گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف خ شروع می شوند.

خاج

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند خاج بخريد يا كسي بدو داد، دليل كه در دين او خلل…

خار در خواب وام است. اگر بيند خاري دراندام او فرو شد يا كسي دروي زد، دليل كه از…
خارپشت محمدبن سيرين گويد: خارپشت درخواب، دشمني است زشت ديدار و بدخوي. اگر…
خارش محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند او را خارش تن پديد آمد، دليل كه طلب خويشان…
خاشاك محمدبن سيرين گويد: خاشاك درخواب مال و نعمت است مردم عامه را. اگر بيند در…
خاك محمدبن سيرين گويد: خاك به خواب ديدن كم و بسياري آن درم است اگر بيند كه در…
خاكستر محمدبن سيرين گويد: خاكستر، مال باطل است از قِبَل سلطان، كه بر كسي باقي…
خامه خامه به معني قلم امروز در زبان محاوره فارسي به کار گرفته نمي شود. قلم را نيز…
خانه محمدبن سيرين گويد: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بيند خانه را يا ستونهاي خانه…
خاني محمدبن سيرين گويد: خاني ديدن، غم و اندوه است، زيرا كه در خاني از بلا به زير…
خاويار خاويار سکه هاي طلايي، دانه هاي مرواريد، و قطعات جواهر است و ديدنش در…
خايه آدم اگر بيند هر دو خايه او بزرگ شد، دليل كه قوت و مالش زياده شود. اگر بيند دو …
خايه مرغ حضرت دانيال گويد: خايه مرغ در خواب كنيزك است. اگر بيند ماكيان در پيش وي…
خاک خاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب ديديد که خاک جمع مي کنيد…
خاکستر خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بيهوده است. اگر ديديد در خواب به دنبال…
خبزه گفته اند سه قول است. بعضي گويند: زن بود، بعضي گويند: رسول ثقه كه متاع…
ختنه كردن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي او را ختنه كرد، دليل كه سنت به جاي آورد و…
خر ديدن خر در خواب خوب است. برخي خر را مردي احمق دانسته اند که به زندگي…
خر زهره خرزهره گياهي است تلخ و سمي که حتي حيوانات گرسنه آن را نمي خورند . اين…

خرابه

اگر در خواب ببينيد که خانه شما خراب است مالتان از دست مي رود ولي اگر ببينيد…

خربزه محمدبن سيرين گويد: خربزه زرد در خواب بيماري است و خربزه سبز، كه شيرين…
خرتوت اگر بيند خرتوت همي خورد، دليل كه مال خويش به رنج حاصل كند و بر عيال هزينه…
خرچنگ محمدبن سيرين گويد: خرچنگ درخواب، مردي بدخوي دون همت و كينه دار بود. اگر…
خردل محمدبن سيرين گويد: خوردن خردل در خواب، دليل بر غم و انديشه كند و نيز خوردن…
خرس محمدبن سيرين گويد: خرس به خواب ديدن، دشمن فرومايه دزد احمق است. اگر…
خرگاه محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند درخرگاه نشسته است، دليل كه از متاع دنيا…
خرگوش محمدبن سيرين گويد: خرگوش به خواب ديدن بد است. اگر بيند خرگوش بگرفت يا…
خرما محمدبن سيرين گويد: خرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد…
خرمن محمدبن سيرين گويد: خرمن غله به خواب، مردي است كه به رنج و تعب مال جمع…
خرمهره خرمهره بي ارزش است و در خواب نيز نماينده چيزها و کارهاي باطل و بيهوده….
خروس محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه خروس داشت و دانست كه ملك…
خريد خريد در خواب خوب است اما بايد ديد چه مي خريد اما فروش خوب نيست. معبران…
خريد و فروختن محمدبن سيرين گويد: خريد و فروش كردن درخواب بد است. اگر بيند كسي او را…
خرک خرک چوبي است به شکل چهار پايه که از پهلو ذوزنقه مي نمايد. اگر خرک نجاري در…
خز خز پوستي است که در بيداري کمتر کسي مي تواند داشته باشد و بپوشد. در خواب…
خز (جامه) محمدبن سيرين گويد: ديدن خز به خواب ازجامه و دستار و قبا و كلاً آن چه بدين…
خزان ديدن خزان با علائم و نشانه هائي که دارد در خواب هاي ما خوب نيست. اگر در…
خستگي محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تن او را كسي بخست و از آن خون بيرون نيامد…

