تعبیر خواب حرف ظ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ظ شروع می شوند.

ظلم

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر وي ظلم رفت، دليل كه بر ظلم كننده نصرت يابد اگر…

ظلماتمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه در ظلمات بود، ناگاه به روشني آمد، دليل…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!