تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف خ شروع می شوند.

خاج

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند خاج بخريد يا كسي بدو داد، دليل كه در دين او خلل…

خاردر خواب وام است. اگر بيند خاري دراندام او فرو شد يا كسي دروي زد، دليل كه از…
خارپشتمحمدبن سيرين گويد: خارپشت درخواب، دشمني است زشت ديدار و بدخوي. اگر…
خارشمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند او را خارش تن پديد آمد، دليل كه طلب خويشان…
خاشاكمحمدبن سيرين گويد: خاشاك درخواب مال و نعمت است مردم عامه را. اگر بيند در…
خاكمحمدبن سيرين گويد: خاك به خواب ديدن كم و بسياري آن درم است اگر بيند كه در…
خاكسترمحمدبن سيرين گويد: خاكستر، مال باطل است از قِبَل سلطان، كه بر كسي باقي…
خامهخامه به معني قلم امروز در زبان محاوره فارسي به کار گرفته نمي شود. قلم را نيز…
خانهمحمدبن سيرين گويد: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بيند خانه را يا ستونهاي خانه…
خانيمحمدبن سيرين گويد: خاني ديدن، غم و اندوه است، زيرا كه در خاني از بلا به زير…
خاويارخاويار سکه هاي طلايي، دانه هاي مرواريد، و قطعات جواهر است و ديدنش در…
خايه آدماگر بيند هر دو خايه او بزرگ شد، دليل كه قوت و مالش زياده شود. اگر بيند دو …
خايه مرغحضرت دانيال گويد: خايه مرغ در خواب كنيزك است. اگر بيند ماكيان در پيش وي…
خاکخاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب ديديد که خاک جمع مي کنيد…
خاکسترخاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بيهوده است. اگر ديديد در خواب به دنبال…
خبزهگفته اند سه قول است. بعضي گويند: زن بود، بعضي گويند: رسول ثقه كه متاع…
ختنه كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي او را ختنه كرد، دليل كه سنت به جاي آورد و…
خرديدن خر در خواب خوب است. برخي خر را مردي احمق دانسته اند که به زندگي…
خر زهرهخرزهره گياهي است تلخ و سمي که حتي حيوانات گرسنه آن را نمي خورند . اين…

خرابه

اگر در خواب ببينيد که خانه شما خراب است مالتان از دست مي رود ولي اگر ببينيد…

خربزهمحمدبن سيرين گويد: خربزه زرد در خواب بيماري است و خربزه سبز، كه شيرين…
خرتوتاگر بيند خرتوت همي خورد، دليل كه مال خويش به رنج حاصل كند و بر عيال هزينه…
خرچنگمحمدبن سيرين گويد: خرچنگ درخواب، مردي بدخوي دون همت و كينه دار بود. اگر…
خردلمحمدبن سيرين گويد: خوردن خردل در خواب، دليل بر غم و انديشه كند و نيز خوردن…
خرسمحمدبن سيرين گويد: خرس به خواب ديدن، دشمن فرومايه دزد احمق است. اگر…
خرگاهمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند درخرگاه نشسته است، دليل كه از متاع دنيا…
خرگوشمحمدبن سيرين گويد: خرگوش به خواب ديدن بد است. اگر بيند خرگوش بگرفت يا…
خرمامحمدبن سيرين گويد: خرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد…
خرمنمحمدبن سيرين گويد: خرمن غله به خواب، مردي است كه به رنج و تعب مال جمع…
خرمهرهخرمهره بي ارزش است و در خواب نيز نماينده چيزها و کارهاي باطل و بيهوده….
خروسمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه خروس داشت و دانست كه ملك…
خريدخريد در خواب خوب است اما بايد ديد چه مي خريد اما فروش خوب نيست. معبران…
خريد و فروختنمحمدبن سيرين گويد: خريد و فروش كردن درخواب بد است. اگر بيند كسي او را…
خرکخرک چوبي است به شکل چهار پايه که از پهلو ذوزنقه مي نمايد. اگر خرک نجاري در…
خزخز پوستي است که در بيداري کمتر کسي مي تواند داشته باشد و بپوشد. در خواب…
خز (جامه)محمدبن سيرين گويد: ديدن خز به خواب ازجامه و دستار و قبا و كلاً آن چه بدين…
خزانديدن خزان با علائم و نشانه هائي که دارد در خواب هاي ما خوب نيست. اگر در…
خستگيمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تن او را كسي بخست و از آن خون بيرون نيامد…

