تعبیر خواب حرف غ

تعبیر خواب حرف کلماتی که با حرف غ شروع می شوند.

غارمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند درغار رفت و در آنجا مقيم شد، دليل كه از دنيا برود…
غارتاگر در خواب بيند مال را غارت كردند، دليل كه به سبب مال غم خورد. جابرمغربي…
غاليهمحمدبن سيرين گويد: ديدن غاليه به خواب، دليل ادب و ناموري بود. اگر بيند غاليه…
غايبمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه غايب از سفر بازآمد، دليل كه كار بسته بر…
غايطغايط، يا مدفوع انسان چيزي است که در خواب ها بسيار ديده مي شود و غالب…
غباراگر درخواب بيند كه غبار بر چيزي نشسته بود، اگر ملك او بود، دليل كه قدر آن مال…
غذاغذا نعمت و خيرو برکت و روزي است ولي نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن…
غرابهغرابه شيشه اي است بزرگ و شکم دار با دهانه اي تنگ که در آن مايعات را انبار…
غربالمحمدبن سيرين گويد: ديدن غربال به خواب، دليل بر خادمي بود تميز. اگر بيند غربال نو…
غرق شدنمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند در دريا غرق شد و بمرد، دليل كه پادشاه…
غزا كردناگر كسي درخواب بيند كه در راه خدا غزا مي كرد، دليل است كه بي نياز شود. اگر…
غزالغزال همان تعبير آهو را دارد و غزال زني است خوش خرام و زيبا و رمنده اگر به چنگ…
غسلغسل به معني شستن است که در فارسي با دو فعل معين به کار مي رود. غسل…
غسل كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در آب رود يا در آب دريا غسل كرد، دليل بر…
غُلمحمدبن سيرين گويد: ديدن غل، دليل كفر است و ميل كردن به ناحق. اگر كسي غل…
غلافاگر در خواب بيند كه شمشير از غلاف بيرون كشيد، دليل است كه زنش پسري آورد…
غلاممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه غلام كسي شده بود، دليل است كه از كاري….
غلبه كردناگر در خواب بيند كه با خصم غلبه كرد و چيره شد، دليل است كه بر دشمن غالب…
غلمانغلمان تعبير فرشتگان را دارد. لطفا به حرف ـ ف ـ کلمه فرشتگان مراجعه کنيد.
غممحمدبن سيرين گويد: ديدن غم درخواب، دليل خرمي است. اما اگر بيند كه از غم…
غم بادغم باد يا فتق شکم چنين است که پوست شکم در نقطه اي بالا مي رود و فشار…
غنيمتمحمدبن سيرين گويد: ديدن غنيمت يافتن، اگر مال كافران است، دليل كه در آن ملك…
غورباغهمعبران اسلامي و قديمي در مورد غورباغه يا وزغ يا غوک مطالب متفاوت و مختلفي…
غورهاگر بيند كه غوره مي خورد به وقت خود، دليل كه مال حاصل نمايد به مشقت…
غوصاگر در خواب بيند كه به دريا غوص كرد و مرواريد برآورد، دليل كه به قدر آن علم و…
غولغول در خواب يا واکنش ضعف است يا دشمني است بزرگ که از او هم بيم داريم و…

 
 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

 

مطالب مشابه را ببینید!