خشت

محمدبن سيرين گويد: خشت درخواب مال بود، مجموع چنانكه در تاويل، هر خشتي را…

خشم گرفتن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه كسي خشم گرفت از بهر خداي تعالي، دليل…
خصومت بدانكه خصومت كردن درخواب بر چند وجه است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند با…
خصي كردن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند خويشتن را خصي كرد، دليل كه به هنگام نبرد با…
خضاب حضرت دانيال گويد: خضابِ ريش پوشش كارها است. اگر بيند سر و رويش را خضاب…
خطبه خواندن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر سر منبر خطبه ميخواند و اهل خطابت است، دليل…
خطمي محمدبن سيرين گويد: خطمي درخواب دروقت خود، دليل بر منفعت اندك كند و بي…
خفاش ديدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تيغي بد تر است. ديدن خفاش…
خفتن محمدبن سيرين گويد: خفتن درخواب مرده را و كسي كه ترسيده بود، دليل بر راحت…
خفه كردن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي او را خفه كرد، دليل كه غمگين و مستمندشود…
خلال خلال دندان در خوب ديدن زدودن غم ها و ناراحتي هاي کوچک خانوادگي است…
خلال كردن محمدبن سيرين گويد: خلال كردن درخواب نيكو نباشد، زيرا كه دندان ها در خواب…
خلعت محمدبن سيرين گويد: خلعت به خواب ديدن، چون پاكيزه و نيكو بود، دليل بر عزت…
خلقان را به تازي جامه كهنه گويند و پوشيدن آن درخواب غم و اندوه است و درويشي كه…
خلم (خلط بيني) ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از بيني او خلم بيرون مي آمد، دليل كه وامش…
خليفه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند خليفه گشاده روي بود و با وي به تلطف سخن مي…
خم محمدبن سيرين گويد: خم ديدن زني بود كه از قِبَل او فايده به خانه رسد به قدر…
خمير در خواب آرد و خمير اهميت فراوان دارد اما کم ارزش است. از امام صادق…
خمير كردن محمدبن سيرين گويد: سرشتن آرد گندم، دليل مالي با سود بسيار از تجارت بود…

خنجر

خنجر را به فارسي دشنه خوانند، اما نزد عجم، خنجر معروف تر است از دشنه…

خنده محمدبن سيرين گويد: خنده درخواب غم و اندوه است. اگر بيند كه به قهقهه…
خوان ديدن خوان در خواب غنيمت حاضر بود. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه خواني…
خود محمدبن سيرين گويد: خود چيزي بود كه خود را به مكر از آن نگاهدارد. اگر بيند كه…
خوردني محمدبن سيرين گويد: هر خوردني كه بوي خوش دارد به خواب ديدن نيكي است. اگر…
خوشه محمدبن سيرين گويد: خوشه درخواب چون سبز و تازه است، دليل فرزند و زيادتي مال…
خوك محمدبن سيرين گويد: خوك درخواب مردي است به قوت و توانگر، لكن دون همت…
خون رنگ هاي هستند که در خواب ديده نمي شوند از جمله سرخي دست به خصوص…
خون آمدن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بي جراحت خون از تن او آمد، دليل كه اگر…
خوي خوي غم عرقي است که بر گونه و پيشاني مي نشيند و اين در خواب هاي ما نشانه…
خوک خوک در خواب مالي است زياد ولي حرام. پولي است فراوان که از طريق نامشروع و…
خيار محمدبن سيرين گويد: خيار به وقت خويش در خواب ديدن، دليل كند كه سخن…
خيري محمدبن سيرين گويد: خيري ديدن چون به وقت و يا بي وقت باشد، دليل رنج و ...
خيك ماست محمدبن سيرين گويد: خيك شير و ماست، ديدن مردي است كه بر دستش مال حلال…
خيمه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه خيمه از بهر خويشتن زد يا كسي از بهر او زد و….
خيک خيک مردي است لافزن و تهي مغز و پوک که شخصا بي اثر است. اگر خيک باد کرده…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0