گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب کلماتی که با حرف س شروع می شوند.

ساختمان لطفا به کلمه بنا در حرف ـ ب ـ نگاه کنيد.
سار محمدبن سيرين گويد: ديدن سار درخواب، مردي بود مكار كه سفر بسيار كند. اگر…
ساردين ماهي ساردين را اگر از دريا گرفته باشيد پول و نعمتي است که به زحمت و در…
ساروج اگر در خواب بيند كه ساروج خورد، دليل است با مردي سخن لطيف گويد. اگر بيند…
ساس ساس دشمني است کثيف و لئيم و در عين حال ضعيف که زيرکانه آزار مي رساند و…
ساطور محمدبن سيرين گويد: ساطور در خواب، مردي باشد شجاع و دلير در ميان كارهاي….
ساعت در روياهاي ما ساعت دوستي است صديق که دروغ نمي گويد ولي ممکن است…
ساعد محمدبن سيرين گويد: ساعد دست در خواب ديدن، دوست و انباز و مردم معتمداست…
ساق محمدبن سيرين گويد: ساق درخواب ديدن، مال مردم است و معيشتي كه مردم را…
سالاد سالاد خير و خوبي و نعمت است به شرطي که سس و چاشني نداشته باشد. اگر…
سالک سالک در خواب مقداري پول و مال کهنه و مانده و اندوخته تعبير شده. اين را جاي ديگر…
سايبان محمدبن سيرين گويد: سايبان درخواب، پادشاهي باشد فرومايه. اگر بيند كه در…
سايه محمدبن سيرين گويد: سايه در خواب، بزرگي و هيبت بود و نيز سايه درخواب بزرگي…
ساک اگر در خواب ببينيد ساک نو تميز و خوبي در دست داريد روابط شما با همسرتان…
سبزه محمدبن سيرين گويد: سبزه در خواب دين باشد، خاصه در وقت آن. اگر بيند كه…
سبل محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در چشم ها سبل داشت، چنانكه چيزها را نمي…
سبو سبو در خواب هاي ما کسي است که شان و مقامي ندارد، شايد مزاحم و زيان کار…
سبوس محمدبن سيرين گويد: سبوس در خواب، دليل است بر نيازمندي. اگر بيند كه مردمان…
سبوي محمدبن سيرين گويد: سبوي درخواب، مزدوري منافق است، كه بر دست وي مال…
سبيل سبيل نشانه قدرت طلبي و هيبت مردانه است. در خواب نيز همين تجلي را دارد. اگر…
سپر اگر كسي بيند سپر در دست داشت با سلاح ديگر، دليل كه كسي او را پاسبان و…
سپوسه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مانند سپوسه از سر او فروباريد، دليل كند كه از…
ستارگان حضرت دانيال گويد: ستارگان درخواب، دليل كند بر بزرگان و اميران و آفتاب، دليل كند بر…
ستاره در جائي از همين کتاب نوشته که بر مبناي تئوري هاي فرويد درباره خواب، کساني که…
ستون محمدبن سيرين گويد: ستون در خواب ديدن، خداوند دولت و اقبال بود. اگر بيند كه…
سجاده محمدبن سيرين گويد: اگر بيند درمسجد در سجاده نشسته بود، دليل كه به سفر…
سخن محمدبن سيرين گويد: سخن گفتن و شنيدن درخواب، تاويل آن از زبان ها مختلف باشد…
سداب در خواب خصومت بود و بيداد. اگر بيند سداب داشت ياكسي به وي داد، دليل است با…
سراب بدانكه سراب را به تازي گوراب خوانند و آنچنان است كه بيابان به چشم تشنه آب…
سراپرده محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند سراپرده بزد و دانست كه سراپرده ملك او…
سراي حضرت دانيال گويد: اگر بيند در سراي بيگانه شد و هيچكس را نشناخت و در آنجا…
سرخچه بدان كه سرخچه زيادتي مال است. اگر ديد بر تن او سرخچه بيرون آمد، دليل كه او…
سرخي بدان كه در خواب ديدن سرخي در دنيا كراهت است و رنج دل و غم و انديشه و زنان…
سرداب لطفا به حرف ـ ز ـ کلمه زيرزمين نگاه کنيد.
