تعبیر خواب حرف ز

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ز شروع می شوند.

زاجمحمدبن سيرين گويد: از جمله زاج ها كه درخواب بيند، زاج سبز بهتر باشد و زاج…
زاغمحمدبن سيرين گويد: زاغ درخواب، ديدن مردي فاسق بددين و دروغگوي است در…
زالومحمدبن سيرين گويد: ديدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بيند زالو خون از…
زانومحمدبن سيرين گويد: اصل زانو درخواب، معيشت بيننده خواب بود. اگر زانو را…
زبادبدان كه زباد، عرق جانوري است كه بوي خوش دارد و مانند گربه مي باشد. محمدبن…
زبانبدان كه زبان، زبان خداوندش بود و مدير كارها كه دردل او بود از اصلاح و فساد…
زبرجدمحمدبن سيرين گويد: زبرجد در خواب، دليل برخير و منفعت كند، اگر بيند زبرجد از…
زبورمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيندكتاب زبور همي خواند، دليل كه به…
زجربدان كه زجر به فارسي، فال گرفتن بود به بانگ مرغان. اگر بانگ مرغ فرد بود، دليل بر…
زخممحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه زخم بر تن داشت و اثر خون نبود…
زدنحضرت دانيال گويد: اگر بيند كه او را با تازيانه زدند، چنانكه اثر زدن بر او نمودار…
زرمحمدبن سيرين گويد: زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نيكو…
زراعتزراعت در خواب نعمت و برکت است و خير و خوشي و سلامت به خصوص اگر زراعت…
زرافهزرافه در خواب دوست احمق و يار ناموافق و ناهمرنگ است که مجالست و موانست…
زردآلومحمدبن سيرين گويد: زردآلو چون به وقت بود وطعم شيرين، دليل است به عدد هر…
زردچوبهمحمدبن سيرين گويد: ديدن زردچوبه به خواب، دليل بر رنج و بيماري بود. اگر بيند به…
زرديهامحمدبن سيرين گويد: جمله زردي ها درخواب، دليل بر درد و بيماري است از جامه ها…
زرشكزرشك درخواب ديدن، دليل غم و اندوه باشد. اگر بيند زرشك ميخورد، دليل بر غم…
زرشکزرشک اگر به درخت باشد هيجان است به خصوص اگر سرخي آن را ببينيد ولي اگر…
زرنيخمحمدبن سيرين گويد: زرنيخ درخواب، دليل رنج و بيماري است. اگر بيند زرنيخ ميخورد…
زرهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند زره پوشيده بود، دليل كه از شر دشمن ايمن شود…
زريزري پارچه اي است که تار يا پود آن از نخ و زرين باشد و ديدنش در خواب چندان خوب…
زعفرانمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند زعفران با خود داشت، دليل كه مردمان به قدر…
زغالمحمدبن سيرين گويد: زغال ديدن به خواب، مال حرام است. اگر بيند كه از جائي…
زغنبدانكه زغن درخواب، دليل بر پادشاه متواضع كند. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه…
زفتمحمدبن سيرين گويد: زفت درخواب، غم و اندوه و محنت بود. اگر بيند كه زفت…
زكاتمحمدبن سيرين گويد: زكات درخواب ديدن، دليل بود كه مالش زياده گردد. اگر بيند…
زكاممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه يكي را ياخود را علت زكام بود، دليل است روزي…
زلزلهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از…
زمردمحمدبن سيرين گويد: زمرد در خواب ديدن، فرزند و برادر بود يا مال حلال است….
زمستانمحمدبن سيرين گويد: زمستان به خواب ديدن، پادشاه بود. اگر به خواب بيند كه…
زمينحضرت دانيال گويد: زمين درخواب ديدن، زن است. اگر بيند كه او را زميني بود فراخ…
زنمحمدبن سيرين گويد: زن جوان درخواب، شادي و مقصودي مرد باشد و زن پير، دنيا…
زنارمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه زنار درميان داشت، اگر مستور و با امانت…
زنبقزنبق در خواب نيکو نيست. گل هاي زنبق، کوکب، اختر، داودي را گل هاي غم و اندوه…
زنبورمحمدبن سيرين گويد: زنبور درخواب، مردي سفله و دون همت است. اگر بيند زنبور او را…
زنبيلمحمدبن سيرين گويد: زنبيل در خواب، زن است يا كنيزك. اگر بيند كه زنبيلي داشت،…
زنجبيلمحمدبن سيرين گويد: زنجبيل در خواب، دليل بر غم و اندوه است و خوردن آن دليل…
زنجيرمحمدبن سيرين گويد: زنجير در خواب، گناه و معصيت بود. اگر بيند زنجير را بگسست…
زنخمحمدبن سيرين گويد: زنخ درخواب، مهترخاندان است و خداوندِ شغل بسيار باشد…
زندانمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود، دليل…
زنگارمحمدبن سيرين گويد: زنگار درخواب، غم و اندوه است و خوردن آن، دليل بر هلاكت كند…
زنگلهمحمدبن سيرين گويد: ديدن زنگله درخواب، دليل جنگ و خصومت است. اگر كسي…
زهارمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در زهار خود مي نگريست و چنان پنداشت كه…
زهرمعبران معتقدند که زهر مال حرام است ولي بهترين توجيه را از امام صادق…
زَهرهمحمدبن سيرين گويد: زهره مردم را اگر كسي به خواب بيند كه مي خورد، دليل…
زوبينمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند زوبين در دست داشت و جز از زوبين هيچ سلاح…
زوزهزوزه را در خواب نمي توان ديد. چند چيز هست که در خواب نمي توان آنها را ديد…
زولبيادرخواب، دليل است بر جهد و كوشش بيرون از اندازه و يافتن مال بسيار و نزهت…
زيتوناگر زيتون درخواب بيند، غم و انديشه بود، زيرا كه به طعم تلخ و ناخوش باشد و به…
زيرهمحمدبن سيرين گويد: زيره به خواب، به طعم، چون ترش باشد و ميل به شيريني…
زيلوزيلو در خواب ما يملک است و انتفاع و تمتعي است که از تملک چيزي مي بريم. به…
زيلويمحمدبن سيرين گويد: زيلوي به خواب چون گسترده بود، دليل بر درازي و ساختگي…
زينمحمدبن سيرين گويد: زين درخواب ديدن، چون بر پشت چهارپايان نباشد بد بود، اما…
زکاماگر در خواب ببينيد زکام شده ايد مختصر کسالتي پيدا مي کنيد که زود زائل…

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!