تعبیر خواب حرف د

تعبیر خواب کلماتی که با حرف د شروع می شوند.

دارلطفا به حرف ـ آ ـ کلمه آويختن نگاه کنيد.
دارچينمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند دارچين بسيار داشت، دليل كه غمگين و متفكر…
دارومحمدبن سيرين گويد: اگر بيند بيماري دارو بخورد و او موافق بود، دليل كه صلاح…
داسمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند داس در دست داشت، دليل كه آلتي بياورد كه وي را…
داغ كردنمحمدبن سيرين گويد: داغ كردن به خواب، دليل بر يافتن گنج و مال است. اگر بيند…
داممحمدبن سيرين گويد: دام اگر بيند، مكر وحيلت بود. اگر بيند پاي او در دام گرفتار…
دانهدر قديم مي گفتند دانه هاي برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه اي زير پا و…
دانه هامحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه از دانه هاي چيزي بر زمين ريخته بود، آن چيزها را…
دباغيمحمدبن سيرين گويد: دباغي كردن در خواب، گذاشتن شغل مردمان بود. اگر كسي…
دبّه روغنمحمدبن سيرين گويد: دبه روغن درخواب، مردي امين بود كه مال كسان رادر خير و…
دبيريحضرت دانيال گويد: اگر كسي به خواب بيند دبيري ميكرد، دليل كه مال مردمان را…
دجالمحمدبن سيرين گويد: دجال به خواب ديدن، مرد بد است، چنانكه مردمان را از راه…
دخترمحمدبن سيرين گويد: دختر به خواب ديدن، دليل بر شادي و فرح دنيا باشد. اگر بيند…
دخنهبه تازي چيز است كه نهند بر آتش و دود كند. محمدبن سيرين گويد: اگر در زير خود…
ددگان (چهارپايان)محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ددگان داشت و جمله خر شدند، يا يكي از ايشان…
درحضرت دانيال گويد: در به خواب ديدن زن است. اگر بيند درهاي معروف در برابر،…
دراجمحمدبن سيرين گويد: دراج درخواب، زني است خوب روي، لكن بد مهر است و با….
دراعهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند دراعه نو بزرگ و فراخ به گونه سبز يا سفيد…
درباناگر ديديد درباني در خانه شما ايستاده مال و دارايي شما به خطر مي افتد. کسي…

درباني

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه درباني مي كرد، دليل كه جاجتي كه دارد…