سرفيدن محمدبن سيرين گويد: سرفيدن درخواب بر پنج وجه است. اول: سرفه تر. دوم…
سركه محمدبن سيرين گويد: سركه درخواب، مال حلالِ با بركت بود و خوردن او به تاويل….
سرگين محمدبن سيرين گويد: سرگين اسب و گاو مال و نعمت است. اگر بيند سرگين بسيار…
سرگين گردان آن را به تازي جعل خوانند و ديدنش در خواب مردي است كه مال جمع نمايد…
سرما محمدبن سيرين گويد: سرما در خواب رنج و مضرت است. اگر درخواب ديد كه سرما…
سرمه محمدبن سيرين گويد: سرمه به خواب مال بود. اگر بيند كه سرمه در چشم كشيد و…
سرمه دان محمدبن سيرين گويد: سرمه دان درخواب، زني بود كه هميشه خداي را به ياد دارد…
سرنج ابراهيم كرماني گويد: سرنج درخواب، دليل بر غم و اندوه كند. اگر بيند كه سرنج…
سرنگ سرنگ نصيحتي و خيرخواهي و دلالت و راهنمايي است و کسي که سرنگ دارد و آن…
سرو ديدن سرو در خواب حشمت و جلال و بزرگي و سرفرازي است. هر چه سرو رفيع تر…
سرود محمدبن سيرين گويد: سرود گفتن درخواب، سخن باطل بود. اگر بيند كه سرود مي…
سريش محمدبن سيرين گويد: سريش در خواب، دليل بر غم و اندوه بود و خوردن آن دليل بر…
سريشم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سريشم داشت، دليل است كه به قدر آن غمِ عيال…
سرين محمدبن سيرين گويد: ديدن سرين راست، دليل بر پسر بود و سرين چپ، دليل بر دختر…
سرکه سرکه مالي است حلال و پولي است مشروع ولي غم انگيز مانند ميراث. خانم…
سس سس در خوابهاي ما هيچ تعبير خاصي ندارد مگر اينکه طعم و مزه اش مطرح باشد و…
سشوار سشوار در خواب دوست يا کمکي است پر سر و صدا و مزاحم که ضمن مفيد بودن و…
سطل محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه سطل داشت، دليل است كه….
سعتر محمدبن سيرين گويد: ديدن سعتر در خواب، دليل غم و اندوه بود و در ديدن آن هيچ
سفر سفر در خواب دگرگوني و تبديل است در بيداري. چنانچه درخواب ببينيد سفر مي کنيد…
سفر كردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه سفر كرد و آنجا كه رفت بهتر از آنجا بود كه…
سفره محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند سفره نو داشت، دليل است مال و نعمت يابد و…
سفيداب ابراهيم كرماني گويد: سفيداب به خواب ديدن، غم و انديشه است و بعضي از معبران…
سفيدروي محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خوب بيند كه سفيدروي داشت و دانست كه ملك…
سفيدمهره محمدبن سيرين گويد: اگر كسي سفيدمهره بيند، دليل كه هر كس را از نهان خود…
سقائي كردن محمدبن سيرين گويد: سقا درخواب، دليل بر مردي است كه ديندار بود. اگر بيند…
سقز سقز در خواب ياوه سرايي و بيهوده گويي و لاف زدن و فحاشي و هرزه گويي است…
سقف اگر در خواب ببينيد که زير سقفي مرتفع و محکم نشسته ايد خوب است زيرا خواب…
سقمونيا محمدبن سيرين گويد: سقمونياي در خواب، دليل بر غم و اندوه كند و نقصان مال…
سقنقور ماهي است كه در ميان ديگ بود. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند ماهي سقنقور…
سك از جمله عطرهاي خوشبو است. محمدبن سيرين گويد: اگر كه ديد سك داشت يا…
سكبا محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سكبا باگوسفند و حوائج نيكو و عسل پخته بود، دليل…
سكره محمدبن سيرين گويد: سكره درخواب ديدن، نيكو و لطيف است. اگر بيند كسي سكره…
سكنجبين محمدبن سيرين گويد: سكنجبين به خواب، چون شيرين بود، خوردن آن در خواب مال و…
سگ محمدبن سيرين گويد: سگ در خواب ديدن، دشمن دون فرومايه است، اما مهربان بود…
سلاح بدان كه سلاح به تازي آلت جنگ است و آن دليل بر قوت و بزرگي و دولت كند. محمدبن…
سلام محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه دوستي به او سلام مي كرد، دليل…
