تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب کلماتی که با حرف س شروع می شوند.

ساختمانلطفا به کلمه بنا در حرف ـ ب ـ نگاه کنيد.
سارمحمدبن سيرين گويد: ديدن سار درخواب، مردي بود مكار كه سفر بسيار كند. اگر…
ساردينماهي ساردين را اگر از دريا گرفته باشيد پول و نعمتي است که به زحمت و در…
ساروجاگر در خواب بيند كه ساروج خورد، دليل است با مردي سخن لطيف گويد. اگر بيند…
ساسساس دشمني است کثيف و لئيم و در عين حال ضعيف که زيرکانه آزار مي رساند و…
ساطورمحمدبن سيرين گويد: ساطور در خواب، مردي باشد شجاع و دلير در ميان كارهاي….
ساعتدر روياهاي ما ساعت دوستي است صديق که دروغ نمي گويد ولي ممکن است…
ساعدمحمدبن سيرين گويد: ساعد دست در خواب ديدن، دوست و انباز و مردم معتمداست…
ساقمحمدبن سيرين گويد: ساق درخواب ديدن، مال مردم است و معيشتي كه مردم را…
سالادسالاد خير و خوبي و نعمت است به شرطي که سس و چاشني نداشته باشد. اگر…
سالکسالک در خواب مقداري پول و مال کهنه و مانده و اندوخته تعبير شده. اين را جاي ديگر…
سايبانمحمدبن سيرين گويد: سايبان درخواب، پادشاهي باشد فرومايه. اگر بيند كه در…
سايهمحمدبن سيرين گويد: سايه در خواب، بزرگي و هيبت بود و نيز سايه درخواب بزرگي…
ساکاگر در خواب ببينيد ساک نو تميز و خوبي در دست داريد روابط شما با همسرتان…
سبزهمحمدبن سيرين گويد: سبزه در خواب دين باشد، خاصه در وقت آن. اگر بيند كه…
سبلمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند در چشم ها سبل داشت، چنانكه چيزها را نمي…
سبوسبو در خواب هاي ما کسي است که شان و مقامي ندارد، شايد مزاحم و زيان کار…
سبوسمحمدبن سيرين گويد: سبوس در خواب، دليل است بر نيازمندي. اگر بيند كه مردمان…
سبويمحمدبن سيرين گويد: سبوي درخواب، مزدوري منافق است، كه بر دست وي مال…
سبيلسبيل نشانه قدرت طلبي و هيبت مردانه است. در خواب نيز همين تجلي را دارد. اگر…
سپراگر كسي بيند سپر در دست داشت با سلاح ديگر، دليل كه كسي او را پاسبان و…
سپوسهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مانند سپوسه از سر او فروباريد، دليل كند كه از…
ستارگانحضرت دانيال گويد: ستارگان درخواب، دليل كند بر بزرگان و اميران و آفتاب، دليل كند بر…
ستارهدر جائي از همين کتاب نوشته که بر مبناي تئوري هاي فرويد درباره خواب، کساني که…
ستونمحمدبن سيرين گويد: ستون در خواب ديدن، خداوند دولت و اقبال بود. اگر بيند كه…
سجادهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند درمسجد در سجاده نشسته بود، دليل كه به سفر…
سخنمحمدبن سيرين گويد: سخن گفتن و شنيدن درخواب، تاويل آن از زبان ها مختلف باشد…
سدابدر خواب خصومت بود و بيداد. اگر بيند سداب داشت ياكسي به وي داد، دليل است با…
سراببدانكه سراب را به تازي گوراب خوانند و آنچنان است كه بيابان به چشم تشنه آب…
سراپردهمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند سراپرده بزد و دانست كه سراپرده ملك او…
سرايحضرت دانيال گويد: اگر بيند در سراي بيگانه شد و هيچكس را نشناخت و در آنجا…
سرخچهبدان كه سرخچه زيادتي مال است. اگر ديد بر تن او سرخچه بيرون آمد، دليل كه او…
سرخيبدان كه در خواب ديدن سرخي در دنيا كراهت است و رنج دل و غم و انديشه و زنان…
سردابلطفا به حرف ـ ز ـ کلمه زيرزمين نگاه کنيد.
