تعبیر خواب حرف ب

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ب شروع می شوند

باد

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت…

باد رها كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه در ميان مجمع مردمان باد رها كرد…
باداممحمدبن سيرين گويد: بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود. لكن به خصومت به دست…
بادروكمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بادروك همي خورد، دليل كه حاجت او روا شود و….
بادريسهابراهيم كرماني گويد: اگر زني بيند كه بادريسه ببافت يا كسي بدو داد، دليل است…
بادنجانمحمدبن سيرين گويد: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بيوقت و اگر پخته …
بادورزيدنمحمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه باد سخت همي جست، دليل كه مردم آن…
باديهباديه دو معني دارد. يکي به معني صحراست و ديگري ظرفي که در آشپزخانه مورد…
بادکنکاگر بادکنک بزرگ و به واقع يک بالن بود در خواب کاري است که بزرگ مي نمايد…
بارديدن بارهاي زياد در خواب، آنچنان که در انبار هست يا در محوطه اي ديده مي شود…
بار كشيدنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر پشت بار سبك داشت، دليل كه به قدر و جنس…
بارانحضرت دانيال گويد: باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون…
باراندازبارانداز محوطه اي است از بندر که آنجا بارها را از کشتي به خشکي مي آورند و از…
بارانيمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر تن او باراني بود و او در خدمت پادشاه …
بارويمحمدبن سيرين گويد: باروي شهر و قلعه و ده، دليل بر پادشاه نمايد يا بر والي …
بازمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بازي بگرفت يا كسي به وي داد و آن باز مطيع او…
بازومحمدبن سيرين گويد: بازوي در خواب برادر بود يا فرزند يا دوست معتمد يا انباز. اگر…
بازوبندابراهيم كرماني گويد: بازوبند زرين، اگر بيند كه در بازو داشت، دليل كه از برادران يا…
بازيبازي در اينجا جست و خيز و بازي است آن طور که کودکان بازي مي کنند و به…

باطري

باطري يا قوه منبعي است از الکتريسيته ساکن که براي به کارگيري دستگاه…

باغاز امام صادق ع نقل است که ديدن باغ در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و…
باغ ديدنحضرت دانيال گويد: ديدن باغ به خواب زن بود. اگر بيند باغ را آب مي داد، دليل كه با…
بافتنبافتن در خواب سفر است و براي زنان تمشيت امور خانوادگي. اگر مردي در خواب…
بافتن جامه هامحمدبن سيرين گويد: بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است. اگر…
باقلامحمدبن سيرين گويد: ديدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بي وقت خوردن، اگر…
بالا رفتنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر بالاي كوهي نشسته بود يا بربام و يابر كوشك و مانند…
بالشمحمد بن سيرين گويد: بالش درخواب خادم است بيننده خواب را. اگر بيند بالشي…
بالنبالن بر وزن (واگن) يک کلمه فرانسوي است که به زبان ما نيز وارد گرديده و …
بالنبالن با کسر (لام) از بزرگترين آبزيان زنده زاست که در فارسي آن را نهنگ مي ناميم….
بالنبالن با کسر (لام) از بزرگترين آبزيان زنده زاست که در فارسي آن را نهنگ مي ناميم….
باماگر بيند بر بام خانه مجهول بود، دليل است كه زني خواهد بر قدر بلندي بام با قدر….
بانگبانگ صدا است و آواز و اين در خواب وجوه مختلف دارد. اگر در خواب ديديد که…
بانگ داشتن جانورانمحمدبن سيرين گويد: بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب، دليل است بر غم…
بانگ نمازمحمدبن سيرين گويد: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بيند در جايگاهي معروف…
بانکبانک در زندگي امروز ما بانک جانشين خلف و صديق صرافي هاي قديمي است…
ببرمحمدبن سيرين گويد: ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير…
بتمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند بت مي پرستيد، دليل كه بر خداي تعالي دروغ گويد…
بخشش كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند مال خود را به كار خير بخشش مي كرد، دليل است…

بخشيدن

انسان هميشه از مال و دارايي خودش مي بخشد و بخشش از دارائي ديگران…

بخوردر زندگي امروز ما کمتر بخور مي کنيم مگر در سالنهاي زيبائي که اختصاص به خانم…
بخور كردنمحمدبن سيرين گويد: بخور كردن به خواب مال است از مردي بزرگوار، اگر بيند از…
بذر قطونامحمدبن سيرين گويد: كه ديدن بذر قطونا درخواب، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن…
بربطمحمدبن سيرين گويد: بربط به خواب لهو و باطل است و سخن دروغ و محال است…
برجمحمدبن سيرين گويد: ديدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و ديدن ثور…
برجستنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند از جائي به جائي مي جست، دليل كه حال او…
بُردمحمدبن سيرين گويد: بهترين جامه ها بُرد است. اگر به خواب ديد كه برد از پنبه…
بردار كردنمحمدبن سيرين گويد: روزي مردي نزد من آمد و گفت: به خواب ديدم كه مردي را هر…
برفمحمد بن سيرين گويد: برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكي….
برقمحمدبن سيرين گويد: برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضي از معبران گفته،…
برگمحمدبن سيرين گويد: درخواب ديدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوي بيننده خواب بود…
برگستوانمحمدبن سيرين گويد: درخواب استوار و محكم كاري است. اگربيند بر اسبي يا …
برنجمحمدبن سيرين گويد: برنج ديدن در خواب، مالي است كه به رنج حاصل شود، به قدر…
برهمحمدبن سيرين گويد: بره درخواب، اگر نر يا ماده باشد، فرزند است. اگر بيند بره را فرا…
برهنگيمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب ديد برهنه است و از مردم شرم دارد. دليل كه حج….
بروتدر خواب، دليل بر هيبت مرد كند. اگر بيند كسي بروت او را به مقراض بياراست، به …
بريانمحمدبن سيرين گويد: بريان در خواب، خداوند سخن است و فراخي طلب روزي و …
بزبز حيوان زيرک و باهوش و چالاکي است و در عين حال مفيد که هم از گوشتش…

