تعبیر خواب حرف ط

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ط شروع می شوند.

طاسمحمدبن سيرين گويد: ديدن طاس، دليل بر زني بود خدمتكار با كنيزكي خردسال بود…
طاعونديدن طاعون درخواب، دليل جنگ و كارزار است. محمدبن سيرين گويد: دليل فتنه…
طاووسمحمدبن سيرين گويد: ديدن طاووس به خواب، دليل بر پادشاه عجم است. اگر بيند…
طايعمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند پادشاه طايعي به وي داد و گفت برو و خزينه را مُهر…
طباخيمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند طباخي مي كرد، اگر آن چه مي پخت خوش…
طبقمحمدبن سيرين گويد: ديدن طبق درخواب، دليل بر خادمي است كه به وقت كار سازد…
طبلديدن طبل به خواب، دليل بر سخن دورغ است. اگر بيند با طبل ناي و رقص بود، دليل…
طبيبمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند طبيب بيماري را علاج كرد، دليل كه يكي را از راه فسق…
طحالمحمد بن سيرين گويد: طحال درخواب ديدن، مال و شادي بود، از بهر قوام تن به…
طشتابراهيم كرماني گويد: طشت درخواب، زني خادمه است. محمدبن سيرين گويد…
طعامحضرت دانيال گويد: هر طعام، كه خوردن آن دشوارتر و بيمزه تر است، تاويل به خلاف…
طعناگر بيند در خواب كه نيزه بر تن كسي زد و در تن او شد، دليل بر سخني زشت بود…
طلاديدن طلا در خواب براي مردان رنج و اندوه است و براي زنان نيکو است. اگر مردي…
طلاقمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي زنش را طلاق داد و او يك زن بيش نبود، دليل…
طلبکارطلبکار در خواب يا حريف است يا رقيب، يا خصم و دشمن. اگر واقعا بدهکار…
طلع (بارخرما)محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه طلع داشت، دليل كه او فرزندي آيد. اگر بيند كه…
طلقطلق در خواب، قلب واقعيت است. انکار حقايقي است که گاه به روشني شيشه و…
طنابطناب در خواب کاري است که مي کنيد، رشته اي است که در دست داريد و پيوندي…
طنبورمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند در خنه طنبور مي زد، دليل كه خبر مصيبت شنود. اگر…
طوطيمحمدبن سيرين گويد: ديدن طوطي، دليل فرزند و غلام بود. اگر بيند طوطي از دست او…
طوقاگر در خواب بيند كه طوقي در گردن داشت از زر يا سيم، دليل كه به قدر و قيمت آن…
طيارهلطفا به حرف ـ ه ـ کلمه هواپيما نگاه کنيد.
طيلسانمحمدبن سيرين گويد: ديدن طيلسان، دليل جاه و بزرگي است. اگر بيند كه طيلسان…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!