تعبیر خواب حرف ذ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ذ شروع می شوند.

ذَكَر (قضيب)

حضرت دانيال گويد: قضيب در خواب فرزند و بزرگي و ناموري بود. اگر بيند كه او را …

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!