گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف د

تعبیر خواب کلماتی که با حرف د شروع می شوند.

دار لطفا به حرف ـ آ ـ کلمه آويختن نگاه کنيد.
دارچين محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند دارچين بسيار داشت، دليل كه غمگين و متفكر…
دارو محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بيماري دارو بخورد و او موافق بود، دليل كه صلاح…
داس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند داس در دست داشت، دليل كه آلتي بياورد كه وي را…
داغ كردن محمدبن سيرين گويد: داغ كردن به خواب، دليل بر يافتن گنج و مال است. اگر بيند…
دام محمدبن سيرين گويد: دام اگر بيند، مكر وحيلت بود. اگر بيند پاي او در دام گرفتار…
دانه در قديم مي گفتند دانه هاي برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه اي زير پا و…
دانه ها محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه از دانه هاي چيزي بر زمين ريخته بود، آن چيزها را…
دباغي محمدبن سيرين گويد: دباغي كردن در خواب، گذاشتن شغل مردمان بود. اگر كسي…
دبّه روغن محمدبن سيرين گويد: دبه روغن درخواب، مردي امين بود كه مال كسان رادر خير و…
دبيري حضرت دانيال گويد: اگر كسي به خواب بيند دبيري ميكرد، دليل كه مال مردمان را…
دجال محمدبن سيرين گويد: دجال به خواب ديدن، مرد بد است، چنانكه مردمان را از راه…
دختر محمدبن سيرين گويد: دختر به خواب ديدن، دليل بر شادي و فرح دنيا باشد. اگر بيند…
دخنه به تازي چيز است كه نهند بر آتش و دود كند. محمدبن سيرين گويد: اگر در زير خود…
ددگان (چهارپايان) محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ددگان داشت و جمله خر شدند، يا يكي از ايشان…
در حضرت دانيال گويد: در به خواب ديدن زن است. اگر بيند درهاي معروف در برابر،…
دراج محمدبن سيرين گويد: دراج درخواب، زني است خوب روي، لكن بد مهر است و با….
دراعه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند دراعه نو بزرگ و فراخ به گونه سبز يا سفيد…
دربان اگر ديديد درباني در خانه شما ايستاده مال و دارايي شما به خطر مي افتد. کسي…

درباني

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه درباني مي كرد، دليل كه جاجتي كه دارد…