بُز

محمدبن سيرين گويد: بز در خواب مردي بود بزرگ و ماده بز زني بود. اگر ديد بز…

بزازبه تازي: جامه فروش بود و ديدنش مردي خطرناك است. زيرا كه بهاي جامه درم…
بزازيبزازي در خواب ما گوياي مکر و حيله و نيزنگ است و بزاز مردي است مکار و نيرنگ باز…
بساطبدان كه بساط در خواب شادروان بود. اگر بيند كه بساطي بگسترد وبر وي نشست
بستمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه بست مي خورد يا بست دارد، به قدر آن…
بستان افروزمحمدبن سيرين گويد: بستان افروز در خواب ديدن، شادي است، لكن بدين بد است…
بسترمحمدبن سيرين گويد: بستر در خواب زن است و نيك و بد آن تعلق به زن دارد. اگر…
بط (مرغابي)محمدبن سيرين گويد: بط در خواب ديدن مال و نعمت است كه بدو رسد، به قدر آن…
بغلمحمدبن سيرين گويد: بغل در خواب، دليل بر ملامت و زشتي است كه بدو رسد و…
بقّاليمحمدبن سيرين گويد: بقالي كردن در خواب، جهد كردن است در كارها و چيزي…
بلانكينيمحمدبن سيرين گويد: بلانكيني در دست داشتن به خواب، دليل كه او را ازكسي…
بلبلابراهيم كرماني گويد: بلبل در خواب ديدن، فرزند كوچك و غلام است و آواز او به …
بلبلهابراهيم كرماني گويد: بلبله در خواب كنيزك است. محمد بن سيرين گويد: زن او بود…
بلغممحمدبن سيرين گويد: بلغم در خواب،مالي بود كه به وجه صلاح، آن مال را نفقه…
بلوربدان كه بلور در خواب، زني بي اصل است.اگر بيند بلور داشت ياكسي بدو داد، دليل…
بلوطمحمدبن سيرين گويد: ديدن بلوط در خواب، روزي حلال است، به قدر خورده بود. اگر…
بنابنا و ساختمان در خواب هاي ما آرزو و آمال است و کارهايي است که بر مبنا…
بناگوشدر خواب ديدن، پسري خوبروي و مبارك است و هر دو بناگوش دو پسر است…
بندنهادنمحمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه بند آهنين در پاي داشت، دليل كه دين او…

بنده

محمدبن سيرين گويد: هر كه بنده نابالغ را به خواب بيند كه بالغ شده است، دليل…

بنفشهمحمدبن سيرين گويد: بنفشه در خواب به وقت خود، دليل كه از زني يا كنيزكي چيزي…
بنياد نهادنمحمد بن سيرين گويد: اگر بيندبنياد نو نهاد، فايده بيند از خاص و عام به قدر آن كه…
بهدسته اي از معبران اصلا درباره به چيزي ننوشته اند. گوئي در منطقه اي که آن ها…
بِهْبدان كه استادان اين فن در تاويل به در خواب ديدن، خلاف است. بعضي گويند…
بهارمحمدبن سيرين گويد: بهار در وقت بهار پادشاه است. اگر به خواب بيند كه فصل…
بهشتمحمدبن سيرين گويد: بهشت در خواب ديدن، دليل خرمي و مژده است از خدا…
بوتيمارمحمدبن سيرين گويد: بوتيمار به خواب، روزي است. اگر بيند بوتيمار رابگرفت، دليل…
بوريامحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بوريا بيند، دليل كه مردي است خسيس و نيز…
بوزينهمحمدبن سيرين گويد: بوزينه در خواب، دليل بر دشمني فريبنده و ملعون است. اگر…
بوسهبرخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم….
بوسه دادنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كسي را بوسه داد، دليل كه آن كس را دوست…
بوق زدنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد بوق مي زند و بوق زدن را…
بولديدن بول يا ادرار در خواب دو صورت دارد. يا بيننده خواب خودش ادرار مي کند يا …
بومبه خواب ديدن، مردي دزدِ نابكارِ مفسد است و حسود. اگر بيند با بوم جنگ …
بويهاي خوشمحمدبن سيرين گويد: بويهاي خوش و ناخوش ثناي نيك مدح و ذم و سخن ناصواب…
بيابانحضرت دانيال گويد: بيابان در خواب قسمت و روزي است به قدر بزرگي و فراخي آن…
بيت المعمورخانه اي است در آسمان چهارم، برابر كعبه و آن حجگاه فرشتگان بود. محمدبن…
بيدبيد به معني حشره پشم خوار دشمني است ضعيف اما زيانکار و خطرناک. بيد در…
بيدبيد به معني درخت بيد در خواب هاي ما دوستي است مهربان و شفيق و رفيقي…

بيدگوش

گياهي كه برگ بزرگ پهن دارد و آن را شكوفه زرد است، ديدن آن در خواب، زني…

بيشهمحمدبن سيرين گويد: بيشه درختان درخواب، زني بود بياباني. اگر ديد كه در بيشه…
بيلمحمدبن سيرين گويد: بيل در خواب خادمي است كه كارها كند. ابراهيم كرماني…
بيماريمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به…
بينيحضرت دانيال گويد: بيني در خواب، دليل بر جاه و منزلت است و هر زيان و نقصان كه…
بيهوشيابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند بيهوش شد، چنانكه عقل او زايل شد، دليل…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!