گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف غ

تعبیر خواب حرف کلماتی که با حرف غ شروع می شوند.

غار محمدبن سيرين گويد: اگر بيند درغار رفت و در آنجا مقيم شد، دليل كه از دنيا برود…
غارت اگر در خواب بيند مال را غارت كردند، دليل كه به سبب مال غم خورد. جابرمغربي…
غاليه محمدبن سيرين گويد: ديدن غاليه به خواب، دليل ادب و ناموري بود. اگر بيند غاليه…
غايب محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه غايب از سفر بازآمد، دليل كه كار بسته بر…
غايط غايط، يا مدفوع انسان چيزي است که در خواب ها بسيار ديده مي شود و غالب…
غبار اگر درخواب بيند كه غبار بر چيزي نشسته بود، اگر ملك او بود، دليل كه قدر آن مال…
غذا غذا نعمت و خيرو برکت و روزي است ولي نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن…
غرابه غرابه شيشه اي است بزرگ و شکم دار با دهانه اي تنگ که در آن مايعات را انبار…
غربال محمدبن سيرين گويد: ديدن غربال به خواب، دليل بر خادمي بود تميز. اگر بيند غربال نو…
غرق شدن محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند در دريا غرق شد و بمرد، دليل كه پادشاه…
غزا كردن اگر كسي درخواب بيند كه در راه خدا غزا مي كرد، دليل است كه بي نياز شود. اگر…
غزال غزال همان تعبير آهو را دارد و غزال زني است خوش خرام و زيبا و رمنده اگر به چنگ…
غسل غسل به معني شستن است که در فارسي با دو فعل معين به کار مي رود. غسل…
غسل كردن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در آب رود يا در آب دريا غسل كرد، دليل بر…
غُل محمدبن سيرين گويد: ديدن غل، دليل كفر است و ميل كردن به ناحق. اگر كسي غل…
غلاف اگر در خواب بيند كه شمشير از غلاف بيرون كشيد، دليل است كه زنش پسري آورد…
غلام محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه غلام كسي شده بود، دليل است كه از كاري….
غلبه كردن اگر در خواب بيند كه با خصم غلبه كرد و چيره شد، دليل است كه بر دشمن غالب…
غلمان غلمان تعبير فرشتگان را دارد. لطفا به حرف ـ ف ـ کلمه فرشتگان مراجعه کنيد.
غم محمدبن سيرين گويد: ديدن غم درخواب، دليل خرمي است. اما اگر بيند كه از غم…
غم باد غم باد يا فتق شکم چنين است که پوست شکم در نقطه اي بالا مي رود و فشار…
غنيمت محمدبن سيرين گويد: ديدن غنيمت يافتن، اگر مال كافران است، دليل كه در آن ملك…
غورباغه معبران اسلامي و قديمي در مورد غورباغه يا وزغ يا غوک مطالب متفاوت و مختلفي…
غوره اگر بيند كه غوره مي خورد به وقت خود، دليل كه مال حاصل نمايد به مشقت…
غوص اگر در خواب بيند كه به دريا غوص كرد و مرواريد برآورد، دليل كه به قدر آن علم و…
غول غول در خواب يا واکنش ضعف است يا دشمني است بزرگ که از او هم بيم داريم و…

 
 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0