سرفيدنمحمدبن سيرين گويد: سرفيدن درخواب بر پنج وجه است. اول: سرفه تر. دوم…
سركهمحمدبن سيرين گويد: سركه درخواب، مال حلالِ با بركت بود و خوردن او به تاويل….
سرگينمحمدبن سيرين گويد: سرگين اسب و گاو مال و نعمت است. اگر بيند سرگين بسيار…
سرگين گردانآن را به تازي جعل خوانند و ديدنش در خواب مردي است كه مال جمع نمايد…
سرمامحمدبن سيرين گويد: سرما در خواب رنج و مضرت است. اگر درخواب ديد كه سرما…
سرمهمحمدبن سيرين گويد: سرمه به خواب مال بود. اگر بيند كه سرمه در چشم كشيد و…
سرمه دانمحمدبن سيرين گويد: سرمه دان درخواب، زني بود كه هميشه خداي را به ياد دارد…
سرنجابراهيم كرماني گويد: سرنج درخواب، دليل بر غم و اندوه كند. اگر بيند كه سرنج…
سرنگسرنگ نصيحتي و خيرخواهي و دلالت و راهنمايي است و کسي که سرنگ دارد و آن…
سروديدن سرو در خواب حشمت و جلال و بزرگي و سرفرازي است. هر چه سرو رفيع تر…
سرودمحمدبن سيرين گويد: سرود گفتن درخواب، سخن باطل بود. اگر بيند كه سرود مي…
سريشمحمدبن سيرين گويد: سريش در خواب، دليل بر غم و اندوه بود و خوردن آن دليل بر…
سريشممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سريشم داشت، دليل است كه به قدر آن غمِ عيال…
سرينمحمدبن سيرين گويد: ديدن سرين راست، دليل بر پسر بود و سرين چپ، دليل بر دختر…
سرکهسرکه مالي است حلال و پولي است مشروع ولي غم انگيز مانند ميراث. خانم…
سسسس در خوابهاي ما هيچ تعبير خاصي ندارد مگر اينکه طعم و مزه اش مطرح باشد و…
سشوارسشوار در خواب دوست يا کمکي است پر سر و صدا و مزاحم که ضمن مفيد بودن و…
سطلمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه سطل داشت، دليل است كه….
سعترمحمدبن سيرين گويد: ديدن سعتر در خواب، دليل غم و اندوه بود و در ديدن آن هيچ
سفرسفر در خواب دگرگوني و تبديل است در بيداري. چنانچه درخواب ببينيد سفر مي کنيد…
سفر كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه سفر كرد و آنجا كه رفت بهتر از آنجا بود كه…
سفرهمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند سفره نو داشت، دليل است مال و نعمت يابد و…
سفيدابابراهيم كرماني گويد: سفيداب به خواب ديدن، غم و انديشه است و بعضي از معبران…
سفيدرويمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خوب بيند كه سفيدروي داشت و دانست كه ملك…
سفيدمهرهمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي سفيدمهره بيند، دليل كه هر كس را از نهان خود…
سقائي كردنمحمدبن سيرين گويد: سقا درخواب، دليل بر مردي است كه ديندار بود. اگر بيند…
سقزسقز در خواب ياوه سرايي و بيهوده گويي و لاف زدن و فحاشي و هرزه گويي است…
سقفاگر در خواب ببينيد که زير سقفي مرتفع و محکم نشسته ايد خوب است زيرا خواب…
سقمونيامحمدبن سيرين گويد: سقمونياي در خواب، دليل بر غم و اندوه كند و نقصان مال…
سقنقورماهي است كه در ميان ديگ بود. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند ماهي سقنقور…
سكاز جمله عطرهاي خوشبو است. محمدبن سيرين گويد: اگر كه ديد سك داشت يا…
سكبامحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سكبا باگوسفند و حوائج نيكو و عسل پخته بود، دليل…
سكرهمحمدبن سيرين گويد: سكره درخواب ديدن، نيكو و لطيف است. اگر بيند كسي سكره…
سكنجبينمحمدبن سيرين گويد: سكنجبين به خواب، چون شيرين بود، خوردن آن در خواب مال و…
سگمحمدبن سيرين گويد: سگ در خواب ديدن، دشمن دون فرومايه است، اما مهربان بود…
سلاحبدان كه سلاح به تازي آلت جنگ است و آن دليل بر قوت و بزرگي و دولت كند. محمدبن…
سلاممحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه دوستي به او سلام مي كرد، دليل…
سلطانمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سلطان در سرائي يا در مسجدي يادر دهي شد، دليل…
سماروغگياهي است كه از زمين رويد به سبب عفونت زمين از بسياري غم و باران و آن را به…
سماقابراهيم كرماني گويد: خوردن سماق درخواب، دليل بر جنگ و لجاج و خصومت كند. اگر…
سمانهمحمدبن سيرين گويد: سمانه در خواب پسر غلام بود، يا پسر خدمتكار. اگر بيند سمانه…
سمنوسمنو شيره جوشانده جوانه گندم است. پختن سمنو اقدام به کار نيکي است که هم…
سمورمحمدبن سيرين گويد: سمور در خواب، مردي است ظالم و كافر و راهزن. اگر بيند با…
سنانمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سنان بر تن خصم زد و او بيفكند، دليل كه خصم را به…
سنبمحمدبن سيرين گويد: سنب درخواب ديدن، فرزند است. اگر بيند سنبي فرا گرفت يا…
سنبلمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه سنبل تر داشت، دليل است به قدر آن وي را…
سنجابمحمدبن سيرين گويد: سنجاب درخواب، مردي غريب توانگر باشد و پوست و مو و…
سنجاقسنجاق دوست مهربان يار شفيق و رفيق خوبي است که شما براي او ارزش زياد قائل…
سنجدمحمدبن سيرين گويد: سنجد درخواب، مال بود كه به رنج به دست آورد. اگر بيند كه…
سنجيدنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند ترازوي در دست داشت و چيزي مي سنجيد…
سندانمحمدبن سيرين گويد: سندان به خواب ديدن، رئيس وبزرگ است. اگر بيند سندان…
سنگابراهيم كرماني گويد: سنگ درخواب، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: مهتري و هر…
سنگخواره(نوعي مرغ كه سنگريزه خورد) محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سنگخواره را بگرفت…
سه تارسه تار کلا ساز شادي نيست. سه تار ساز غربت، ساز تنهايي و ساز غم است و…
سهرهسهره در خواب همسايه يا دوستي است که زحمت مي آفريند و به خصوص زياد دروغ…
سواريمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند درخواب سواري مي كرد، دليل كه از پادشاه مال و….
سوتسوت در خواب هاي ما خدمتکار است پر غلغله و خروش يا کارمندي است که کار…
سوراخمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در كوه سوراخ بود و در سوراخ درون شد، دليل كه از…
سورةُ آل عمرانمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره آل عمران مي خواند، دليل كه از همه بدي ها…
سورةُ ابراهيممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ابراهيم مي خواند، دليل كه مادام به خير و…
سورةُ الاحزاباگر ديد كه سوره احزاب مي خواند، دليل كه صد دينار بيابد و به خداوندش دهد…
سورةُ الاحقافاگر بيند سوره احقاف مي خواند، دليل كه فرمان پدر و مادر ببرد. ابراهيم كرماني گويد…
سورةُ الاخلاصمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره اخلاص مي خواند، دليل كه در راه دين و توحيد…
سورةُ الاعرافمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره اعراف مي خواند، دليل كه در دين مؤمن و…
سورةُ الانبيامحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره انبيا مي خواند، دليل كه حق تعالي او را علم…
سورةُ الانسانمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره انسان را مي خواند، دليل است كه درويشان…
سورةُ الانشراحمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره انشراح مي خواند، دليل كه دشواري بر وي….
سورةُ الانشقاقمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره انشقاق مي خواند، دليل كند نامه او را به دست…
سورةُ الانعاممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره انعام مي خواند، سعادت دنيا و آخرت يابد…
سورةُ الانفطارمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره انفطار مي خواند، دليل است از عذاب خداي….