درخت درخت خود به خود هيچ تعبير مشخصي ندارد . معبران نوشته اند درختان بي بر…
درخت آبنوس دليل كند بر مردي فرمانده ازكارش و بعضي گويند: زن بود يا كنيزك.
درخت آلو دليل بود بر مردي طبيب كه نفعش به هر كس مي رسد و درخت آلوي زرد، دليل بود…
درخت امرود دليل بر مردي توانگر بود، كه خوش طبع و سازگار است.
درخت انار دليل بود بر مردي كه مال و نعمت بسيار دارد و بعضي گويند: دليل بر زني توانگر…
درخت انجير دليل بود بر مردي توانگر و خداوند نعمت.
درخت انگور دليل كند بر زني كريمه نيكو صورت نيكوكار.
درخت بادام دليل بود بر زني كه بدكردار باشد.
درخت بلوط دليل كند بر مردي بي خبر منافق با اهل خويش.
درخت بليل دليل كند بر مردي شريف و لطيف زبان كه كار مردم به دست او گشاده شود و بعضي…
درخت پسته دليل است بر مردي توانگر، اما بخيل.
درخت ترنج دليل كند بر مردي مخالف خود راي و بعضي گويند، دليل كند بر مردي صاحب جاه و …
درخت جوز دليل كند بر مردي عجمي با اهل و عيال خود سخي بود. اگر بيند بر درخت جوز است…
درخت چنار دليل كند بر مردي مبارك كه منفعت از او به خويشان و دوستان رسد.
درخت حنظل به خواب ديدن، دليل بر مردي توانگر و با منفعت بود.
درخت خار دليل كند بر مردي بدكردار، كه شر او به مردمان رسد و كس منفعت نباشد.
درخت خرما به خواب ديدن درخت خرما، دليل و راهنماست بر مردي شريف و عالم بزرگ. اگر…
درخت زردآلو دليل كند بر مردي بيمار.
درخت زيتون دليل كند بر مردي كه خداوند اصل و نسب است، لكن در مال اندك است.
درخت سدر دليل كند بر مردي بزرگوار، لكن خداوند شرم بود.
درخت سرو دليل كند بر مرد عجمي تيز طبع.
درخت سنجد دليل كند بر مردي سبك روح، محتشم و لطيف سخن و مردم نواز.
درخت سيب دليل كند بر مرد عجمي تيز طبع.
درخت شفتالو به خواب ديدن، دليل كند بر مردي توانگر و حكيم كه نرم و آهسته باشد.
درخت شمامه دليل كند بر مردي تيز دولت و محتشم، لكن زود هلاك شود.
درخت صنوبر دليل كند بر مردي درويش بد دين، كه او را نه دين است و نه دنيا.
درخت عرعر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه درخت عرعر داشت، دليل است كه با مردي اصيل…
درخت عود دليل كند بر مردي نيكو روي، لطيف طبع، خوش زبان وتوانگر.
درخت فندق دليل كند بر مردي عرب و سخت دل، كه به لهو وطرب خوش باشد و خيرش كمتر است.
درخت كدو دليل كند بر مردي عالم يا طبيب با فرهنگ.
درخت گل دليل كند بر مردي شادكام سخن روا.
درخت گلنار دليل كند بر مردي شريف، كريم، جوانمرد و بعضي گويند، دليل كند بر مال و فرزند.
درخت مورد دليل كند بر مردي گران طبع، كه با مردمان ناسازگار است و بعضي گويند: درخت مورد…
درخت نارنج دليل كند بر مردي گران طبع بيمارگونه و زردوزي.
درخت ني دليل بود بر مردي بدخوي و سخن چين.
درختان حضرت دانيال و ابراهيم كرماني گويد: ديدن هر درختي كه به نزديك مردمان عزيز…
دردكردن اعضا محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه همه اندامهاي او درد مي كرد…
درشکه درشکه يک کلمه روسي است که به زبان فارسي آمده و پذيرفته شده مانند سماور…
درفش لطفا به حرف ـ ج ـ کلمه جوالدوز نگاه کنيد.
درگاه در مورد درگاه نيز به حرف ـ آ ـ کلمه آستانه مراجعه کنيد.
درم محمدبن سيرين گويد: طبعهاي مردمان مختلف است و درم به خواب ديدن حاصل…
درمنه محمدبن سيرين گويد: درمنه به خواب ديدن، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن وي…
دره محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در دره اي شد، دليل كه در غم و اندوه گرفتار شود…
درودگري محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه در خواب درودگري مي كرد، دليل است…
دروغ گفتن محمدبن سيرين گويد: دروغ گفتن در خواب، دليل بر فساد دين است. اگر بيند كه…
درويش ديدن درويش در خواب بد نيست چون درويش در دنياي بيداري ما آدم بدي نيست…
درويشي محمدبن سيرين گويد: درويشي درخواب بهتر از توانگري است، خاصه در راه دين و….
دريا در خواب پادشاهي است، يا عالمي. اگر بيند كه آب دريا روشن و صاف است، دليل…
دزد دزد در خواب يا دوست است يا مهمان است و يا مسافر و از اين سه خارج نيست…
دژخيم دژخيم تجسمي است از غول وجدان خودمان و هيبتي که دارد و بيم و هراسي که…
