تعبیر خواب حرف ع

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ع شروع می شوند.

عاجمحمدبن سيرين گويد: ديدن عاج در خواب، دليل مال بود از پادشاه. اگر در خواب بيند…
عاريتمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه چيزي عاريت به كسي داد، دليل است كه آن چيز…
عاشق شدنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر كسي عاشق شد، دليل كه نيازمند و حريص گردد…
عاقدديدن عاقد در خواب ميمون و مبارک نيست زيرا او کسي است که لطمات و صدمات…
عالممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه عالم يا فقيه شد و بيننده جاهل بود، دليل است…
عباداشتن و پوشيدن عبا در خواب اگر به عنوان پوشش باشد تعبير جامه و لباس را دارد…
عبادتمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه حق تعالي را عبادت كرد، دليل خير صواب جهت….
عبورديدن عبور در خواب مشروط است زيرا هيچ گاه عمل عبور راسا محور خواب قرار نمي…
عددمحمدبن سيرين گويد: ديدن عدد به خواب، يكي نيكو بود. اگر به خواب بيند كه يك…
عدسمعبران را در تاويل عدس خلاف است. محمدبن سيرين گويد: ديدن عدس در خواب نيكو…
عرادهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در شهر يا قعله كافران عراده انداخت، دليل است…
عرشمحمدبن سيرين گويد: ديدن عرش درخواب، دليل امري است بزرگ يا مال و خواسته…
عرعرعرعر دو نوع است. اول عرعر که صداي مخصوص الاغ است دوم عرعر که نوعي…
عرقمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه عرق از تن او روان شد، دليل است كه به…
عروساگر درخواب بيند كه عروسي خواست اما او را نديد و نامش ندانست، دليل كه زود…
عروسيديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا…
عزلمحمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه پيري معروف از كار عزل شد، دليل بر نقصان او…
عسسمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند عسسان مي گشت و عسسان مردم مصلح بودند…
عسلتعبير عسل همان است که درباره شهد و انگبين گفته شد.
عشقعشق در خواب ديدني نيست مگر اين که خودتان يا ديگريرا عاشق بيابيد. عشق در…
عصاابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه عصا دردست داشت و دراز شد، دليل است كه به….
عصارياگر در خواب بيند كه عصار يم كرد،دليل است كه كاري كند كه مردم او را ثنا گويند…
عصيدهنوعي است از حلواها و بهترين آن، آن است كه زعفران در وي نباشد وديدن وي به…
عطا دادنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند عطا به وي داد، بايد ديد كه آن عطا چه باشد…
عطاردر گدشته عطار کسي بود که دارو مي فروخت و اين اشخاص غالبا خودشان هم…
عطاري كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند در خواب عطاري مي كرد، دليل كه مردم شكوه آن…
عطرفائده رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن عطر به خواب بر نه و جه است…
عطسهعطسه در بيداري واکنش يک تحريک عصبي است در مخاط بيني ولي در خواب نيز…
عطسه كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه عطسه كرد و الحمدلله گفت، دليل است…
عقابحضرت دانيال گويد: عقاب درخواب، پادشاه قوي و با هيبت و ستمگر بود، چنانكه همه…
عقلاگر درخواب بيند كه عقل او به صورت آدمي بود، چنان كه گويد: من عقلِ توأم، و بيننده…
عقيقمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند عقيق داشت، دليل كه از بزرگي منفعت يابد…
علفديدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نيکو…
علكاگر بيند علك مي خائيد، دليل كه مال و نعمت به خصومت حاصل كند. اگر كه علك به…
عَلَمعلم به خواب ديدن، دليل بر مردي دانا بود يا امامي يا زاهدي يا توانگري يا سخي. اگر…
عمارت كردناگر به خواب بيند عمارت مسجد يا خانقاه يا مدرسه مي كرد، دليل كه صلاح دين…
عماريمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند در عماري نشسته بود و آن عماري را بر اسب يا…
عمودمحمدبن سيرين گويد: ديدن عمود به خواب، دليل بر مردي بود راست و درست و…
عنابديدن عناب در خواب نيکو است و تعبير آن روا شدن حاجات بيننده خواب است. اگر…
عنبراگر بيند عنبر داشت، دليل كه به قدر آن منفعت يابد. اگر بيند عنبر به كسي داد…
عنترعنتر انساني است دلقک صفت و مقلد و سبک. همان طور که ما اين حيوان را در…
عنقانوعي است از نواها چون چنگ. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند عنقا مي زد، دليل كه…
عنكبوتديدن عنكبوت در خواب، دليل بر مردي ضعيف و گمراه بود. اگر بيند عنكبوت بگرفت…
عنّابديدن عناب به خواب مال است. اگر بيند عناب به كسي داد، دليل كه راحت به وي…
عنکبوتاگر در خواب عنکبوت ببينيد که در خانه يا اتاق شماست يکي از اهالي خانه يا افراد…
عودمحمدبن سيرين گويد: ديدن عود ، دليل بر مردي لطيف و خوبروي است. اگر بيند عود…
عودسوزمحمدبن سيرين گويد: ديدن عود سوز به خواب، دليل غلام يا كنيزك بود. اگر بيند…
عورتاگر به خواب بيند كه عورت او ظاهر شد، چنانكه مردم مي ديدند، دليل كه راز او….
عيدمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد عيدقربان بود، دليل كه او را با مردم عاقل كار افتد. اگر…
عينکاگر در خواب ببينيد عينک زده ايد دلتان روشن مي شود. اين در صورتي است که…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!