تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ت شروع می شوند.

تابتاب، بي اعتباري و تزلزل در راي و اراده و بي اعتمادي به کار يا وضع اجتماعي است…
تاب دادنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند رسن را تاب مي داد يا ريسمان را، دليل كه…
تابستانمحمدبن سيرين گويد: تابستان به خواب ديدن پادشاه سخت بود. اگر گرماي سخت…
تابهتاوه که ما امروز به آن ماهي تابه مي گوييم ظرفي است که به ندرت ممکن است…
تابوتاگر در خواب تابوت ديديد نترسيد زيرا عمر شما طبيعي است و ديدن تابوت در…
تاجمحمدبن سيرين گويد: تاج در خواب ديدن، پادشاه راملك ولايت است و زنان را…
تارتار يکي از آلات موسيقي است و ديدنش درخواب حکم ديگر آلات طرب را دارد. در…
تاراجمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند مال و نعمت كسي را به تاراج برد، دليل كه آن كس…
تاريكيمحمدبن سيرين گويد: تاريكي در خواب ضلالت است در راه دين. اگر بيند تاريكي…
تاريکيما نمي دانيم درون تاريکي چيست به همين علت گاه اشخاص از تاريکي مي ترسند…
تازيانهحضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند تازيانه به خرط كرده است، دليل كه كارش بر…
تاسمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند تاس بازي مي كرد و قمار باخت، دليل است…
تاوهمحمدبن سيرين گويد: درخواب ديدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخداي خانه…
تايپتايپ تجسمي است از يک زن به استثناي زنان خانه و او زني است پر غلغله و شلوغ…
تاکدر خواب هاي ما تاک خوب است و به اميد تعبير شده است. ريشه اميدي است که…
تبمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد او را تب پيوسته بود، چنانكه زماني او…
تبرمحمد بن سيرين گويد: تبر درخواب، خدمتكاري است كه بخواهد كاري كند و اگر او…
تبيرهبه فارس طبل است. ديدن آن درخواب خبر مكروه و سخن دروغ است و كاري پيدا و…
تپهتپه اتکا است بر ديگري. چنانچه در خواب ببينيد که بر تپه اي بلند ايستاده يا …
تتماجمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تتماج به گوشت بره يا گوشت گوسفند و…
تختمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه بر تخت نشسته است و بر آن تخت …
تخت خوابتخت خواب بدون هيچ ترديد براي مرد به زن بر مي گردد و براي زن گوياي تاثير وجودي…
تخم كاشتنمحمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه تخم كاشت و باز جمع كرد، دليل…
تخمهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند او را تخمه است، دليل كه مال زني خورد و فساد كند…
تذرومحمدبن سيرين گويد: تذرو مرغي است و درخواب مردي غدّار است و تذرو ماده زني…
ترازومحمدبن سيرين گويد: ترازو در خواب قاضي است. اگر بيند ترازوي نو داشت يا كسي…
ترازوگربه خواب ديدن، پادشاه عدل است و ترازوي راست، قاضي راست حكم بود يا وزير…
تراستراس در خواب هاي مضر است. راهي است که از آن راه از غمها و رنج ها و ناراحتي…
تربابراهيم كرماني گويد: تُرُب به خواب ديدن غم و اندوه است. خاصه كه خورند و اگر…
تربچهتربچه ديون کوچک و بدهي هاي خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه…
تربدمحمدبن سيرين گويد: تربد درخواب ديدن، دليل بر غم و انديشه كند. اگر بيند خورد…
ترخونمحمدبن سيرين گويد: مردي بدگوهرِ بدكردار است، زيرا كه اصل وي، سپند است…
ترسترس در خواب هاي ما شادي و خبر خوش است. اگر در خواب ترسيديد و يکه…
ترسائيابراهيم كرماني گويد: اگر مسلماني بيند ترسا شد، دليل كه او را در راهي بدعت…
ترسيدنمحمدبن سيرين گويد: ترسيدن در خواب، ايمني است و هر كه در خواب ديد مي…
ترشيديدن ترشي ها در خواب خوب نيست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشي در…
ترشيهامحمدبن سيرين گويد: ترشي ها خوردن در خواب، انديشه و غم است. خاصه ميوه…
ترف (قره قروت)محمدبن سيرين گويد: ترف در خواب، غم و اندوه است. اگر ديد ترف همي خورد…
ترمزترمز را در خواب بدون اتومبيل نمي توان ديد. چنانچه در خواب ببينيم سوار اتومبيلي…
ترمهترمه در خواب فريب و نيرنگ است و مجذوب شدن به دنياي خالي از معنويات و ظاهر…
ترنترن زندگي است و کوپه خانواده. معبران خارجي تا آن جا که نوشته هايشان را…
ترنجحضرت دانيال گويد: ترنج، اگر چه به گونه زرد است، اما بوي خوش دارد و به طعم و…