سلطان محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سلطان در سرائي يا در مسجدي يادر دهي شد، دليل…
سماروغ گياهي است كه از زمين رويد به سبب عفونت زمين از بسياري غم و باران و آن را به…
سماق ابراهيم كرماني گويد: خوردن سماق درخواب، دليل بر جنگ و لجاج و خصومت كند. اگر…
سمانه محمدبن سيرين گويد: سمانه در خواب پسر غلام بود، يا پسر خدمتكار. اگر بيند سمانه…
سمنو سمنو شيره جوشانده جوانه گندم است. پختن سمنو اقدام به کار نيکي است که هم…
سمور محمدبن سيرين گويد: سمور در خواب، مردي است ظالم و كافر و راهزن. اگر بيند با…
سنان محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سنان بر تن خصم زد و او بيفكند، دليل كه خصم را به…
سنب محمدبن سيرين گويد: سنب درخواب ديدن، فرزند است. اگر بيند سنبي فرا گرفت يا…
سنبل محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه سنبل تر داشت، دليل است به قدر آن وي را…
سنجاب محمدبن سيرين گويد: سنجاب درخواب، مردي غريب توانگر باشد و پوست و مو و…
سنجاق سنجاق دوست مهربان يار شفيق و رفيق خوبي است که شما براي او ارزش زياد قائل…
سنجد محمدبن سيرين گويد: سنجد درخواب، مال بود كه به رنج به دست آورد. اگر بيند كه…
سنجيدن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند ترازوي در دست داشت و چيزي مي سنجيد…
سندان محمدبن سيرين گويد: سندان به خواب ديدن، رئيس وبزرگ است. اگر بيند سندان…
سنگ ابراهيم كرماني گويد: سنگ درخواب، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: مهتري و هر…
سنگخواره (نوعي مرغ كه سنگريزه خورد) محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سنگخواره را بگرفت…
سه تار سه تار کلا ساز شادي نيست. سه تار ساز غربت، ساز تنهايي و ساز غم است و…
سهره سهره در خواب همسايه يا دوستي است که زحمت مي آفريند و به خصوص زياد دروغ…
سواري محمدبن سيرين گويد: اگر بيند درخواب سواري مي كرد، دليل كه از پادشاه مال و….
سوت سوت در خواب هاي ما خدمتکار است پر غلغله و خروش يا کارمندي است که کار…
سوراخ محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در كوه سوراخ بود و در سوراخ درون شد، دليل كه از…
سورةُ آل عمران محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره آل عمران مي خواند، دليل كه از همه بدي ها…
سورةُ ابراهيم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ابراهيم مي خواند، دليل كه مادام به خير و…
سورةُ الاحزاب اگر ديد كه سوره احزاب مي خواند، دليل كه صد دينار بيابد و به خداوندش دهد…
سورةُ الاحقاف اگر بيند سوره احقاف مي خواند، دليل كه فرمان پدر و مادر ببرد. ابراهيم كرماني گويد…
سورةُ الاخلاص محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره اخلاص مي خواند، دليل كه در راه دين و توحيد…
سورةُ الاعراف محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره اعراف مي خواند، دليل كه در دين مؤمن و…
سورةُ الانبيا محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره انبيا مي خواند، دليل كه حق تعالي او را علم…
سورةُ الانسان محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره انسان را مي خواند، دليل است كه درويشان…
سورةُ الانشراح محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره انشراح مي خواند، دليل كه دشواري بر وي….
سورةُ الانشقاق محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره انشقاق مي خواند، دليل كند نامه او را به دست…
سورةُ الانعام محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره انعام مي خواند، سعادت دنيا و آخرت يابد…
سورةُ الانفطار محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره انفطار مي خواند، دليل است از عذاب خداي….