سورةُ البروجمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره بروج مي خواند، دليل كه در دنيا اندوهگين گردد…
سورةُ البقرهمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند سوره بقره خواند، تاويلش عمر دراز بود و بر بلاها…
سورةُ البلدمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره بلد مي خواند. دليل كه صدقه دادن را دوست…
سورةُ البيّنهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره بينه مي خواند، دليل كه با توبه از دنيا برود…
سورةُ التّينمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره والتين مي خواند، دليل كه نيك سيرت بود و…
سورةُ التحريممحمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره تحريم مي خواند، دليل كه درخانه خود كار…
سورةُ التغابنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره تغابن ميخواند، دليل كه صدقات بسيار كند…
سورةُ التكاثراگر بيند سوره تكاثر مي خواند، دليل كه زيارت گروه صالحان كند. حضرت امام جعفر…
سورةُ التكويرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره تكوير مي خواند، دليل كه از عذاب خداي تعالي…
سورةُ التوبهمحمدبن سيرين گويد: سوره توبه درخواب خواندن، دليل كه توبه نصوح كند از هر گناه….
سورةُ الجاثيهمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره جاثيه را مي خواند، دليل است در توبه كوشد و…
سورةُ الجمعهمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه سوره جمعه مي خواند، دليل است حق تعالي او…
سورةُ الجنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره الجن مي خواند، دليل كند كه از ديو و پري….
سورةُ الحاقّهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره الحاقه مي خواند، دليل كه بر نعمت و مالي كه…
سورةُ الحجمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره حج مي خواند. دليل كه مالش را در راه حق…
سورةُ الحجرمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند سوره حجر مي خواند، نزد حق تعالي پسنديده…
سورةُ الحجراتمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره حجرات مي خواند، دليل است مردمان را به القاب…
سورةُ الحديدمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره حديد مي خواند، دليل كه روزي به رنج و سختي….
سورةُ الحشرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره حشر مي خواند، دليل است حشر با مخلصان…
سورةُ الدّخانمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره دخان مي خواند، دليل كه در شب طاعت…
سورةُ الذارياتمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره الذاريات مي خواند، دليل كه حق تعالي او را توفيق…
سورةُ الرحمنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره رحمن مي خواند، دليل است از سخنهاي دروغ….
سورةُ الرعدمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره رعد مي خواند، دليل كه پيوسته به دعوات و…
سورةُ الروممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره روم مي خواند، دليل كه شهري از روم به…
سورةُ الزّلزلهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره زلزله مي خواند، دليل كه او را با كسي كاري…
سورةُ الزمرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره زمر مي خواند، دليل كه حق تعالي گناهش را….
سورةُ السبامحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه سوره سبا مي خواند، دليل كه زاهد و….
سورةُ السجدهمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند سوره سجده مي خواند، دليل كه در سجده…
سورةُ الشعرامحمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه سوره شعراء مي خواند، دليل كه در پناه حق تعالي…
سورةُ الصافاتمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره صافات مي خواند، دليل است كه از حق…
سورةُ الصفمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره صف مي خواند، دليل كه در راه حق تعالي…
سورةُ الضّحيمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه اين سوره ضحي مي خواند، دليل كه چيزي به….