ترنگبينمحمد بن سيرين گويد: ترنگبين در خواب، مال بي منت است. اگر بيند ترنگبين بسيار…
ترهمحمدبن سيرين گويد: از تره ها آن چه به طعم تلخ و ناخوش بود، دليل بر مضرت كند.
تره دوغمحمدبن سيرين گويد: خوردن تره دوغ به خواب، دليل بر غم و اندوه كند.
تره فروشياگر كسي به خواب بيند تره فروشي كرد، تاويلش نيكو است، زيرا كه به دست او…
ترياكمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه ترياك از بهرِ بيماري خورد، دليل كه از رنج…
ترياکترياک يک ماده مخدره است و در خواب ديدن آن نشانگر تعطيل کارها است. اگر در…
تريبونتريبون در خواب تجسمي است از غرور و خود خواهي و تفاخر و زياده طلبي. چنان…
تزويجمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود…
تسبيحديدن تسبيح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگي و ترس از عقوبت…
تسبيح كردنمحمدبن سيرين گويد: تسبيح كردن به خواب، مطيع بودن است بر فرمان حق. اگر بيند…
تشتاگر زن در خواب تشت ببيند طبيعي است و اگر مرد ببيند غير طبيعي است و در خواب…
تشنگيمحمدبن سيرين گويد: سيرابي در خواب، بهتر از تشنگي است. اگر بيند به غايت…
تعويذمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند تعويذ با خودداشت از نامهاي خداي…
تغارتغار زني است غمگسار و صالحه كه خانه او را به صلاح دارد و راه خير به مردم…
تفشلهبدان كه تفشله به فارسي عدس پخته است. اگر كسي آن را در خواب بيند، دليل بر…
تفنگچنان چه در خواب ببينيد که تفنگ داريد کسي را به دوستي بر مي گزينيد که صديق…
تقويمتقويم يا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدير است. تقويم اعمال نيک و بد…
تكبير كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب ديد تكبير مي كرد، دليل كه ازشر دشمنان…
تگرگمحمدبن سيرين گويد: تگرگ درخواب عذاب و تنگي دنيا است، مگر اندك بود. اگر به…
تلفنتلفن ديدار دوستان و عزيزان است. اين در صورتي است که زياد با تلفن سر…
تلويزيونديدن تلويزيون در خواب جهانگردي و سير و سياحت و مسافرت است. چنانچه در…
تلکس و تلگرامتلکس و تلگرام در خواب هاي ما خبر آشنايي و دوستي است. اگر گمشده يا…
تمام شدن كارمحمدبن سيرين گويد: هر كه در خواب ديد كه كارهاي دنيائي او تمام گشت و…
تمشکتمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بيايد و سرخ رنگ باشد…
تنمحمدبن سيرين گوديد: تن در خواب ديدن، دليل بر غم و اندوه است و معيشت مردم…
تندربه لغت پارسي رعد است و ديدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام…
تنديسمعبران کهن سنتي که در تعابير خويش به نقش زن در زندگي مرد زياد تکيه مي کرده…
تنديسهامحمد بن سيرين گويد: تنديس ها كه سايه آن بر زمين افتد، چون به خواب بيند غم…
تنگيمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد از تنگي به فراخي آمد از پايگاهي و به جايگاهي ايمن…
تنورمحمدبن سيرين گويد: تنور در خواب مهتر است و كدخداي خانه وبعضي از معبران…
ته چينديدن ته چين در خواب بر خلاف ديدن ته ديگ است. ته چين مائده و نعمت است…
ته ديگته ديگ ابتلا و غم پايان کارها است. اگر کار مهمي در دست انجام داشته باشيد…
تهمتتهمت در خواب احراز پاکي و برائت و سرافرازي و شرف است و بسيار نيکو است…
توبرهمحمدبن سيرين گويد: توبره در خواب خير و بركت و منفعت است، خاصه كه نو بود…

توبه كردن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند توبه نمود، دليل كه از همه گناه و معصيت…

توپ(توپ بازي) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فريب دنيا و رفتن به دنبال…
توتتوت شيرين خوردن در خواب، روزي است و خوردن خرتوت، غم و اندوه است…
توتونتوتون همان چيزها و کارهايي است که خود بيننده خواب و ديگران را مي آزارد و…
توتياابراهيم كرماني گويد: توتيا در خواب ديدن، مال است. اگر كسي توتيا در چشم كشيد…
توراتمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تورات همي خواند، دليل كه وي را قوتي پديد آيد…
تونتون همان اجاق است با معيار بزرگتر و در حرف الف کلمه اجاق نيز اشاره شده…
تونلتونل در خواب هاي ما گوياي سختي مقداري از راه زندگي ما است. راهي که داريم…
تيرتير مردي است راستگو و صديق که با همه صنف و طبقه اي مي جوشد ولي تحت…
تکمهتکمه در خواب خيلي چيزها مي تواند باشد که بستگي به موقعيت بيننده خواب دارد…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!