تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ف شروع می شوند.

فاختهمحمدبن سيرين گويد: ديدن فاخته درخواب، دليل زني بود ناقص دين و بدمهر كه با….
فاستونيفاستوني از انواع پارچه کت و شلواري است. اين يک کلمه روسي است که به ايران…
فاضلابچنان چه در خواب ببينيد لوله فاضلاب دستشوئي شما گرفته و آب کثيف جمع…
فالمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند فال مي گرفت و فالش نيكو بود، دليل است بر….
فالودهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند لقمه فالوده خورد، دليل است سخن خوش بگويد. اگر…
فانوساگر در خواب ببينيد جائي تاريک است و شما فانوسي در دست داريد خواب شما مي…
فتقاگر در خواب ديديد که فتق داريد و آن روي شکم شما پديد آمد. به حرف – غ – کلمه…
فتنهمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه درجائي فتنه پديد آيد، دليل كه…
فتيلهفتيله در خواب هاي ما کار هوشيارانه و مدبرانه اي است که مي کنيم و در مورد آن…
فر1اگر مردي در خواب ببيند که سر خود را فر زده است در روزهاي آينده عملي زشت…
فر2اگر در خواب ببينيد که در آشپزخانه خود فر نو و تازه داريد بسيار خوب است. اگر…
فراخيمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه خانه يا دكان فراخ شد، دليل است روزي…
فراشفراش را دلال و دلاله تعبير کرده اند. فراش به معني سرايدار و امربر است. کسي که…
فراشيمحمدبن سيرين گويد: فراشي نمودن، دليل است بر زن دلاله كه از بهر مردم خواهد…
فرجاگر مردي به خواب ديد كه چون زنان فرج داشت، دليل است خوار و رسوا شود. اگر…
فرجيمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند فرجي فراخ و پاكيزه پوشيده بود. دليل كه از غم ها….
فرچهفرچه در خواب هاي ما سمبل شخص يا چيزي است که روزانه به آن احتياج پيدا …
فرزندمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل خود….
فرشمعني فرِِش با قالي فرق دارد. قالي را در جاي خود نوشته ام. فرش به معني چيزي…
فرشتهديدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگي به وضع و موقعيت…
فرعونمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند از فرعونيان يا از پادشاه ستمگر يكي در شهر فرود…
فرغانفرغان در خواب هاي ما سمبل و مشخصه کسي است که کارهاي سنگين و …
فرفرهفرفره فريب و نيرنگ است. اگر در خواب ببينيد که چون کودکان فرفره اي در دست…
فروختنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مصحف بفروخت، دليل كه مسلماني پيش او خوار…
فرودآمدنمحمد بن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كه از كوهي يا از بامي فرود آمد، دليل كه در…
فروشفروش اصولا در خواب هاي ما خوب نيست چون مفهوم آن اين است که چيزي را از…
فرينيفريني در خواب سود يا نعمت يا کالا و مالي است که نه با قدرت بلکه در عين ضعف…
فزون شدنمحمدبن سيرين گويد: ديدن فزون شدن درخواب، فزوني كه خير و صلاح بود، به تاويل…
فستقمحمدبن سيرين گويد: ديدن فستق در خواب، مال و خواسته است. اگر ديد كه مغز…
فسنجانديدن فسنجان در خواب بد نيست و آن را بايد جزو غذاهاي خوب محسوب داشت…
فضلهفقط مدفوع موش و گنجشک را فضله مي نامندو تعبير اين دو در خواب متفاوت است….
فقاعمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند فقاع مي خورد، دليل كه از خادمي راحت…
فقيهمحمدبن سيرين گويد: اگر جاهلي در خواب بيند كه فقيه و فاضل شد، دليل كه به…
فلاخنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه سنگ فلاخن به كسي انداخت، دليل كه بر…
فلفلديدن فلفل در خواب خوب نيست. غم و رنج و تلخ کامي و شکست است. چه خشک…
فلوسمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند فلوس بسيار داشت، دليل كه با كسي خصومت كند…
فنجانفنجان سهم و بهره ما است. از نيک و بد، زشت و زيبا، تلخ و شيرين حوادثي که…
فندقمحمدبن سيرين گويد: ديدن مغز فندق، دليل مال است. اگر بيند كه فندق بسيار..
فندکاگر در خواب ببينيد که کسي فندک به شما هديه داد امکاناتي در اختيارتان قرار…
فنرفنر را در خواب نمي بينيم مگر در رابطه با يک ماشين يا دستگاه يا ساعت و هر چيز…
فنكمحمدبن سيرين گويد: ديدن فنك درخواب، دليل مردي توانگر غريب است و گوشت و…
فواقمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد او را فواق بود، دليل كه سخني ناسزا گويد. ابراهيم…
فوره (خميرخشك)محمدبن سيرين گويد: فوره خوردن، دليل رنج و غم بود. اگر بيند فوره خورد، دليل رنج و…
فوطهمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كه جامه اي از فوطه داشت، دليل شادي و….
فيروزهمحمدبن سيرين گويد: فيروزه درخواب ديدن، ظفر و قوت حال رواني است. اگر بيند…
فيلمحمدبن سيرين گويد: معبران مي گويند كه فرق نيست هيج ميان خواب شب و خواب…
فيلهفيله گوسفند يا گاو در بيداري گوشتي است نرم و قابل کباب کردن و خوردن. در…
فيناگر در خواب ببينيد که بيني شما گرفته و در آن حالت فين بکنيد که مخاط بيني…
فينچفينچ مرغي است زينتي که بومي سرزمين ما نيست و از کشورهاي ديگر به ايران…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!