تعبیر خواب حرف ض

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ض شروع می شوند.

ضرابيمحمدبن سيرين گويد: ديدن ضرابي كردن، دليل است كه سخنان خود را بيارايد و به….
ضعيفيمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند سروي ضعيف شد، دليل نقصان جاه و….
ضياعمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند در زمين و ملك خود تخم بكشت يا درخت مي نشاند…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!