درختدرخت خود به خود هيچ تعبير مشخصي ندارد . معبران نوشته اند درختان بي بر…
درخت آبنوسدليل كند بر مردي فرمانده ازكارش و بعضي گويند: زن بود يا كنيزك.
درخت آلودليل بود بر مردي طبيب كه نفعش به هر كس مي رسد و درخت آلوي زرد، دليل بود…
درخت امروددليل بر مردي توانگر بود، كه خوش طبع و سازگار است.
درخت اناردليل بود بر مردي كه مال و نعمت بسيار دارد و بعضي گويند: دليل بر زني توانگر…
درخت انجيردليل بود بر مردي توانگر و خداوند نعمت.
درخت انگوردليل كند بر زني كريمه نيكو صورت نيكوكار.
درخت بادامدليل بود بر زني كه بدكردار باشد.
درخت بلوطدليل كند بر مردي بي خبر منافق با اهل خويش.
درخت بليلدليل كند بر مردي شريف و لطيف زبان كه كار مردم به دست او گشاده شود و بعضي…
درخت پستهدليل است بر مردي توانگر، اما بخيل.
درخت ترنجدليل كند بر مردي مخالف خود راي و بعضي گويند، دليل كند بر مردي صاحب جاه و …
درخت جوزدليل كند بر مردي عجمي با اهل و عيال خود سخي بود. اگر بيند بر درخت جوز است…
درخت چناردليل كند بر مردي مبارك كه منفعت از او به خويشان و دوستان رسد.
درخت حنظلبه خواب ديدن، دليل بر مردي توانگر و با منفعت بود.
درخت خاردليل كند بر مردي بدكردار، كه شر او به مردمان رسد و كس منفعت نباشد.
درخت خرمابه خواب ديدن درخت خرما، دليل و راهنماست بر مردي شريف و عالم بزرگ. اگر…
درخت زردآلودليل كند بر مردي بيمار.
درخت زيتوندليل كند بر مردي كه خداوند اصل و نسب است، لكن در مال اندك است.
درخت سدردليل كند بر مردي بزرگوار، لكن خداوند شرم بود.
درخت سرودليل كند بر مرد عجمي تيز طبع.
درخت سنجددليل كند بر مردي سبك روح، محتشم و لطيف سخن و مردم نواز.
درخت سيبدليل كند بر مرد عجمي تيز طبع.
درخت شفتالوبه خواب ديدن، دليل كند بر مردي توانگر و حكيم كه نرم و آهسته باشد.
درخت شمامهدليل كند بر مردي تيز دولت و محتشم، لكن زود هلاك شود.
درخت صنوبردليل كند بر مردي درويش بد دين، كه او را نه دين است و نه دنيا.
درخت عرعرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه درخت عرعر داشت، دليل است كه با مردي اصيل…
درخت عوددليل كند بر مردي نيكو روي، لطيف طبع، خوش زبان وتوانگر.
درخت فندقدليل كند بر مردي عرب و سخت دل، كه به لهو وطرب خوش باشد و خيرش كمتر است.
درخت كدودليل كند بر مردي عالم يا طبيب با فرهنگ.
درخت گلدليل كند بر مردي شادكام سخن روا.
درخت گلناردليل كند بر مردي شريف، كريم، جوانمرد و بعضي گويند، دليل كند بر مال و فرزند.
درخت مورددليل كند بر مردي گران طبع، كه با مردمان ناسازگار است و بعضي گويند: درخت مورد…
درخت نارنجدليل كند بر مردي گران طبع بيمارگونه و زردوزي.
درخت نيدليل بود بر مردي بدخوي و سخن چين.
درختانحضرت دانيال و ابراهيم كرماني گويد: ديدن هر درختي كه به نزديك مردمان عزيز…
دردكردن اعضامحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه همه اندامهاي او درد مي كرد…
درشکهدرشکه يک کلمه روسي است که به زبان فارسي آمده و پذيرفته شده مانند سماور…
درفشلطفا به حرف ـ ج ـ کلمه جوالدوز نگاه کنيد.
درگاهدر مورد درگاه نيز به حرف ـ آ ـ کلمه آستانه مراجعه کنيد.
درممحمدبن سيرين گويد: طبعهاي مردمان مختلف است و درم به خواب ديدن حاصل…
درمنهمحمدبن سيرين گويد: درمنه به خواب ديدن، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن وي…
درهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند در دره اي شد، دليل كه در غم و اندوه گرفتار شود…
درودگريمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه در خواب درودگري مي كرد، دليل است…
دروغ گفتنمحمدبن سيرين گويد: دروغ گفتن در خواب، دليل بر فساد دين است. اگر بيند كه…
درويشديدن درويش در خواب بد نيست چون درويش در دنياي بيداري ما آدم بدي نيست…
درويشيمحمدبن سيرين گويد: درويشي درخواب بهتر از توانگري است، خاصه در راه دين و….
دريادر خواب پادشاهي است، يا عالمي. اگر بيند كه آب دريا روشن و صاف است، دليل…
دزددزد در خواب يا دوست است يا مهمان است و يا مسافر و از اين سه خارج نيست…
دژخيمدژخيم تجسمي است از غول وجدان خودمان و هيبتي که دارد و بيم و هراسي که…
دستمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قاضي يا سلطان دست او ببريدند، دليل كه برادر…
دست اورنجنمحمدبن سيرين گويد: دست اورنجن كه دست بند باشد، در خواب زنان را شوهر…
دست و روي شستنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند دست و روي تمام به آب صاف بشست، دليل كه…
دستبنددستبند نيز از چيزهايي است که ديدنش در خواب براي مردان خوب نيست و براي زنان…
دستكشبدان كه دستكش در خواب مردان بهتر از زنان است. محمدبن سيرين گويد: اگر مردي…
دستمالدستمال کسي است که به شما کمک مي کند و دائم همراه شماست يا اوقات…
دستکشدستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهي هاي ما. کارهاي خوبي…
دشمنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند با دشمن در نبرد بود، اگر بيند دشمن او را بخورد…
دشناممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي را دشنام مي داد، دليل بود كه آن كس را حال…
دشنهلطفا به کلمه خنجر حرف ـ خ ـ نگاه کنيد.
دعا كردنمحمدبن سيرين گويد: دعا در خواب، دليل حاجت روائي بود. اگر بيند خود را دعا…
دعوادعوا اگر به صورت جدال باشد در حرف ـ ج ـ کلمه جدال آمده است ولي اگر دعوا…
دعوتدعوت قهر و اوقات تلخي است. اگر ديديد شما را براي عروسي دعوت کردند کاري…
دف زدنمحمدبن سيرين گويد: دف زدن در خواب، معروف بود، بر آن كس كه دف زند. لكن اگر…
دلبدان كه دل، پادشاه تن است. و تن، قائم به فرمان اوست و دل خزانه عقل و ضمير…
دلالي كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند دلالي مي كرد، دليل كه مصلح و رهنماي خير…
دُممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دليل كه مال و نعمت…
دملمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند دمل داشت، دليل كه مالش زياده شود، بر….
دنبهمحمدبن سيرين گويد: دنبه به خواب، دليل مال است، كه مرد نگاه مي دارد يا مال….
دندانحضرت دانيال گويد: دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت…
دهمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه در دهي است و نام آن ندانست، دليل بر…
دهانحضرت دانيال گويد: دهان در خواب ديدن، كليد كارها و خاتمه وي است و هر چه از…
دُهل زدنمحمدبن سيرين گويد: دهل زدن به خواب، كلام باطل و دروغ و كار روشن اين جمله…
دهليزابراهيم كرماني گويد: دهليز خانه به خواب، خادم خانه است. اگر بيند دهليز خانه نكو…
دواتاگر در خواب ببينيد که دوات داريد موردي براي آموختن و آموزاندن مي يابيد. نه به…
دوالمحمدبن سيرين گويد: دوال به خواب ديدن، خير و منفعت باشد. بر قدر و قيمت آن…
دوچرخهاگر سن دوچرخه سواري نگذشته باشد و گاهي نيز سوار دوچرخه مي شويد ديدن…
دوختنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند جامه خويش را مي دوخت كارش نيكو شود و حالش….
دودمحمدبن سيرين گويد: دود به خواب، سلطاني ستمگر باشد. اگر بيند در جانب مشرق…
دودکشدودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگي است و هر چه دود آن غليظ تر…
دوربيندوربين دو نوع است. يکي چشمي و ديگري عکس برداري يا فيلمبرداري. دوربين…
دوزخمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در دوزخ شد و بيرون نيامد، دليل كند كه عاصي…
دوشمحمدبن سيرين گويد: دوش خواب ديدن، دليل آهستگي مرد و جمال و زينت او بود…
دوشابمحمدبن سيرين گويد: دوشاب در خواب مال و منفعت است، لكن نه بسيار. اگر…
ديگمحمدبن سيرين گويد: ديگ در خواب كدبانوي خانه است و خداوند خانه و هر نقصان…
ديگ پايهمحمدبن سيرين گويد: ديگ پايه به خواب بر دو وجه است. اول: كدخداي خانه…
دينارهاحضرت دانيال گويد: دينارها به خواب اگر عددش بيش از چهار است، دليل كه او را…
ديومحمدبن سيرين گويد: ديو در خواب دين دشمني بزرگ است مكار و فريفته. اگر كسي…
ديوارمحمدبن سيرين گويد: ديوار در خواب، حال بيننده خواب است در دنيا. اگر بيند…
ديوانگيمحمدبن سيرين گويد: ديوانگي در خواب، مال حرام است بر قدر ديوانگي وي، لكن آن…
ديوانهاگر در خواب ديوانه اي را ببينيم که او را مي شناسيم کاري نادرست انجام مي دهيم…
دکترديدن دکتر در خواب زاييده و حشت از بيماري هاست در بيداري ما، ديدن دکتر در…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!