خشت

محمدبن سيرين گويد: خشت درخواب مال بود، مجموع چنانكه در تاويل، هر خشتي را…

خشم گرفتنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه كسي خشم گرفت از بهر خداي تعالي، دليل…
خصومتبدانكه خصومت كردن درخواب بر چند وجه است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند با…
خصي كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند خويشتن را خصي كرد، دليل كه به هنگام نبرد با…
خضابحضرت دانيال گويد: خضابِ ريش پوشش كارها است. اگر بيند سر و رويش را خضاب…
خطبه خواندنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر سر منبر خطبه ميخواند و اهل خطابت است، دليل…
خطميمحمدبن سيرين گويد: خطمي درخواب دروقت خود، دليل بر منفعت اندك كند و بي…
خفاشديدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تيغي بد تر است. ديدن خفاش…
خفتنمحمدبن سيرين گويد: خفتن درخواب مرده را و كسي كه ترسيده بود، دليل بر راحت…
خفه كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي او را خفه كرد، دليل كه غمگين و مستمندشود…
خلالخلال دندان در خوب ديدن زدودن غم ها و ناراحتي هاي کوچک خانوادگي است…
خلال كردنمحمدبن سيرين گويد: خلال كردن درخواب نيكو نباشد، زيرا كه دندان ها در خواب…
خلعتمحمدبن سيرين گويد: خلعت به خواب ديدن، چون پاكيزه و نيكو بود، دليل بر عزت…
خلقانرا به تازي جامه كهنه گويند و پوشيدن آن درخواب غم و اندوه است و درويشي كه…
خلم (خلط بيني)ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از بيني او خلم بيرون مي آمد، دليل كه وامش…
خليفهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند خليفه گشاده روي بود و با وي به تلطف سخن مي…
خممحمدبن سيرين گويد: خم ديدن زني بود كه از قِبَل او فايده به خانه رسد به قدر…
خميردر خواب آرد و خمير اهميت فراوان دارد اما کم ارزش است. از امام صادق…
خمير كردنمحمدبن سيرين گويد: سرشتن آرد گندم، دليل مالي با سود بسيار از تجارت بود…

خنجر

خنجر را به فارسي دشنه خوانند، اما نزد عجم، خنجر معروف تر است از دشنه…

خندهمحمدبن سيرين گويد: خنده درخواب غم و اندوه است. اگر بيند كه به قهقهه…
خوانديدن خوان در خواب غنيمت حاضر بود. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه خواني…
خودمحمدبن سيرين گويد: خود چيزي بود كه خود را به مكر از آن نگاهدارد. اگر بيند كه…
خوردنيمحمدبن سيرين گويد: هر خوردني كه بوي خوش دارد به خواب ديدن نيكي است. اگر…
خوشهمحمدبن سيرين گويد: خوشه درخواب چون سبز و تازه است، دليل فرزند و زيادتي مال…
خوكمحمدبن سيرين گويد: خوك درخواب مردي است به قوت و توانگر، لكن دون همت…
خونرنگ هاي هستند که در خواب ديده نمي شوند از جمله سرخي دست به خصوص…
خون آمدنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بي جراحت خون از تن او آمد، دليل كه اگر…
خويخوي غم عرقي است که بر گونه و پيشاني مي نشيند و اين در خواب هاي ما نشانه…
خوکخوک در خواب مالي است زياد ولي حرام. پولي است فراوان که از طريق نامشروع و…
خيارمحمدبن سيرين گويد: خيار به وقت خويش در خواب ديدن، دليل كند كه سخن…
خيريمحمدبن سيرين گويد: خيري ديدن چون به وقت و يا بي وقت باشد، دليل رنج و ...
خيك ماستمحمدبن سيرين گويد: خيك شير و ماست، ديدن مردي است كه بر دستش مال حلال…
خيمهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه خيمه از بهر خويشتن زد يا كسي از بهر او زد و….
خيکخيک مردي است لافزن و تهي مغز و پوک که شخصا بي اثر است. اگر خيک باد کرده…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!