تعبیر خواب حرف م

تعبیر خواب کلماتی که با حرف م شروع می شوند.

مارمحمدبن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در…
مارچوبهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مارچوبه از زمين به وقت خود جمع مي كرد دليل…
مازومحمدبن سيرين گويد: اگر مازو از درخت جمع كرد، دليل است كه به سختي مال…
ماستمحمدبن سيرين گويد: ديدن ماست شيرين، دليل منفعت بود و ماست ترش، دليل….
ماشمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ماش پخته خورد، دليل كه اندكي مال يابد. اگر بيند…
ماكيانمحمدبن سيرين گويد: ديدن ماكيان درخواب، دليل خادم و كنيزك است و اگر ديد كه…
ماميزانمحمدبن سيرين گويد: ديدن ماميزان به خواب و خوردن آن، دليل بيماري بود. اگر…
مامينابه خواب ديدن دروقت و بي وقت غم بود.
ماهحضرت دانيال گويد: ديدن ماه به خواب، دليل وزير بود. اگر بيند ماه از آسمان فرا…
ماهيحضرت دانيال گويد: ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و…
ماهي خوارهمحمدبن سيرين گويد: ديدن ماهي خواره، دليل زن بود. اگر ديد ماهي خواره داشت…
مبتلا شدناگر ديد مبتلا شده بود. دليل كه در كارها فرو ماند. اگر مبتلائي درخواب بيند…
مبرد(سوهان)محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مبردي داشت و رنگ آهن بدان مي زد، دليل كه كارها…
مثقبهمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد چوبي به مثقبه سوراخ كرد، دليل كه به حيله از…
مجامعتحضرت دانيال گويد: مجامعت كردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بيند…
مجسمهبه حرف ـ ت ـ کلمه( تنديس) مراجعه کنيد.
مجلسمحمدبن سيرين گويد: اگر در مجلس علم نشسته بود و عالِم تفسير قرآن و توحيد…
محبرهمحمدبن سيرين گويد: ديدن محبره درخواب، دليل بر زني است پاك و عالمه. اگر بيند…
محرابمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در محراب نماز كرد، دليل است او را فرزندي…
مُخَنّثمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مخنث شده بود و خود چون زنان بياراست، دليل…
مدادمحمدبن سيرين گويد: ديدن مداد، دليل بر طلب معيشت و يافتن مراد بود. اگر بيند…
مذكرمحمدبن سيرين گويد: مذكر به خواب به معني پنددهند بود. اگر كسي بيند كه مردي…
مذي (آب نشاط)محمدبن سيرين گويد: اگر مذي در خواب بيند، دليل شادي بود به قدر آن.
مرجانمحمدبن سيرين گويد: ديدن مرجان به خواب،دليل زن بود يا فرزند. اگر بيند كه مرجان…
مردمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي مردي معروف به خواب بيند، دليل كه در بيداري…
مردار سنگمحمدبن سيرين گويد: ديدن مردار سنگ، دليل بيماري بود چنانكه در آن بيم هلاك…
مردممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند مردم جامه هاي سفيد يا سبز داشتند، دليل عيش…
مردنحضرت دانيال گويد: اگر به خواب بيند كه بمرد و همه بر وي بگريستند تا وقتي كه وي…
مردهابراهيم كرماني گويد: اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده…
مرزنگوشمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند مرزنگوش بوئيد، دليل كه او پسري ايد عالم و دانا. اگر…
مرغمحمدبن سيرين گويد: هرچند درخواب مرغ را بزرگ بيند همت بيننده خواب در آن چه…
مرغابيمرغ آبي در خواب ديدن خبري است غم انگيز که کانون خبر در دوردست قراردارد…
مرغزارمحمدبن سيرين گويد: ديدن مرغزار به خواب، دليل بر اسلام بود. اگر بيند در مرغزاري…
مركّبمحمدبن سيرين گويد: مركب در خواب طلب كردن معيشت و يافتن مال است. اگر…
مرهممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند مرهم بر اندام ريش نهاد، دليل بر صلاح دين اوست…
مرواريدحضرت دانيال گويد: ديدن مرواريد، دليل بر فرزند خود يا فرزند كنيزك است…
مزدورانمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد مزدوران در خانه او كار مي كردند، دليل كه با كسي…
مزورهمحمدبن سيرين گويد: مزورها درخواب چون ترش نبود و چربي در وي نباشد دليل….
