گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف ز

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ز شروع می شوند.

زاج محمدبن سيرين گويد: از جمله زاج ها كه درخواب بيند، زاج سبز بهتر باشد و زاج…
زاغ محمدبن سيرين گويد: زاغ درخواب، ديدن مردي فاسق بددين و دروغگوي است در…
زالو محمدبن سيرين گويد: ديدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بيند زالو خون از…
زانو محمدبن سيرين گويد: اصل زانو درخواب، معيشت بيننده خواب بود. اگر زانو را…
زباد بدان كه زباد، عرق جانوري است كه بوي خوش دارد و مانند گربه مي باشد. محمدبن…
زبان بدان كه زبان، زبان خداوندش بود و مدير كارها كه دردل او بود از اصلاح و فساد…
زبرجد محمدبن سيرين گويد: زبرجد در خواب، دليل برخير و منفعت كند، اگر بيند زبرجد از…
زبور محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيندكتاب زبور همي خواند، دليل كه به…
زجر بدان كه زجر به فارسي، فال گرفتن بود به بانگ مرغان. اگر بانگ مرغ فرد بود، دليل بر…
زخم محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه زخم بر تن داشت و اثر خون نبود…
زدن حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه او را با تازيانه زدند، چنانكه اثر زدن بر او نمودار…
زر محمدبن سيرين گويد: زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نيكو…
زراعت زراعت در خواب نعمت و برکت است و خير و خوشي و سلامت به خصوص اگر زراعت…
زرافه زرافه در خواب دوست احمق و يار ناموافق و ناهمرنگ است که مجالست و موانست…
زردآلو محمدبن سيرين گويد: زردآلو چون به وقت بود وطعم شيرين، دليل است به عدد هر…
زردچوبه محمدبن سيرين گويد: ديدن زردچوبه به خواب، دليل بر رنج و بيماري بود. اگر بيند به…
زرديها محمدبن سيرين گويد: جمله زردي ها درخواب، دليل بر درد و بيماري است از جامه ها…
زرشك زرشك درخواب ديدن، دليل غم و اندوه باشد. اگر بيند زرشك ميخورد، دليل بر غم…
زرشک زرشک اگر به درخت باشد هيجان است به خصوص اگر سرخي آن را ببينيد ولي اگر…
زرنيخ محمدبن سيرين گويد: زرنيخ درخواب، دليل رنج و بيماري است. اگر بيند زرنيخ ميخورد…
زره محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زره پوشيده بود، دليل كه از شر دشمن ايمن شود…
زري زري پارچه اي است که تار يا پود آن از نخ و زرين باشد و ديدنش در خواب چندان خوب…
زعفران محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند زعفران با خود داشت، دليل كه مردمان به قدر…
زغال محمدبن سيرين گويد: زغال ديدن به خواب، مال حرام است. اگر بيند كه از جائي…
زغن بدانكه زغن درخواب، دليل بر پادشاه متواضع كند. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه…
زفت محمدبن سيرين گويد: زفت درخواب، غم و اندوه و محنت بود. اگر بيند كه زفت…
زكات محمدبن سيرين گويد: زكات درخواب ديدن، دليل بود كه مالش زياده گردد. اگر بيند…
زكام محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه يكي را ياخود را علت زكام بود، دليل است روزي…
زلزله محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از…
زمرد محمدبن سيرين گويد: زمرد در خواب ديدن، فرزند و برادر بود يا مال حلال است….
زمستان محمدبن سيرين گويد: زمستان به خواب ديدن، پادشاه بود. اگر به خواب بيند كه…
زمين حضرت دانيال گويد: زمين درخواب ديدن، زن است. اگر بيند كه او را زميني بود فراخ…
زن محمدبن سيرين گويد: زن جوان درخواب، شادي و مقصودي مرد باشد و زن پير، دنيا…
زنار محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه زنار درميان داشت، اگر مستور و با امانت…
زنبق زنبق در خواب نيکو نيست. گل هاي زنبق، کوکب، اختر، داودي را گل هاي غم و اندوه…
زنبور محمدبن سيرين گويد: زنبور درخواب، مردي سفله و دون همت است. اگر بيند زنبور او را…
زنبيل محمدبن سيرين گويد: زنبيل در خواب، زن است يا كنيزك. اگر بيند كه زنبيلي داشت،…
زنجبيل محمدبن سيرين گويد: زنجبيل در خواب، دليل بر غم و اندوه است و خوردن آن دليل…
زنجير محمدبن سيرين گويد: زنجير در خواب، گناه و معصيت بود. اگر بيند زنجير را بگسست…
زنخ محمدبن سيرين گويد: زنخ درخواب، مهترخاندان است و خداوندِ شغل بسيار باشد…
زندان محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود، دليل…
زنگار محمدبن سيرين گويد: زنگار درخواب، غم و اندوه است و خوردن آن، دليل بر هلاكت كند…
زنگله محمدبن سيرين گويد: ديدن زنگله درخواب، دليل جنگ و خصومت است. اگر كسي…
زهار محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در زهار خود مي نگريست و چنان پنداشت كه…
زهر معبران معتقدند که زهر مال حرام است ولي بهترين توجيه را از امام صادق…
زَهره محمدبن سيرين گويد: زهره مردم را اگر كسي به خواب بيند كه مي خورد، دليل…
زوبين محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند زوبين در دست داشت و جز از زوبين هيچ سلاح…
زوزه زوزه را در خواب نمي توان ديد. چند چيز هست که در خواب نمي توان آنها را ديد…
زولبيا درخواب، دليل است بر جهد و كوشش بيرون از اندازه و يافتن مال بسيار و نزهت…
زيتون اگر زيتون درخواب بيند، غم و انديشه بود، زيرا كه به طعم تلخ و ناخوش باشد و به…
زيره محمدبن سيرين گويد: زيره به خواب، به طعم، چون ترش باشد و ميل به شيريني…
زيلو زيلو در خواب ما يملک است و انتفاع و تمتعي است که از تملک چيزي مي بريم. به…
زيلوي محمدبن سيرين گويد: زيلوي به خواب چون گسترده بود، دليل بر درازي و ساختگي…
زين محمدبن سيرين گويد: زين درخواب ديدن، چون بر پشت چهارپايان نباشد بد بود، اما…
زکام اگر در خواب ببينيد زکام شده ايد مختصر کسالتي پيدا مي کنيد که زود زائل…

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0