گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ت شروع می شوند.

تاب تاب، بي اعتباري و تزلزل در راي و اراده و بي اعتمادي به کار يا وضع اجتماعي است…
تاب دادن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند رسن را تاب مي داد يا ريسمان را، دليل كه…
تابستان محمدبن سيرين گويد: تابستان به خواب ديدن پادشاه سخت بود. اگر گرماي سخت…
تابه تاوه که ما امروز به آن ماهي تابه مي گوييم ظرفي است که به ندرت ممکن است…
تابوت اگر در خواب تابوت ديديد نترسيد زيرا عمر شما طبيعي است و ديدن تابوت در…
تاج محمدبن سيرين گويد: تاج در خواب ديدن، پادشاه راملك ولايت است و زنان را…
تار تار يکي از آلات موسيقي است و ديدنش درخواب حکم ديگر آلات طرب را دارد. در…
تاراج محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مال و نعمت كسي را به تاراج برد، دليل كه آن كس…
تاريكي محمدبن سيرين گويد: تاريكي در خواب ضلالت است در راه دين. اگر بيند تاريكي…
تاريکي ما نمي دانيم درون تاريکي چيست به همين علت گاه اشخاص از تاريکي مي ترسند…
تازيانه حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند تازيانه به خرط كرده است، دليل كه كارش بر…
تاس محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند تاس بازي مي كرد و قمار باخت، دليل است…
تاوه محمدبن سيرين گويد: درخواب ديدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخداي خانه…
تايپ تايپ تجسمي است از يک زن به استثناي زنان خانه و او زني است پر غلغله و شلوغ…
تاک در خواب هاي ما تاک خوب است و به اميد تعبير شده است. ريشه اميدي است که…
تب محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد او را تب پيوسته بود، چنانكه زماني او…
تبر محمد بن سيرين گويد: تبر درخواب، خدمتكاري است كه بخواهد كاري كند و اگر او…
تبيره به فارس طبل است. ديدن آن درخواب خبر مكروه و سخن دروغ است و كاري پيدا و…
تپه تپه اتکا است بر ديگري. چنانچه در خواب ببينيد که بر تپه اي بلند ايستاده يا …
تتماج محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تتماج به گوشت بره يا گوشت گوسفند و…
تخت محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه بر تخت نشسته است و بر آن تخت …
تخت خواب تخت خواب بدون هيچ ترديد براي مرد به زن بر مي گردد و براي زن گوياي تاثير وجودي…
تخم كاشتن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه تخم كاشت و باز جمع كرد، دليل…
تخمه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند او را تخمه است، دليل كه مال زني خورد و فساد كند…
تذرو محمدبن سيرين گويد: تذرو مرغي است و درخواب مردي غدّار است و تذرو ماده زني…
ترازو محمدبن سيرين گويد: ترازو در خواب قاضي است. اگر بيند ترازوي نو داشت يا كسي…
ترازوگر به خواب ديدن، پادشاه عدل است و ترازوي راست، قاضي راست حكم بود يا وزير…
تراس تراس در خواب هاي مضر است. راهي است که از آن راه از غمها و رنج ها و ناراحتي…
ترب ابراهيم كرماني گويد: تُرُب به خواب ديدن غم و اندوه است. خاصه كه خورند و اگر…
تربچه تربچه ديون کوچک و بدهي هاي خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه…
تربد محمدبن سيرين گويد: تربد درخواب ديدن، دليل بر غم و انديشه كند. اگر بيند خورد…
ترخون محمدبن سيرين گويد: مردي بدگوهرِ بدكردار است، زيرا كه اصل وي، سپند است…
ترس ترس در خواب هاي ما شادي و خبر خوش است. اگر در خواب ترسيديد و يکه…
ترسائي ابراهيم كرماني گويد: اگر مسلماني بيند ترسا شد، دليل كه او را در راهي بدعت…
ترسيدن محمدبن سيرين گويد: ترسيدن در خواب، ايمني است و هر كه در خواب ديد مي…
ترشي ديدن ترشي ها در خواب خوب نيست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشي در…
ترشيها محمدبن سيرين گويد: ترشي ها خوردن در خواب، انديشه و غم است. خاصه ميوه…
ترف (قره قروت) محمدبن سيرين گويد: ترف در خواب، غم و اندوه است. اگر ديد ترف همي خورد…
ترمز ترمز را در خواب بدون اتومبيل نمي توان ديد. چنانچه در خواب ببينيم سوار اتومبيلي…
ترمه ترمه در خواب فريب و نيرنگ است و مجذوب شدن به دنياي خالي از معنويات و ظاهر…
ترن ترن زندگي است و کوپه خانواده. معبران خارجي تا آن جا که نوشته هايشان را…
ترنج حضرت دانيال گويد: ترنج، اگر چه به گونه زرد است، اما بوي خوش دارد و به طعم و…
