كند، به جايگاهي كه موضع آن…
اردكون بدان كه اردكون، شكوفه اي است، ديدنش در خواب دليل بر رنج و بيماري است.
ارزير محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه ارزير بسيار به دست داشت، دليل كه بر قدر آن
ارش محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه بارش يا چيزي ديگر بارش همي بود او را سود…
اره محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه با اره درختي بريد، دليل است كه از…
اژدها محمدبن سيرين گويد: اژدها به خواب ديدن، دشمن بزرگ و قوي بود. اگر بيند اژدهائي…
اسب حضرت دانيال گويد: اسب تازي را به خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود. اگر ديد بر…
اسباب بازی هوس هاي زودگذر آميخته به سبک سري هاي ما درخواب به شکل اسباب بازي اعم از…
اسپندان ابراهيم كرماني گويد: اگر اسپندان ديد، دليل غم بود. اگر بيند اسپندان همي خورد…
استخر استخر تجسمي است از خواستها و نفسانيات که بيشتر جنبه بزرگي طلبي…
استخوان محمدبن سيرين گويد: استخوان در خواب، مالي بود كه مردم بدان معيشت كنند. اگر…
استر محمدبن سيرين گويد: چون استر درخواب بيند، اگر مطيع نبود مردي بدخوي و چون …
استغفار بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معني آمرزش خواست از خداي …
استوانه در زندگي امروز ما استوانه فقط مي تواند ستون هاي استوانه اي باشد که اينجا و …
اسطرلاب ابراهيم كرماني گويد: اسطرلاب در خواب به تاويل، اصحاب سلطان بود و مهتر بزرگ…
اسفناج محمدبن سيرين گويد: ديدن اسفناج در خواب، دليل غم و انديشه بود و خوردن وی
اسفند اسفند يا اسپند دود کردن در خواب نمايانگر هراسي است که از آينده داريد. چنانچه…
اشتر محمدبن سيرين گويد: اگر كسي خود را بر اشتري مجهول بيند كه به شتاب همي…
اشترغاز محمد بن سيرين گويد: ديدن اشترغاز به خواب، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند اشترغاز…
اشترمرغ محمدبن سيرين گويد: اشترمرغ در خواب مرد بياباني بود. اگر اشترمرغ ماده بود زن…
اشک ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد اشگ سرد از چشم او همي باريد، دليل كه شادي….
اشنان محمدبن سيرين گويد: ديدن اشنان به خواب، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن او…
اصلع محمد بن سيرين گويد: اگر كسي طاس به خواب بيند بر سر او موي رسته بود، دليل…
افتادن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه بر روي افتاد، دليل تشويش او…
افروشه محمد بن سيرين گويد: افروشه آن بهتر بود كه در وي زعفران نباشد چون اندك بيند
افسرده ابراهيم كرماني گويد: خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود. اگر ديد چيزي …
افسون محمدبن سيرين گويد: افسون نمودن در خواب فريفتن مردم بود مگر آن افسون كه…
افيون محمدبن سيرين گويد: ديدن افيون به خواب، دليل بر غم و انديشه و خوردن وي، دليل…
الج بدان كه الج را به تازي غرور گويند. اگر كسي در خواب بيند كه الج همي خورد، دليل…
امامت كردن اگر بيند در پيش قومي امامي كرد و امام نبود، دليل كه در آن قوم مهتر شود و جمله…
امرود محمدبن سيرين گويد: خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شيرين بود، دليل آن كه…
انار حضرت دانيال گويد: اصل انار به خواب مال است. ليكن به قدر همت مردم خاصه كه…
انجير محمدبن سيرين گويد: خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر …
انجيل محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه انجيل همي خواند، دليل بود كه از حق به باطل…
انداختن مردم محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه كسي را بينداخت، دليل كه بر خصم چيره…
اندام اندام هاي انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جاي خود نوشته ….
انگبين ابراهيم كرماني گويد: انگبين در خواب، غنيمت بود از مال ها و نيكي بود از كردارها…
انگشتان محمدبن سيرين گويد: پنج انگشت دست راست در تاويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان…
انگشتر اگر در خواب ببينيد که انگشتري در دست داريد که قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن…
انگشتری حضرت دانيال گويد: چون نقش و صفت انگشتري بيند، دليل است از خداوندش …
انگشتوانه انگشتوانه يا انگشتونه جسمي فلزي است که براي دوخت و دوز بر سر انگشت …
انگور حضرت دانيال گويد: خوردن انگور سياه به وقت خود غم و اندوه بود و بي وقت، ترس …
ايزار محمد بن سيرين گويد: ايزار در خواب زن بود. اگر ديد كه ايزار در ميان بست، دليل …
ايوان ديدن ايوان نوساز و با شکوه ميمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و …

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0