سورةُ البروج محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره بروج مي خواند، دليل كه در دنيا اندوهگين گردد…
سورةُ البقره محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند سوره بقره خواند، تاويلش عمر دراز بود و بر بلاها…
سورةُ البلد محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره بلد مي خواند. دليل كه صدقه دادن را دوست…
سورةُ البيّنه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره بينه مي خواند، دليل كه با توبه از دنيا برود…
سورةُ التّين محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره والتين مي خواند، دليل كه نيك سيرت بود و…
سورةُ التحريم محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره تحريم مي خواند، دليل كه درخانه خود كار…
سورةُ التغابن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره تغابن ميخواند، دليل كه صدقات بسيار كند…
سورةُ التكاثر اگر بيند سوره تكاثر مي خواند، دليل كه زيارت گروه صالحان كند. حضرت امام جعفر…
سورةُ التكوير محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره تكوير مي خواند، دليل كه از عذاب خداي تعالي…
سورةُ التوبه محمدبن سيرين گويد: سوره توبه درخواب خواندن، دليل كه توبه نصوح كند از هر گناه….
سورةُ الجاثيه محمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره جاثيه را مي خواند، دليل است در توبه كوشد و…
سورةُ الجمعه محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه سوره جمعه مي خواند، دليل است حق تعالي او…
سورةُ الجن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره الجن مي خواند، دليل كند كه از ديو و پري….
سورةُ الحاقّه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره الحاقه مي خواند، دليل كه بر نعمت و مالي كه…
سورةُ الحج محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره حج مي خواند. دليل كه مالش را در راه حق…
سورةُ الحجر محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند سوره حجر مي خواند، نزد حق تعالي پسنديده…
سورةُ الحجرات محمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره حجرات مي خواند، دليل است مردمان را به القاب…
سورةُ الحديد محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره حديد مي خواند، دليل كه روزي به رنج و سختي….
سورةُ الحشر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره حشر مي خواند، دليل است حشر با مخلصان…
سورةُ الدّخان محمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره دخان مي خواند، دليل كه در شب طاعت…
سورةُ الذاريات محمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره الذاريات مي خواند، دليل كه حق تعالي او را توفيق…
سورةُ الرحمن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره رحمن مي خواند، دليل است از سخنهاي دروغ….
سورةُ الرعد محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره رعد مي خواند، دليل كه پيوسته به دعوات و…
سورةُ الروم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره روم مي خواند، دليل كه شهري از روم به…
سورةُ الزّلزله محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره زلزله مي خواند، دليل كه او را با كسي كاري…
سورةُ الزمر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره زمر مي خواند، دليل كه حق تعالي گناهش را….
سورةُ السبا محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه سوره سبا مي خواند، دليل كه زاهد و….
سورةُ السجده محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند سوره سجده مي خواند، دليل كه در سجده…
سورةُ الشعرا محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه سوره شعراء مي خواند، دليل كه در پناه حق تعالي…
سورةُ الصافات محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره صافات مي خواند، دليل است كه از حق…
سورةُ الصف محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره صف مي خواند، دليل كه در راه حق تعالي…
سورةُ الضّحي محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه اين سوره ضحي مي خواند، دليل كه چيزي به….
