تعبیر خواب حرف ق

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ق شروع می شوند.

قابقاب کادري است که براي عکس يا ساعت يا تابلو و چيزهاي ديگر در نظر مي گيريم و…
قابلمهدر اين جا منظور از قابلمه ديگي است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و…
قابلهنفس عمل زايمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولي استثنائا اين کار در…
قارچقارچ در خواب هاي ما خواسته و مالي است حرام که از طريق غير مشروع و ناپسند…
قاضيمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند قاضي شد و بيننده اهل آن نبود، دليل كه به بلائي…
قافلهمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه با قافله در راه بود، دليل منفعت است…
قالبمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه قالب كفش يا قالب موزه داشت…
قاليمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند قالي پهن نموده بودند و دانست ملك اوست، دليل…
قبامحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند قباي نو پوشيده از كرباس، دليل كه از غم…
قبرديدن قبر در خواب به هيچ وجه وحشتناک نيست. بسياري از معبران نوشته اند که…
قبلهمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند سوي مشرق نماز نمود، دليل است…
قدحمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند قدحي پرآب يا گلاب داشت و از آن بخورد…
قديدمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گوشت گوسفند قديد كرده است دليل…
قرآنديدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد…
قرآن خواندناگر در خواب بيند كه آيه رحمت مي خواند، دليل بشارت است از حق تعالي. پس….
قرابهمحمدبن سيرين گويد: قرابه درخواب، دليل بر پراكندگي است و مال و خواسته بدو…
قربان كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد كه اشتري ياگوسفندي قرباني نمود…
قربانيقرباني کردن در خواب نجات و رستگاري است و ديدن قرباني کردن ديگران نشان…
قرقاولقرقاول از مرغابي است که ديدنش در خواب نيکو است. اگر ببينيد قرقاولي در بغل…
قرقرهاگر در خواب ببينيد که قرقره اي داريد که نمي توانيد سر نخ آن را بيابيد سر نخ…
قرنفلمحمدبن سيرين گويد: ديدن قرنفل به خواب، دليل بزرگي بود و ثناي نيك. اگر…
قريهلطفا به حرف ـ الف ـ کلمه آبادي نگاه کنيد.
قسطمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قسط در زير خود مي سوخت، دليل كه مردم او را…
قسمت كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند در ميان خلق به راستي قسمت كرد، دليل است كه…
قصابمحمدبن سيرين گويد: ديدن قصاب چون مجهول بود، دليل بر ملك است. اگر در خواب…
قصرديدن قصر در خواب گوياي هيچ سود و زياني نيست مگر تحولات روحي که در خودمان…
قصهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه از بهر مردم قصه مي گفت، دليل كه از ترس…
قطارقطار را در خواب اگر ببينيد که مي آيد خوب است و اگر برود خوب نيست و مفارقت…
قطايفاگر بيند كه قطايف از شكر و بادام مي خورد، دليل است مال بسيار يابد. اگر…
قطرانمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند قطران داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر…
قفامحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سيلي بر قفاي او زدند، چنانكه آماس كرد، از آن…
قفسمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند قفسي داشت، دليل كه در جائي تنگ گرفتار گردد…
قفلمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه قفل بگشاد، دليل است كه كارها به وي…
قلممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند قلمي فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل است كه علم…
قليانقليان مانند ديگر وسائل تدخين نشان غم و اندوه و تلخ کامي است. چنانچه در…
قليهمحمدبن سيرين گويد: ديدن گوشت قليه كه به آب پخته باشد، بهتر بود كه بي آب و…
قماربيننده خواب اگر اهل قمار بازي باشد خواب او هيچ تعبير خاصي ندارد و دنباله …
قماشاز امام صادق عليه السلام نقل است که ابزار و پارچه و قماش زينت دنياست…
قمريديدن قمري در خواب بد نيست اما صدايش را خوب ندانسته اند. قمري انسان…
قمعمحمدبن سيرين گويد: ديدن قمع به خواب، دليل غلام بود يا كنيزك. اگر بيند قمع بسيار…
قمقمهاگر در خواب ببينيد که قمقمه اي داريد دوستي مصلح و عاقبت انديش و دورنگر با…
قناتقنات در خواب منبع خير و برکت و روزي است بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن…
قنادقناد در خواب هاي ما انساني است دروغگو که سخنان مداهنه آميز و فريبنده…
قناريقناري مرغ غم و رنج و مرغ بيماري است و رنجوري به خصوص اگر زرد يک دست باشد…
قندمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند قند خورد، دليل كه به تعجيل كاري كند و از آن….
قنديلمحمدبن سيرين گويد: ديدن قنديل افروخته، دليل بر توفيق عبادت بود. اگر بيند كه…
قنوتمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه دعاي قنون خواند، دليل كه حاجتش روا شود و…
قوچديدن قوچ در روياهاي ما مبارک است و مبشر خير و برکت و نعمت مي باشد. يکي…
قورباغهمعبران اسلامي و قديمي در مورد قورباغه يا وزغ يا غوک مطالب متفاوت و مختلفي…
قورمهقورمه گوشت، نعمت يا پولي است مانده که ديگري اندوخته و ذخيره کرده ولي به…
قوريقوري در خواب هاي ما زن يا مردي است حسابگر و دقيق که قدر مال خودش را مي…
قوزاگر در خواب ببينيد که قوز درآورده ايد نبايد زياد نگران و متحوش باشيد. قوز داشتن در…
قيحضرت دانيال گويد: اگر كسي درخواب بيند قي كرد و آسان برمي آمد، دليل كه از…
قيامتمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند قيامت برخاسته بود، دليل كه در آن ديار، حق تعالي….
قيچيقيچي در خواب نماينده يک نفر نيست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر يا…
قيرمحمدبن سيرين گويد: ديدن قير درخواب، دليل روزي بود. اگر بيند قير داشت، دليل كه…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!