دست محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قاضي يا سلطان دست او ببريدند، دليل كه برادر…
دست اورنجن محمدبن سيرين گويد: دست اورنجن كه دست بند باشد، در خواب زنان را شوهر…
دست و روي شستن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند دست و روي تمام به آب صاف بشست، دليل كه…
دستبند دستبند نيز از چيزهايي است که ديدنش در خواب براي مردان خوب نيست و براي زنان…
دستكش بدان كه دستكش در خواب مردان بهتر از زنان است. محمدبن سيرين گويد: اگر مردي…
دستمال دستمال کسي است که به شما کمک مي کند و دائم همراه شماست يا اوقات…
دستکش دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهي هاي ما. کارهاي خوبي…
دشمن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند با دشمن در نبرد بود، اگر بيند دشمن او را بخورد…
دشنام محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي را دشنام مي داد، دليل بود كه آن كس را حال…
دشنه لطفا به کلمه خنجر حرف ـ خ ـ نگاه کنيد.
دعا كردن محمدبن سيرين گويد: دعا در خواب، دليل حاجت روائي بود. اگر بيند خود را دعا…
دعوا دعوا اگر به صورت جدال باشد در حرف ـ ج ـ کلمه جدال آمده است ولي اگر دعوا…
دعوت دعوت قهر و اوقات تلخي است. اگر ديديد شما را براي عروسي دعوت کردند کاري…
دف زدن محمدبن سيرين گويد: دف زدن در خواب، معروف بود، بر آن كس كه دف زند. لكن اگر…
دل بدان كه دل، پادشاه تن است. و تن، قائم به فرمان اوست و دل خزانه عقل و ضمير…
دلالي كردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند دلالي مي كرد، دليل كه مصلح و رهنماي خير…
دُم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دليل كه مال و نعمت…
دمل محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند دمل داشت، دليل كه مالش زياده شود، بر….
دنبه محمدبن سيرين گويد: دنبه به خواب، دليل مال است، كه مرد نگاه مي دارد يا مال….
دندان حضرت دانيال گويد: دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت…
ده محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه در دهي است و نام آن ندانست، دليل بر…
دهان حضرت دانيال گويد: دهان در خواب ديدن، كليد كارها و خاتمه وي است و هر چه از…
دُهل زدن محمدبن سيرين گويد: دهل زدن به خواب، كلام باطل و دروغ و كار روشن اين جمله…
دهليز ابراهيم كرماني گويد: دهليز خانه به خواب، خادم خانه است. اگر بيند دهليز خانه نكو…
دوات اگر در خواب ببينيد که دوات داريد موردي براي آموختن و آموزاندن مي يابيد. نه به…
دوال محمدبن سيرين گويد: دوال به خواب ديدن، خير و منفعت باشد. بر قدر و قيمت آن…
دوچرخه اگر سن دوچرخه سواري نگذشته باشد و گاهي نيز سوار دوچرخه مي شويد ديدن…
دوختن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند جامه خويش را مي دوخت كارش نيكو شود و حالش….
دود محمدبن سيرين گويد: دود به خواب، سلطاني ستمگر باشد. اگر بيند در جانب مشرق…
دودکش دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگي است و هر چه دود آن غليظ تر…
دوربين دوربين دو نوع است. يکي چشمي و ديگري عکس برداري يا فيلمبرداري. دوربين…
دوزخ محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در دوزخ شد و بيرون نيامد، دليل كند كه عاصي…
دوش محمدبن سيرين گويد: دوش خواب ديدن، دليل آهستگي مرد و جمال و زينت او بود…
دوشاب محمدبن سيرين گويد: دوشاب در خواب مال و منفعت است، لكن نه بسيار. اگر…
ديگ محمدبن سيرين گويد: ديگ در خواب كدبانوي خانه است و خداوند خانه و هر نقصان…
ديگ پايه محمدبن سيرين گويد: ديگ پايه به خواب بر دو وجه است. اول: كدخداي خانه…
دينارها حضرت دانيال گويد: دينارها به خواب اگر عددش بيش از چهار است، دليل كه او را…
ديو محمدبن سيرين گويد: ديو در خواب دين دشمني بزرگ است مكار و فريفته. اگر كسي…
ديوار محمدبن سيرين گويد: ديوار در خواب، حال بيننده خواب است در دنيا. اگر بيند…
ديوانگي محمدبن سيرين گويد: ديوانگي در خواب، مال حرام است بر قدر ديوانگي وي، لكن آن…
ديوانه اگر در خواب ديوانه اي را ببينيم که او را مي شناسيم کاري نادرست انجام مي دهيم…
دکتر ديدن دکتر در خواب زاييده و حشت از بيماري هاست در بيداري ما، ديدن دکتر در…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0