گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف ع

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ع شروع می شوند.

عاج محمدبن سيرين گويد: ديدن عاج در خواب، دليل مال بود از پادشاه. اگر در خواب بيند…
عاريت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه چيزي عاريت به كسي داد، دليل است كه آن چيز…
عاشق شدن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر كسي عاشق شد، دليل كه نيازمند و حريص گردد…
عاقد ديدن عاقد در خواب ميمون و مبارک نيست زيرا او کسي است که لطمات و صدمات…
عالم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه عالم يا فقيه شد و بيننده جاهل بود، دليل است…
عبا داشتن و پوشيدن عبا در خواب اگر به عنوان پوشش باشد تعبير جامه و لباس را دارد…
عبادت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه حق تعالي را عبادت كرد، دليل خير صواب جهت….
عبور ديدن عبور در خواب مشروط است زيرا هيچ گاه عمل عبور راسا محور خواب قرار نمي…
عدد محمدبن سيرين گويد: ديدن عدد به خواب، يكي نيكو بود. اگر به خواب بيند كه يك…
عدس معبران را در تاويل عدس خلاف است. محمدبن سيرين گويد: ديدن عدس در خواب نيكو…
عراده محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در شهر يا قعله كافران عراده انداخت، دليل است…
عرش محمدبن سيرين گويد: ديدن عرش درخواب، دليل امري است بزرگ يا مال و خواسته…
عرعر عرعر دو نوع است. اول عرعر که صداي مخصوص الاغ است دوم عرعر که نوعي…
عرق محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه عرق از تن او روان شد، دليل است كه به…
عروس اگر درخواب بيند كه عروسي خواست اما او را نديد و نامش ندانست، دليل كه زود…
عروسي ديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا…
عزل محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه پيري معروف از كار عزل شد، دليل بر نقصان او…
عسس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند عسسان مي گشت و عسسان مردم مصلح بودند…
عسل تعبير عسل همان است که درباره شهد و انگبين گفته شد.
عشق عشق در خواب ديدني نيست مگر اين که خودتان يا ديگريرا عاشق بيابيد. عشق در…
عصا ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه عصا دردست داشت و دراز شد، دليل است كه به….
عصاري اگر در خواب بيند كه عصار يم كرد،دليل است كه كاري كند كه مردم او را ثنا گويند…
عصيده نوعي است از حلواها و بهترين آن، آن است كه زعفران در وي نباشد وديدن وي به…
عطا دادن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند عطا به وي داد، بايد ديد كه آن عطا چه باشد…
عطار در گدشته عطار کسي بود که دارو مي فروخت و اين اشخاص غالبا خودشان هم…
عطاري كردن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در خواب عطاري مي كرد، دليل كه مردم شكوه آن…
عطر فائده رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن عطر به خواب بر نه و جه است…
عطسه عطسه در بيداري واکنش يک تحريک عصبي است در مخاط بيني ولي در خواب نيز…
عطسه كردن محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه عطسه كرد و الحمدلله گفت، دليل است…
عقاب حضرت دانيال گويد: عقاب درخواب، پادشاه قوي و با هيبت و ستمگر بود، چنانكه همه…
عقل اگر درخواب بيند كه عقل او به صورت آدمي بود، چنان كه گويد: من عقلِ توأم، و بيننده…
عقيق محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند عقيق داشت، دليل كه از بزرگي منفعت يابد…
علف ديدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نيکو…
علك اگر بيند علك مي خائيد، دليل كه مال و نعمت به خصومت حاصل كند. اگر كه علك به…
عَلَم علم به خواب ديدن، دليل بر مردي دانا بود يا امامي يا زاهدي يا توانگري يا سخي. اگر…
عمارت كردن اگر به خواب بيند عمارت مسجد يا خانقاه يا مدرسه مي كرد، دليل كه صلاح دين…
عماري محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در عماري نشسته بود و آن عماري را بر اسب يا…
عمود محمدبن سيرين گويد: ديدن عمود به خواب، دليل بر مردي بود راست و درست و…
عناب ديدن عناب در خواب نيکو است و تعبير آن روا شدن حاجات بيننده خواب است. اگر…
عنبر اگر بيند عنبر داشت، دليل كه به قدر آن منفعت يابد. اگر بيند عنبر به كسي داد…
عنتر عنتر انساني است دلقک صفت و مقلد و سبک. همان طور که ما اين حيوان را در…
عنقا نوعي است از نواها چون چنگ. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند عنقا مي زد، دليل كه…
عنكبوت ديدن عنكبوت در خواب، دليل بر مردي ضعيف و گمراه بود. اگر بيند عنكبوت بگرفت…
عنّاب ديدن عناب به خواب مال است. اگر بيند عناب به كسي داد، دليل كه راحت به وي…
عنکبوت اگر در خواب عنکبوت ببينيد که در خانه يا اتاق شماست يکي از اهالي خانه يا افراد…
عود محمدبن سيرين گويد: ديدن عود ، دليل بر مردي لطيف و خوبروي است. اگر بيند عود…
عودسوز محمدبن سيرين گويد: ديدن عود سوز به خواب، دليل غلام يا كنيزك بود. اگر بيند…
عورت اگر به خواب بيند كه عورت او ظاهر شد، چنانكه مردم مي ديدند، دليل كه راز او….
عيد محمدبن سيرين گويد: اگر ديد عيدقربان بود، دليل كه او را با مردم عاقل كار افتد. اگر…
عينک اگر در خواب ببينيد عينک زده ايد دلتان روشن مي شود. اين در صورتي است که…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0