تعبیر خواب حرف ص

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ص شروع می شوند.

صابونمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه جامه كسي را به صابون بشست، دليل…
صاعقهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند از ابر آتش صاعقه مي افتد، دليل است كه به قدر آن…
صافياگر در خواب ببينيد که مايعي را صاف مي کنيد يا صافي به کار مي بريد مشکلي…
صبحمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه صبح صادق بدميد و روشن گشت، دليل است اهل…
صبرمحمدبن سيرين گويد: صبر درخواب، دليل بر عالمي بود كه غرض از علم او مال است…
صحبتاگر درخواب ديد كه صحبت با مردي پارسا داشت، دليل است كه زندگاني او به صلاح…
صحرامحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب صحرا بيند، دليل خرمي باشد از قِبَل پادشاه، به…
صحفاگر درخواب بيند كه صحف ابراهيم خواند، دليل است كه كسي او را راه صواب نمايد…
صحيفهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر صحيفه چيزي نوشت، دليل كه ميراث يابد اگر…
صدفمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه صدف داشت، دليل كه خادمي پيدا كند. اگر بيند…
صدقه دادنمعبران را در اين خلاف است. محمدبن سيرين گويد: اگر عالمي بيند كه صدقه داد…
صراطمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر صراط ايستاده بود، دليل است كه كارهاي كج…
صرافي كردنمحمدبن سيرين گويد: ديدن صرافي نمودن، دليل بر عاملي طامع بود. اگر در خواب…
صفحهصفحه گرامافون همسر يا مصاحب وراج و پرحرفي است که در خانه شما مي زيد…
صَفّهديدن صفه سراي، دليل بر مادر و پدر باشد. اگر صفه سراي خود نو و بلند بيند، دليل بر…
صلوات فرستادنمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه بر رسول صلوات مي فرستاد، دليل است حاجتش…
صمغمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه صمغ داشت و خورد، دليل است كه از مال هزينه…
صنج زدنديدن صنج زدن درخواب، دليل بر چيزي مكروه بود و كلامي باطل كه بشنود. اگر بيند كه…
صندلمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه صندل داشت، دليل است كه مردم مدح و…
صندليدر خواب هاي ما صندلي اشاره به چيزهاي متفاوتي مي تواند باشد. اگر زني در…
صندوقديدن صندوق در خواب، دليل جاه بود و بعضي گويند زن باشد. اگر بيند كه صندوقي…
صنوبرمعبران در مورد صنوبر نظر خوشي ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به…
صورتمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه صورت او به صورتِ ديگر مبدل شد، دليل چنان بود…
صوفمحمدبن سيرين گويد: ديدن جامه صوف به خواب، منفعت است.
صوفي شدنمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه صوفي شد و با صوفيان درخانقاه مجاور نشست…
صيقلمحمدبن سيرين گويد: ديدن صيقل زدن به خواب، دليل پادشاهي بزرگ است. اگر…
صيني آلاتابراهيم كرماني گويد: ديدن صيني آلات به خواب، دليل بر زني خادمه است…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!