گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف ق

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ق شروع می شوند.

قاب قاب کادري است که براي عکس يا ساعت يا تابلو و چيزهاي ديگر در نظر مي گيريم و…
قابلمه در اين جا منظور از قابلمه ديگي است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و…
قابله نفس عمل زايمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولي استثنائا اين کار در…
قارچ قارچ در خواب هاي ما خواسته و مالي است حرام که از طريق غير مشروع و ناپسند…
قاضي محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قاضي شد و بيننده اهل آن نبود، دليل كه به بلائي…
قافله محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه با قافله در راه بود، دليل منفعت است…
قالب محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه قالب كفش يا قالب موزه داشت…
قالي محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قالي پهن نموده بودند و دانست ملك اوست، دليل…
قبا محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند قباي نو پوشيده از كرباس، دليل كه از غم…
قبر ديدن قبر در خواب به هيچ وجه وحشتناک نيست. بسياري از معبران نوشته اند که…
قبله محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند سوي مشرق نماز نمود، دليل است…
قدح محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند قدحي پرآب يا گلاب داشت و از آن بخورد…
قديد محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گوشت گوسفند قديد كرده است دليل…
قرآن ديدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد…
قرآن خواندن اگر در خواب بيند كه آيه رحمت مي خواند، دليل بشارت است از حق تعالي. پس….
قرابه محمدبن سيرين گويد: قرابه درخواب، دليل بر پراكندگي است و مال و خواسته بدو…
قربان كردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد كه اشتري ياگوسفندي قرباني نمود…
قرباني قرباني کردن در خواب نجات و رستگاري است و ديدن قرباني کردن ديگران نشان…
قرقاول قرقاول از مرغابي است که ديدنش در خواب نيکو است. اگر ببينيد قرقاولي در بغل…
قرقره اگر در خواب ببينيد که قرقره اي داريد که نمي توانيد سر نخ آن را بيابيد سر نخ…
قرنفل محمدبن سيرين گويد: ديدن قرنفل به خواب، دليل بزرگي بود و ثناي نيك. اگر…
قريه لطفا به حرف ـ الف ـ کلمه آبادي نگاه کنيد.
قسط محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قسط در زير خود مي سوخت، دليل كه مردم او را…
قسمت كردن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در ميان خلق به راستي قسمت كرد، دليل است كه…
قصاب محمدبن سيرين گويد: ديدن قصاب چون مجهول بود، دليل بر ملك است. اگر در خواب…
قصر ديدن قصر در خواب گوياي هيچ سود و زياني نيست مگر تحولات روحي که در خودمان…
قصه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه از بهر مردم قصه مي گفت، دليل كه از ترس…
قطار قطار را در خواب اگر ببينيد که مي آيد خوب است و اگر برود خوب نيست و مفارقت…
قطايف اگر بيند كه قطايف از شكر و بادام مي خورد، دليل است مال بسيار يابد. اگر…
قطران محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قطران داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر…
قفا محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سيلي بر قفاي او زدند، چنانكه آماس كرد، از آن…
قفس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قفسي داشت، دليل كه در جائي تنگ گرفتار گردد…
قفل محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه قفل بگشاد، دليل است كه كارها به وي…
قلم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قلمي فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل است كه علم…
قليان قليان مانند ديگر وسائل تدخين نشان غم و اندوه و تلخ کامي است. چنانچه در…
قليه محمدبن سيرين گويد: ديدن گوشت قليه كه به آب پخته باشد، بهتر بود كه بي آب و…
قمار بيننده خواب اگر اهل قمار بازي باشد خواب او هيچ تعبير خاصي ندارد و دنباله …
قماش از امام صادق عليه السلام نقل است که ابزار و پارچه و قماش زينت دنياست…
قمري ديدن قمري در خواب بد نيست اما صدايش را خوب ندانسته اند. قمري انسان…
قمع محمدبن سيرين گويد: ديدن قمع به خواب، دليل غلام بود يا كنيزك. اگر بيند قمع بسيار…
قمقمه اگر در خواب ببينيد که قمقمه اي داريد دوستي مصلح و عاقبت انديش و دورنگر با…
قنات قنات در خواب منبع خير و برکت و روزي است بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن…
قناد قناد در خواب هاي ما انساني است دروغگو که سخنان مداهنه آميز و فريبنده…
قناري قناري مرغ غم و رنج و مرغ بيماري است و رنجوري به خصوص اگر زرد يک دست باشد…
قند محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قند خورد، دليل كه به تعجيل كاري كند و از آن….
قنديل محمدبن سيرين گويد: ديدن قنديل افروخته، دليل بر توفيق عبادت بود. اگر بيند كه…
قنوت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه دعاي قنون خواند، دليل كه حاجتش روا شود و…
قوچ ديدن قوچ در روياهاي ما مبارک است و مبشر خير و برکت و نعمت مي باشد. يکي…
قورباغه معبران اسلامي و قديمي در مورد قورباغه يا وزغ يا غوک مطالب متفاوت و مختلفي…
قورمه قورمه گوشت، نعمت يا پولي است مانده که ديگري اندوخته و ذخيره کرده ولي به…
قوري قوري در خواب هاي ما زن يا مردي است حسابگر و دقيق که قدر مال خودش را مي…
قوز اگر در خواب ببينيد که قوز درآورده ايد نبايد زياد نگران و متحوش باشيد. قوز داشتن در…
قي حضرت دانيال گويد: اگر كسي درخواب بيند قي كرد و آسان برمي آمد، دليل كه از…
قيامت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قيامت برخاسته بود، دليل كه در آن ديار، حق تعالي….
قيچي قيچي در خواب نماينده يک نفر نيست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر يا…
قير محمدبن سيرين گويد: ديدن قير درخواب، دليل روزي بود. اگر بيند قير داشت، دليل كه…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0