ترنگبين محمد بن سيرين گويد: ترنگبين در خواب، مال بي منت است. اگر بيند ترنگبين بسيار…
تره محمدبن سيرين گويد: از تره ها آن چه به طعم تلخ و ناخوش بود، دليل بر مضرت كند.
تره دوغ محمدبن سيرين گويد: خوردن تره دوغ به خواب، دليل بر غم و اندوه كند.
تره فروشي اگر كسي به خواب بيند تره فروشي كرد، تاويلش نيكو است، زيرا كه به دست او…
ترياك محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه ترياك از بهرِ بيماري خورد، دليل كه از رنج…
ترياک ترياک يک ماده مخدره است و در خواب ديدن آن نشانگر تعطيل کارها است. اگر در…
تريبون تريبون در خواب تجسمي است از غرور و خود خواهي و تفاخر و زياده طلبي. چنان…
تزويج محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود…
تسبيح ديدن تسبيح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگي و ترس از عقوبت…
تسبيح كردن محمدبن سيرين گويد: تسبيح كردن به خواب، مطيع بودن است بر فرمان حق. اگر بيند…
تشت اگر زن در خواب تشت ببيند طبيعي است و اگر مرد ببيند غير طبيعي است و در خواب…
تشنگي محمدبن سيرين گويد: سيرابي در خواب، بهتر از تشنگي است. اگر بيند به غايت…
تعويذ محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند تعويذ با خودداشت از نامهاي خداي…
تغار تغار زني است غمگسار و صالحه كه خانه او را به صلاح دارد و راه خير به مردم…
تفشله بدان كه تفشله به فارسي عدس پخته است. اگر كسي آن را در خواب بيند، دليل بر…
تفنگ چنان چه در خواب ببينيد که تفنگ داريد کسي را به دوستي بر مي گزينيد که صديق…
تقويم تقويم يا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدير است. تقويم اعمال نيک و بد…
تكبير كردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب ديد تكبير مي كرد، دليل كه ازشر دشمنان…
تگرگ محمدبن سيرين گويد: تگرگ درخواب عذاب و تنگي دنيا است، مگر اندك بود. اگر به…
تلفن تلفن ديدار دوستان و عزيزان است. اين در صورتي است که زياد با تلفن سر…
تلويزيون ديدن تلويزيون در خواب جهانگردي و سير و سياحت و مسافرت است. چنانچه در…
تلکس و تلگرام تلکس و تلگرام در خواب هاي ما خبر آشنايي و دوستي است. اگر گمشده يا…
تمام شدن كار محمدبن سيرين گويد: هر كه در خواب ديد كه كارهاي دنيائي او تمام گشت و…
تمشک تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بيايد و سرخ رنگ باشد…
تن محمدبن سيرين گوديد: تن در خواب ديدن، دليل بر غم و اندوه است و معيشت مردم…
تندر به لغت پارسي رعد است و ديدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام…
تنديس معبران کهن سنتي که در تعابير خويش به نقش زن در زندگي مرد زياد تکيه مي کرده…
تنديسها محمد بن سيرين گويد: تنديس ها كه سايه آن بر زمين افتد، چون به خواب بيند غم…
تنگي محمدبن سيرين گويد: اگر ديد از تنگي به فراخي آمد از پايگاهي و به جايگاهي ايمن…
تنور محمدبن سيرين گويد: تنور در خواب مهتر است و كدخداي خانه وبعضي از معبران…
ته چين ديدن ته چين در خواب بر خلاف ديدن ته ديگ است. ته چين مائده و نعمت است…
ته ديگ ته ديگ ابتلا و غم پايان کارها است. اگر کار مهمي در دست انجام داشته باشيد…
تهمت تهمت در خواب احراز پاکي و برائت و سرافرازي و شرف است و بسيار نيکو است…
توبره محمدبن سيرين گويد: توبره در خواب خير و بركت و منفعت است، خاصه كه نو بود…

توبه كردن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند توبه نمود، دليل كه از همه گناه و معصيت…

توپ (توپ بازي) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فريب دنيا و رفتن به دنبال…
توت توت شيرين خوردن در خواب، روزي است و خوردن خرتوت، غم و اندوه است…
توتون توتون همان چيزها و کارهايي است که خود بيننده خواب و ديگران را مي آزارد و…
توتيا ابراهيم كرماني گويد: توتيا در خواب ديدن، مال است. اگر كسي توتيا در چشم كشيد…
تورات محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تورات همي خواند، دليل كه وي را قوتي پديد آيد…
تون تون همان اجاق است با معيار بزرگتر و در حرف الف کلمه اجاق نيز اشاره شده…
تونل تونل در خواب هاي ما گوياي سختي مقداري از راه زندگي ما است. راهي که داريم…
تير تير مردي است راستگو و صديق که با همه صنف و طبقه اي مي جوشد ولي تحت…
تکمه تکمه در خواب خيلي چيزها مي تواند باشد که بستگي به موقعيت بيننده خواب دارد…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0