سورةُ الطارقمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره طارق مي خواند، دليل او را فرزندي آيد نيكو…
سورةُ الطلاقمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره طلاق مي خواند، دليل كه با زن گفتگو كند…
سورةُ الطورمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره طور مي خواند، خداي تعالي او را بر دشمن ظفر…
سورةُ العلقمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره علق مي خواند، دليل كه خداي تعالي بر وي…
سورةُ الغاشيهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره غاشيه مي خواند، دليل كه از هول قيامت ترسد…
سورةُ الفاتحهمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند سوره فاتحه خواند، دليل كه عمرش دراز بود و…
سورةُ الفاطرمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره فاطر مي خواند، دليل كه عاقبتش نيكو شود…
سورةُ الفتحمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره فتح مي خواند، دليل است حق تعالي او را…
سورةُ الفجرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره فجر مي خواند، دليل كه به كارهاي خير …
سورةُ الفرقانمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره فرقان ميخواند، دليل كه راستيِ خلق را از باطل…
سورةُ الفلقمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره فلق مي خواند، دليل كه بر وي جادوئي كنند، اما…
سورةُ القارعهاگر بيند سوره القارعه مي خواند، دليل كه ترازوي اعمال او از كردار نيك گران گردد…
سورةُ القدرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره قدر مي خواند، دليل كه از دنيا بيرون نرود تا…
سورةُ القريشاگر بيند اين سوره قريش مي خواند، دليل كه از ترس ايمن شود. ابراهيم كرماني گويد…
سورةُ القصصاگر كسي بيند كه سوره قصص مي خواند، دليل كه مال و نعمت يابد و به ذكر حق…
سورةُ القلممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره نون و القلم مي خواند، دليل كند كه خيرات و…
سورةُ القمرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره قمر مي خواند، دليل كه بر دشمن ظفر يابد…
سورةُ القيمهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره قيامت مي خواند، دليل كه در وقت، شهادت آورد…
سورةُ الكافرونمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره كافرون مي خواند، دليل كه به راه بدعت و به دنيا…
سورةُ الكهفمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره كهف مي خواند، دليل كه از همه آفت ها و بلاها…
سورةُ الكوثرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره كوثر مي خواند، دليل كه مال و نعمت بسيار يابد…
سورةُ اللّيلمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ليل مي خواند، دليل كه سائلان را منع نكند و…
سورةُ اَلمائدهمحمد بن سيرين گويد: اگر بيند سوره مائده ميخواند، دليل كه بر اهل آن ديار شرف…
سورةُ الماعونمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ماعون مي خواند، دليل كه نمازها كم كند يا…
سورةُ المجادلهمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره مجادله مي خواند، دليل است او را با زنان….
سورةُ المدّثرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره المدثر مي خواند، دليل است عمل صالح كند و…
سورةُ المرسلاتمحمدبن سيرين گويد: اگر سوره مرسلات مي خواند، دليل است از دروغ توبه كند و…
سورةُ المزّملمحمدبن سيرين گويد: اگر ببيند سوره المزمل مي خواند، دليل است به شب نماز را….
سورةُ المطففينمحمد بن سيرين گويد: اگر بيند سوره مطففين مي خواند، دليل است كيل و پيمانه…
سورةُ المعارجمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره معارج مي خواند، دليل است خير و نيكي…
سورةُ الملكمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره ملك مي خواند، دليل كه از عذاب گور….
سورةُ المنافقونمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره منافقون مي خواند، دليل كند كه پنهان….
سورةُ المومناگر در خواب بيند سوره مومن مي خواند، دليل كه از مقربان حق تعالي شود. ابراهيم…
سورةُ المومنونمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره مومنون مي خواند، دليل كه با مومنان در….
سورةُ النازعاتمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره نازعات مي خواند، دليل است به وقت مرگ از…
سورةُ الناسمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ناس مي خواند، دليل كه او را خداي تعالي از…
سورةُ النباءمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره نبأ مي خواند، دليل ترس كار بود. ابراهيم…
سورةُ النجممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره نجم مي خواند، دليل است حق تعالي دِرِ رحمت…
سورةُ النحلمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره نحل مي خواند، دليل كه روزيِ حلال يابد و …
سورةُ النساءمحمدبن سيرين گويد: هركه سوره نساء در خواب خواند، دليل كه ميراث يابد و …
سورةُ النملمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره نمل مي خواند، دليل كه بزرگي يابد. ابراهيم…
سورةُ الهمزهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره همزه مي خواند، دليل كه سخن بسيار گويد و…
سورةُ الواقعهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره واقعه مي خواند، دليل است از گناهان توبه…
سورةُ بني اسرائيلمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره بني اسرائيل مي خواند، دليل كه نزد حق تعالي…
سورةُ تبتمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره تبت مي خواند، دليل كه مكار و فريبنده بود و از…
سورةُ زخرفاگر ديد سوره زخرف مي خواند، دليل است نماز و طاعت كند و راست قول و خوب …
سورة ُشورياگر بيند سوره شوري مي خواند، دليل كه نماز بسيار كند و پيوسته روزه دارد و…
سورةُ صاگر در خواب ديد كه سوره ص مي خواند، دليل كه مالش زياد شود و بزرگ گردد.
