تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب کلماتی که با حرف الف شروع می شوند

ابرحضرت دانيال گويد: ابر به خواب ديدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفيد و سياه و زرد و
ابروابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسيله ای برای…
ابروهامحمد بن سيرين گويد: ابروها ديدن به خواب دين بود. اگر بيند كه ابروهايش تمام بود و…
ابريشممحمد بن سيرين گويد: ابريشم در خواب چون بيند، دليل است بر منفعت. اگر زرد …
ابليسحضرت دانيال گويد: ديدن ابليس به خواب، دليل بر دشمني بود بد دين و دروغ و زن…
اتاقاتاق به نوشته نفايس الفنون تجسمي است از دنيا و محيط زيست. اگر اتاقي که در…
ادرار كردنمحمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه ادرار كند، به جايگاهي كه موضع آن…
اردكونبدان كه اردكون، شكوفه اي است، ديدنش در خواب دليل بر رنج و بيماري است.
ارزيرمحمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه ارزير بسيار به دست داشت، دليل كه بر قدر آن
ارشمحمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه بارش يا چيزي ديگر بارش همي بود او را سود…
ارهمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه با اره درختي بريد، دليل است كه از…
اژدهامحمدبن سيرين گويد: اژدها به خواب ديدن، دشمن بزرگ و قوي بود. اگر بيند اژدهائي…
اسبحضرت دانيال گويد: اسب تازي را به خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود. اگر ديد بر…
اسباب بازیهوس هاي زودگذر آميخته به سبک سري هاي ما درخواب به شکل اسباب بازي اعم از…
اسپندانابراهيم كرماني گويد: اگر اسپندان ديد، دليل غم بود. اگر بيند اسپندان همي خورد…
استخراستخر تجسمي است از خواستها و نفسانيات که بيشتر جنبه بزرگي طلبي…
استخوانمحمدبن سيرين گويد: استخوان در خواب، مالي بود كه مردم بدان معيشت كنند. اگر…
استرمحمدبن سيرين گويد: چون استر درخواب بيند، اگر مطيع نبود مردي بدخوي و چون …
استغفاربدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معني آمرزش خواست از خداي …
استوانهدر زندگي امروز ما استوانه فقط مي تواند ستون هاي استوانه اي باشد که اينجا و …
اسطرلابابراهيم كرماني گويد: اسطرلاب در خواب به تاويل، اصحاب سلطان بود و مهتر بزرگ…
اسفناجمحمدبن سيرين گويد: ديدن اسفناج در خواب، دليل غم و انديشه بود و خوردن وی
اسفنداسفند يا اسپند دود کردن در خواب نمايانگر هراسي است که از آينده داريد. چنانچه…
اشترمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي خود را بر اشتري مجهول بيند كه به شتاب همي…
اشترغازمحمد بن سيرين گويد: ديدن اشترغاز به خواب، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند اشترغاز…
اشترمرغمحمدبن سيرين گويد: اشترمرغ در خواب مرد بياباني بود. اگر اشترمرغ ماده بود زن…
اشکابراهيم كرماني گويد: اگر ديد اشگ سرد از چشم او همي باريد، دليل كه شادي….
اشنانمحمدبن سيرين گويد: ديدن اشنان به خواب، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن او…
اصلعمحمد بن سيرين گويد: اگر كسي طاس به خواب بيند بر سر او موي رسته بود، دليل…
افتادنمحمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه بر روي افتاد، دليل تشويش او…
افروشهمحمد بن سيرين گويد: افروشه آن بهتر بود كه در وي زعفران نباشد چون اندك بيند
افسردهابراهيم كرماني گويد: خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود. اگر ديد چيزي …
افسونمحمدبن سيرين گويد: افسون نمودن در خواب فريفتن مردم بود مگر آن افسون كه…
افيونمحمدبن سيرين گويد: ديدن افيون به خواب، دليل بر غم و انديشه و خوردن وي، دليل…
الجبدان كه الج را به تازي غرور گويند. اگر كسي در خواب بيند كه الج همي خورد، دليل…
امامت كردناگر بيند در پيش قومي امامي كرد و امام نبود، دليل كه در آن قوم مهتر شود و جمله…
امرودمحمدبن سيرين گويد: خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شيرين بود، دليل آن كه…
انارحضرت دانيال گويد: اصل انار به خواب مال است. ليكن به قدر همت مردم خاصه كه…
انجيرمحمدبن سيرين گويد: خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر …
انجيلمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه انجيل همي خواند، دليل بود كه از حق به باطل…
انداختن مردممحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه كسي را بينداخت، دليل كه بر خصم چيره…
انداماندام هاي انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جاي خود نوشته ….
انگبينابراهيم كرماني گويد: انگبين در خواب، غنيمت بود از مال ها و نيكي بود از كردارها…
انگشتانمحمدبن سيرين گويد: پنج انگشت دست راست در تاويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان…
انگشتراگر در خواب ببينيد که انگشتري در دست داريد که قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن…
انگشتریحضرت دانيال گويد: چون نقش و صفت انگشتري بيند، دليل است از خداوندش …
انگشتوانهانگشتوانه يا انگشتونه جسمي فلزي است که براي دوخت و دوز بر سر انگشت …
انگورحضرت دانيال گويد: خوردن انگور سياه به وقت خود غم و اندوه بود و بي وقت، ترس …
ايزارمحمد بن سيرين گويد: ايزار در خواب زن بود. اگر ديد كه ايزار در ميان بست، دليل …
ايوانديدن ايوان نوساز و با شکوه ميمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و …

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!