گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف ص

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ص شروع می شوند.

صابون محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه جامه كسي را به صابون بشست، دليل…
صاعقه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند از ابر آتش صاعقه مي افتد، دليل است كه به قدر آن…
صافي اگر در خواب ببينيد که مايعي را صاف مي کنيد يا صافي به کار مي بريد مشکلي…
صبح محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه صبح صادق بدميد و روشن گشت، دليل است اهل…
صبر محمدبن سيرين گويد: صبر درخواب، دليل بر عالمي بود كه غرض از علم او مال است…
صحبت اگر درخواب ديد كه صحبت با مردي پارسا داشت، دليل است كه زندگاني او به صلاح…
صحرا محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب صحرا بيند، دليل خرمي باشد از قِبَل پادشاه، به…
صحف اگر درخواب بيند كه صحف ابراهيم خواند، دليل است كه كسي او را راه صواب نمايد…
صحيفه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر صحيفه چيزي نوشت، دليل كه ميراث يابد اگر…
صدف محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه صدف داشت، دليل كه خادمي پيدا كند. اگر بيند…
صدقه دادن معبران را در اين خلاف است. محمدبن سيرين گويد: اگر عالمي بيند كه صدقه داد…
صراط محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر صراط ايستاده بود، دليل است كه كارهاي كج…
صرافي كردن محمدبن سيرين گويد: ديدن صرافي نمودن، دليل بر عاملي طامع بود. اگر در خواب…
صفحه صفحه گرامافون همسر يا مصاحب وراج و پرحرفي است که در خانه شما مي زيد…
صَفّه ديدن صفه سراي، دليل بر مادر و پدر باشد. اگر صفه سراي خود نو و بلند بيند، دليل بر…
صلوات فرستادن محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه بر رسول صلوات مي فرستاد، دليل است حاجتش…
صمغ محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه صمغ داشت و خورد، دليل است كه از مال هزينه…
صنج زدن ديدن صنج زدن درخواب، دليل بر چيزي مكروه بود و كلامي باطل كه بشنود. اگر بيند كه…
صندل محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه صندل داشت، دليل است كه مردم مدح و…
صندلي در خواب هاي ما صندلي اشاره به چيزهاي متفاوتي مي تواند باشد. اگر زني در…
صندوق ديدن صندوق در خواب، دليل جاه بود و بعضي گويند زن باشد. اگر بيند كه صندوقي…
صنوبر معبران در مورد صنوبر نظر خوشي ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به…
صورت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه صورت او به صورتِ ديگر مبدل شد، دليل چنان بود…
صوف محمدبن سيرين گويد: ديدن جامه صوف به خواب، منفعت است.
صوفي شدن محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه صوفي شد و با صوفيان درخانقاه مجاور نشست…
صيقل محمدبن سيرين گويد: ديدن صيقل زدن به خواب، دليل پادشاهي بزرگ است. اگر…
صيني آلات ابراهيم كرماني گويد: ديدن صيني آلات به خواب، دليل بر زني خادمه است…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0