گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ف شروع می شوند.

فاخته محمدبن سيرين گويد: ديدن فاخته درخواب، دليل زني بود ناقص دين و بدمهر كه با….
فاستوني فاستوني از انواع پارچه کت و شلواري است. اين يک کلمه روسي است که به ايران…
فاضلاب چنان چه در خواب ببينيد لوله فاضلاب دستشوئي شما گرفته و آب کثيف جمع…
فال محمدبن سيرين گويد: اگر بيند فال مي گرفت و فالش نيكو بود، دليل است بر….
فالوده محمدبن سيرين گويد: اگر بيند لقمه فالوده خورد، دليل است سخن خوش بگويد. اگر…
فانوس اگر در خواب ببينيد جائي تاريک است و شما فانوسي در دست داريد خواب شما مي…
فتق اگر در خواب ديديد که فتق داريد و آن روي شکم شما پديد آمد. به حرف – غ – کلمه…
فتنه محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه درجائي فتنه پديد آيد، دليل كه…
فتيله فتيله در خواب هاي ما کار هوشيارانه و مدبرانه اي است که مي کنيم و در مورد آن…
فر1 اگر مردي در خواب ببيند که سر خود را فر زده است در روزهاي آينده عملي زشت…
فر2 اگر در خواب ببينيد که در آشپزخانه خود فر نو و تازه داريد بسيار خوب است. اگر…
فراخي محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه خانه يا دكان فراخ شد، دليل است روزي…
فراش فراش را دلال و دلاله تعبير کرده اند. فراش به معني سرايدار و امربر است. کسي که…
فراشي محمدبن سيرين گويد: فراشي نمودن، دليل است بر زن دلاله كه از بهر مردم خواهد…
فرج اگر مردي به خواب ديد كه چون زنان فرج داشت، دليل است خوار و رسوا شود. اگر…
فرجي محمدبن سيرين گويد: اگر بيند فرجي فراخ و پاكيزه پوشيده بود. دليل كه از غم ها….
فرچه فرچه در خواب هاي ما سمبل شخص يا چيزي است که روزانه به آن احتياج پيدا …
فرزند محمدبن سيرين گويد: اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل خود….
فرش معني فرِِش با قالي فرق دارد. قالي را در جاي خود نوشته ام. فرش به معني چيزي…
فرشته ديدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگي به وضع و موقعيت…
فرعون محمدبن سيرين گويد: اگر بيند از فرعونيان يا از پادشاه ستمگر يكي در شهر فرود…
فرغان فرغان در خواب هاي ما سمبل و مشخصه کسي است که کارهاي سنگين و …
فرفره فرفره فريب و نيرنگ است. اگر در خواب ببينيد که چون کودکان فرفره اي در دست…
فروختن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مصحف بفروخت، دليل كه مسلماني پيش او خوار…
فرودآمدن محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كه از كوهي يا از بامي فرود آمد، دليل كه در…
فروش فروش اصولا در خواب هاي ما خوب نيست چون مفهوم آن اين است که چيزي را از…
فريني فريني در خواب سود يا نعمت يا کالا و مالي است که نه با قدرت بلکه در عين ضعف…
فزون شدن محمدبن سيرين گويد: ديدن فزون شدن درخواب، فزوني كه خير و صلاح بود، به تاويل…
فستق محمدبن سيرين گويد: ديدن فستق در خواب، مال و خواسته است. اگر ديد كه مغز…
فسنجان ديدن فسنجان در خواب بد نيست و آن را بايد جزو غذاهاي خوب محسوب داشت…
فضله فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله مي نامندو تعبير اين دو در خواب متفاوت است….
فقاع محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند فقاع مي خورد، دليل كه از خادمي راحت…
فقيه محمدبن سيرين گويد: اگر جاهلي در خواب بيند كه فقيه و فاضل شد، دليل كه به…
فلاخن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه سنگ فلاخن به كسي انداخت، دليل كه بر…
فلفل ديدن فلفل در خواب خوب نيست. غم و رنج و تلخ کامي و شکست است. چه خشک…
فلوس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند فلوس بسيار داشت، دليل كه با كسي خصومت كند…
فنجان فنجان سهم و بهره ما است. از نيک و بد، زشت و زيبا، تلخ و شيرين حوادثي که…
فندق محمدبن سيرين گويد: ديدن مغز فندق، دليل مال است. اگر بيند كه فندق بسيار..
فندک اگر در خواب ببينيد که کسي فندک به شما هديه داد امکاناتي در اختيارتان قرار…
فنر فنر را در خواب نمي بينيم مگر در رابطه با يک ماشين يا دستگاه يا ساعت و هر چيز…
فنك محمدبن سيرين گويد: ديدن فنك درخواب، دليل مردي توانگر غريب است و گوشت و…
فواق محمدبن سيرين گويد: اگر ديد او را فواق بود، دليل كه سخني ناسزا گويد. ابراهيم…
فوره (خميرخشك) محمدبن سيرين گويد: فوره خوردن، دليل رنج و غم بود. اگر بيند فوره خورد، دليل رنج و…
فوطه محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كه جامه اي از فوطه داشت، دليل شادي و….
فيروزه محمدبن سيرين گويد: فيروزه درخواب ديدن، ظفر و قوت حال رواني است. اگر بيند…
فيل محمدبن سيرين گويد: معبران مي گويند كه فرق نيست هيج ميان خواب شب و خواب…
فيله فيله گوسفند يا گاو در بيداري گوشتي است نرم و قابل کباب کردن و خوردن. در…
فين اگر در خواب ببينيد که بيني شما گرفته و در آن حالت فين بکنيد که مخاط بيني…
فينچ فينچ مرغي است زينتي که بومي سرزمين ما نيست و از کشورهاي ديگر به ايران…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0