سورةُ طهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره طه مي خواند، دليل كه با دشمنان خصومت كند…
سورةُ عنكبوتاگر بيند سوره عنكبوت مي خواند، دليل كه در وقت مرگ ايمان آورد و در امان حق….
سورةُ فصلّتمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه سوره مصابيح مي خواند، دليل است از…
سورةُ قمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره ق مي خواند، دليل است به طاعات و عبادات…
سورةُ لقماناگر ديد سوره لقمان مي خواند، دليل است عابد و عالم عاقل گردد. ابراهيم كرماني…
سورةُ محمدمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره محمد (ص) مي خواند، دليل است بر دشمنان…
سورةُ مريممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره مريم مي خواند، دليل كه روز قيامت در پناه ايزد…
سورةُ نوحمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره نوح مي خواند، دليل كه عاقبتش محمود…
سورةُ هودمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند سوره هود مي خواند، دليل كه سفر بسيار كن…
سورةُ يسمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره يس مي خواند، دليل كه عاقبت به خير بود…
سورةُ يونسمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره يونس مي خواند، دليل كه روزي بر وي فراخ…
سورةُعبسمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره عبس مي خواند، دليل كه روي بر مردم ترش…
سوزناگر بيند سوزن در دست داشت و چيزي مي دوخت، دليل كه شغلهاي پراكنده وي…
سوسمارابراهيم كرماني گويد: سوسمار، دليل بود بر نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و…
سوسنمحمدبن سيرين گويد: چون سوسن به خواب بيند بر درخت، به وقت خود، دليل كند…
سوسکسوسک تعبير ديگر حشرات را دارد و آن دشمني است ضعيف و پست و حقير که…
سوگندمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند به راست سوگند همي خورد، دليل است بر…
سوهانسوهان دو نوع است. اول سوهان شيريني که بيشتر محصول شهر مذهبي قم…
سيبمحمدبن سيرين گويد: چون سيب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و…
سيرمحمدبن سيرين گويد: سير در خواب مال حرام است. ابراهيم كرماني گويد: خوردن…
سيرابيديدن سيرابي در خواب نيکو است به خصوص اگر بيننده خواب بيمار باشد و تعبير آن…
سيريحضرت دانيال گويد: سيري از آب بهتر از تشنگي بود و سيري از نان بهتر از گرسنگي….
سيرکامروز سيرک يک موضوع مهجور و متروک است. در مشرق زمين و در کشورهاي…
سيسنبراگر در خواب سيسنبر بيند، دليل كه نامش به خير و نيكي منتشر گردد. اگر بيند در…
سيكيمحمدبن سيرين گويد: سيكي دراصل، مال حرام است. اگر بيند درميان سيكي غرق…
سيگارسيگار نيز تعبيري چون ديگر وسائل تدخين دارد. کلا تلخ کامي است ولي استثنائا…
سيلديدن سيل به خواب، دليل بر دشمني بزرگ بود يا پادشاهي ظالم. اگر در خواب بيند…
سيممحمدبن سيرين گويد: بسيار مردمان باشند كه در خواب سيم بينند و در بيداري…
سيمابمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند در معدن سيماب شد و سيماب برگرفت، دليل كه…
سيمانسيمان امور دست و پاگير و گرفتاري است. چنانچه در خواب ببينيد که سيمان…
سيمرغديدن سيمرغ، دليل بر مرد بزرگوار خوش طبع باشد. اگر سيمرغ ماده بيند، دليل بر…
سينمااگر در خواب ببينيد کسي شما را به سينما دعوت مي کند يا خودتان به سينما مي…
سينهمحمدبن سيرين گويد: ديدن سينه به خواب، دليل بر شريعت باشد. اگر در خواب بيند…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!