تعبیر خواب حرف ح

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ح شروع می شوند.

حاجي

اگر در خواب ببينيد که خودتان حاجي شده ايد از شر و ترس و بلا ايمني مي يابيد…

حاجي فيروزديدن حاجي فيروز در خواب ميمون و مبارک است چرا که وجود او در معابر و کوچه ها…
حاجي لک لکدر مورد لک لک در حرف ـ ل ـ نوشته ام و اين جا توضيح زياد لازم به نظر نمي…
حاملهديدن زن حامله در خواب رو به روئي با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببينيد…
حبحب خوردن در خواب تصاحب مال اندک است، اگر در خواب ببينيد بيمار هستيد و…
حب خوردنمحمدبن سيرين گويد: حب خوردن در خواب، اگر بيند از براي بيماري خورد و ديد كه…
حبابحباب پوکي و پوچي است و در وجه ديگر فساد و گناه و تباهي. اگر در خواب ببينيد…
حجمحمد بن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه به حج همي رفت، دليل كه خداي تعالي…
حجامتحجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام. در قديم اين عمل بسيار…
حجاميمحمدبن سيرين گويد: اگربيند حجامي بيگانه در جايگاهي بيگانه او را حجامت كرد…
حجر الاسودمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند دست در حجر الاسود مي مالد و اقتدا به امام كرد…
حد زدنمحمدبن سيرين گويد: حد زدن در خواب، دليل بر فراهم كردن كار زنان كند. اگر بين…
حرمبه تازي جاي امن و ايمني است. اگر بيند كه در حرم كعبه بود، دليل كه از آفات دنيا…
حسابمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه حساب مي كرد با كسي ديگر…
حصارمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد به حصاري اندر شد، دليل كه از شر دشمنان ايمن…
حصيرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند حصير داشت يا كسي بدو داد، دليل كه به قدر بزرگي…
حقنه كردنمحمدبن سيرين گويد: حقنه كردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالي به حالي…
حقهمحمدبن سيرين گويد: حقه درخواب زن است يا كنيزكي خرد. اگر بيند حقه او بشكست…
حكمتمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه حكمت و علم مي خواند، دليل بود كه…

حلاجي

محمدبن سيرين گويد: حلاج در خواب مرد قوي بود كه كارهاي مردمان به دست او….

حلواديدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بيماري. محمدبن سيرين گويد: حلوا در…
حماليمحمدبن سيرين گويد: حمالي در خواب خطر بود از جهت گناه و معصيت بسيار. جابر…
حناابراهيم كرماني گويد: اگر بيند حنا بر دست و پاي خود مي نهد، دليل كه خويشان…
حنوطبوي خوشي است كه بر مرده پراكنند. محمدبن سيرين گويد: اگر حنوط بر وي پراكنند…
حوضمحمدبن سيرين گويد: اصل حوض در خواب علم ودانش است. اگر بيند خويشتن با آب…
حوض كوثرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند قيامت برخاست و خلق نزديك حوض كوثر جمع مي كرد…
حيضمحمدبن سيرين گويد: حيض، مردان را بقا بود در معصيت و زنان را زيادتي مال. اگر…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!