سورةُ الطارق محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره طارق مي خواند، دليل او را فرزندي آيد نيكو…
سورةُ الطلاق محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره طلاق مي خواند، دليل كه با زن گفتگو كند…
سورةُ الطور محمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره طور مي خواند، خداي تعالي او را بر دشمن ظفر…
سورةُ العلق محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره علق مي خواند، دليل كه خداي تعالي بر وي…
سورةُ الغاشيه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره غاشيه مي خواند، دليل كه از هول قيامت ترسد…
سورةُ الفاتحه محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند سوره فاتحه خواند، دليل كه عمرش دراز بود و…
سورةُ الفاطر محمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره فاطر مي خواند، دليل كه عاقبتش نيكو شود…
سورةُ الفتح محمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره فتح مي خواند، دليل است حق تعالي او را…
سورةُ الفجر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره فجر مي خواند، دليل كه به كارهاي خير …
سورةُ الفرقان محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره فرقان ميخواند، دليل كه راستيِ خلق را از باطل…
سورةُ الفلق محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره فلق مي خواند، دليل كه بر وي جادوئي كنند، اما…
سورةُ القارعه اگر بيند سوره القارعه مي خواند، دليل كه ترازوي اعمال او از كردار نيك گران گردد…
سورةُ القدر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره قدر مي خواند، دليل كه از دنيا بيرون نرود تا…
سورةُ القريش اگر بيند اين سوره قريش مي خواند، دليل كه از ترس ايمن شود. ابراهيم كرماني گويد…
سورةُ القصص اگر كسي بيند كه سوره قصص مي خواند، دليل كه مال و نعمت يابد و به ذكر حق…
سورةُ القلم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره نون و القلم مي خواند، دليل كند كه خيرات و…
سورةُ القمر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره قمر مي خواند، دليل كه بر دشمن ظفر يابد…
سورةُ القيمه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره قيامت مي خواند، دليل كه در وقت، شهادت آورد…
سورةُ الكافرون محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره كافرون مي خواند، دليل كه به راه بدعت و به دنيا…
سورةُ الكهف محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره كهف مي خواند، دليل كه از همه آفت ها و بلاها…
سورةُ الكوثر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره كوثر مي خواند، دليل كه مال و نعمت بسيار يابد…
سورةُ اللّيل محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ليل مي خواند، دليل كه سائلان را منع نكند و…
سورةُ اَلمائده محمد بن سيرين گويد: اگر بيند سوره مائده ميخواند، دليل كه بر اهل آن ديار شرف…
سورةُ الماعون محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ماعون مي خواند، دليل كه نمازها كم كند يا…
سورةُ المجادله محمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره مجادله مي خواند، دليل است او را با زنان….
سورةُ المدّثر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره المدثر مي خواند، دليل است عمل صالح كند و…
سورةُ المرسلات محمدبن سيرين گويد: اگر سوره مرسلات مي خواند، دليل است از دروغ توبه كند و…
سورةُ المزّمل محمدبن سيرين گويد: اگر ببيند سوره المزمل مي خواند، دليل است به شب نماز را….
سورةُ المطففين محمد بن سيرين گويد: اگر بيند سوره مطففين مي خواند، دليل است كيل و پيمانه…
سورةُ المعارج محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره معارج مي خواند، دليل است خير و نيكي…
سورةُ الملك محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره ملك مي خواند، دليل كه از عذاب گور….
سورةُ المنافقون محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره منافقون مي خواند، دليل كند كه پنهان….
سورةُ المومن اگر در خواب بيند سوره مومن مي خواند، دليل كه از مقربان حق تعالي شود. ابراهيم…
سورةُ المومنون محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره مومنون مي خواند، دليل كه با مومنان در….
سورةُ النازعات محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره نازعات مي خواند، دليل است به وقت مرگ از…
سورةُ الناس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ناس مي خواند، دليل كه او را خداي تعالي از…
سورةُ النباء محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره نبأ مي خواند، دليل ترس كار بود. ابراهيم…
سورةُ النجم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره نجم مي خواند، دليل است حق تعالي دِرِ رحمت…
سورةُ النحل محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره نحل مي خواند، دليل كه روزيِ حلال يابد و …
سورةُ النساء محمدبن سيرين گويد: هركه سوره نساء در خواب خواند، دليل كه ميراث يابد و …
سورةُ النمل محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره نمل مي خواند، دليل كه بزرگي يابد. ابراهيم…
سورةُ الهمزه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره همزه مي خواند، دليل كه سخن بسيار گويد و…
سورةُ الواقعه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره واقعه مي خواند، دليل است از گناهان توبه…
سورةُ بني اسرائيل محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره بني اسرائيل مي خواند، دليل كه نزد حق تعالي…
سورةُ تبت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره تبت مي خواند، دليل كه مكار و فريبنده بود و از…
سورةُ زخرف اگر ديد سوره زخرف مي خواند، دليل است نماز و طاعت كند و راست قول و خوب …
سورة ُشوري اگر بيند سوره شوري مي خواند، دليل كه نماز بسيار كند و پيوسته روزه دارد و…
سورةُ ص اگر در خواب ديد كه سوره ص مي خواند، دليل كه مالش زياد شود و بزرگ گردد.
سورةُ طه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره طه مي خواند، دليل كه با دشمنان خصومت كند…
سورةُ عنكبوت اگر بيند سوره عنكبوت مي خواند، دليل كه در وقت مرگ ايمان آورد و در امان حق….
سورةُ فصلّت محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه سوره مصابيح مي خواند، دليل است از…
سورةُ ق محمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره ق مي خواند، دليل است به طاعات و عبادات…
سورةُ لقمان اگر ديد سوره لقمان مي خواند، دليل است عابد و عالم عاقل گردد. ابراهيم كرماني…
سورةُ محمد محمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره محمد (ص) مي خواند، دليل است بر دشمنان…
سورةُ مريم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره مريم مي خواند، دليل كه روز قيامت در پناه ايزد…
سورةُ نوح محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سوره نوح مي خواند، دليل كه عاقبتش محمود…
سورةُ هود محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند سوره هود مي خواند، دليل كه سفر بسيار كن…
سورةُ يس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره يس مي خواند، دليل كه عاقبت به خير بود…
سورةُ يونس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره يونس مي خواند، دليل كه روزي بر وي فراخ…
سورةُعبس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره عبس مي خواند، دليل كه روي بر مردم ترش…
سوزن اگر بيند سوزن در دست داشت و چيزي مي دوخت، دليل كه شغلهاي پراكنده وي…
سوسمار ابراهيم كرماني گويد: سوسمار، دليل بود بر نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و…
سوسن محمدبن سيرين گويد: چون سوسن به خواب بيند بر درخت، به وقت خود، دليل كند…
سوسک سوسک تعبير ديگر حشرات را دارد و آن دشمني است ضعيف و پست و حقير که…
سوگند محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند به راست سوگند همي خورد، دليل است بر…
سوهان سوهان دو نوع است. اول سوهان شيريني که بيشتر محصول شهر مذهبي قم…
سيب محمدبن سيرين گويد: چون سيب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و…
سير محمدبن سيرين گويد: سير در خواب مال حرام است. ابراهيم كرماني گويد: خوردن…
سيرابي ديدن سيرابي در خواب نيکو است به خصوص اگر بيننده خواب بيمار باشد و تعبير آن…
سيري حضرت دانيال گويد: سيري از آب بهتر از تشنگي بود و سيري از نان بهتر از گرسنگي….
سيرک امروز سيرک يک موضوع مهجور و متروک است. در مشرق زمين و در کشورهاي…
سيسنبر اگر در خواب سيسنبر بيند، دليل كه نامش به خير و نيكي منتشر گردد. اگر بيند در…
سيكي محمدبن سيرين گويد: سيكي دراصل، مال حرام است. اگر بيند درميان سيكي غرق…
سيگار سيگار نيز تعبيري چون ديگر وسائل تدخين دارد. کلا تلخ کامي است ولي استثنائا…
سيل ديدن سيل به خواب، دليل بر دشمني بزرگ بود يا پادشاهي ظالم. اگر در خواب بيند…
سيم محمدبن سيرين گويد: بسيار مردمان باشند كه در خواب سيم بينند و در بيداري…
سيماب محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در معدن سيماب شد و سيماب برگرفت، دليل كه…
سيمان سيمان امور دست و پاگير و گرفتاري است. چنانچه در خواب ببينيد که سيمان…
سيمرغ ديدن سيمرغ، دليل بر مرد بزرگوار خوش طبع باشد. اگر سيمرغ ماده بيند، دليل بر…
سينما اگر در خواب ببينيد کسي شما را به سينما دعوت مي کند يا خودتان به سينما مي…
سينه محمدبن سيرين گويد: ديدن سينه به خواب، دليل بر شريعت باشد. اگر در خواب بيند…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0