مژگانمحمدبن سيرين گويد: ديدن مژگان چشم درخواب، دليل بر نگاه داشتن دين است. اگر…
مساگر بيند مس داشت و دانست كه ملك او است، دليل كه به قدر آن مال يابد…
مستيمستي به خواب دليل بر مال حرام است و كاهل نمازي. جابرمغربي گويد: ديدن…
مسجدديدن مسجدِ ابادان، دليل بر مرد عالم است كه مردم پيش او آيند از بهر صلاح دين. اگر…
مسح كردناگر مردي در خواب ديد كه مسح كرد، دليل كه او را فرزندي آيد عالم و مردم متابعت….
مسكهروغن تازه بود. ديدن مسكه در خواب، دليل بر مال حلال است. اگر ديد مسكه داشت…
مسلمان شدناگر مردي ديد مسلمان بود و ديگر باره مسلمان شد، دليل كه كار او مستقيم شود. اگر…
مسماراگر مسمار درخواب ديد، دليل بود بر مردي كه به كارهاي مردم پيوندند. اگر چيزي…
مسواكاگر ديد مسواك مي كرد، دليل كه مال خود را به چيزي صرف كند. جابرمغربي گويد…
مسواکمسواک هميشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها ديده شود باز هم دندان ها…
مشرف شدناگر ديد بر جائي مشرف شد، دليل كه دشمن با وي حيله كند. اگرديد بر آب صاف…
مشرقديدن مشرق به خواب، دليل بر ملوك عالم است و برآمدن آفتاب، دليل بر حاجت روائي…
مشركاگر مشرك مسلمان شد، دليل كه در مسلماني بميرد. اگر مشركي سوي قبله نماز…
مشعبدبازاگر ديد مشعبدباز شده بود، دليل كه كارهاي باطل كند. اگر ديد در مشعبد باز نگاه…
مشكاگر ديد مشك داشت، دليل كه مردم او را ثنا گويند. اگر بيند بويِ مشك مي شنود…
مشك آبديدن مشك آب درخواب، دليل سفر است. اگر بيند مشكي نو داشت دليل كه به…
مُصحفحضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مصحف خواندن، دليل علم و حكمت است. اگر…
مصوراگر صورت جانور مي كشيد، دليل كه بر خداي تعالي دروغ گويد. جابرمغربي گويد: اگر…
مطبخمطبخ به خواب، دليل بر زني خادمه بود. اگر ديد در خانه خود مطبخ ساخت از گل و…
مطربياگر ديد مطربي كرد و روي مي زد، دليل كه به چيزهاي حرام آيد و در ديدن مطربي…
مطهرهمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد مطهره نو داشت، دليل منفعت است از سفر، اگر كهن…
معلمي كردناگر ديد معلمي مي كرد، دليل شرف و بزرگي است. اگرمعلمي كودكان مي كرد، دليل…
مغربديدن مغرب به خواب به تاويل چندان نيكو نباشد زيرا كه جاي فرورفتن آفتاب است…
مغزحضرت دانيال گويد: ديدن سر و مغز و استخوان درخواب، دليل بر مالي بود كه….
مقلاگر كسي ديد مقل از درخت باز مي كرد، دليل كه كاري بي منفعت كند. اگر ديد…
مقنعهديدن مقنعه زن را، دليل شوي بود و مرد را، دليل زن است. اگر زني بيندكه مقنعه از…
مكّهاگر ديد در كعبه بود، دليل كه زيارت كند. اگر مكه را آبادان ديد، دليل مال بود. اگر…
مگسدرخواب، دليل بر مردي سفله بود. اگرديد مگسان بر وي جمع شدند، دليل كه از…
ملخديدن ملخ زنده، دليل مال است و ملخ پخته، دليل بر درم و دينار بود . اگر بيند ملخي…
منادياگر ديدمنادي بود چندان كه كلامش موافق علم و حكمت است و به نفس خود مردي…
منارهديدن مناره در خواب، دليل بر مردي بود كه مردم را به راه راست خواند. اگر ديد مناره…
منبرديدن منبر در خواب، دليل بر پادشاه ملسمان بود. اگر بيند بر سر منبر رفت و خطبه…
منشورنامهاگر كسي بيند پادشاهي يا عالمي يامرد صالحي منشور به وي داد كه در آن كلام…
منقاراگر بيند او را به سانِ مرغان منقار بود، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر بيند…
مهر نهادناگر بيند بر گل مهر نهاد، دليل راحت است. اگر بيند بزرگي انگشتري به وي داد و…
مهرهاگر كسي بيند مهره يافت، دليل كه به قدر مهره مال يابد يا از سفر راحت بيند…
مهمانيديدن مهمان كردن درخواب، دليل بر اجتماع بود در چيزي. اگر بيند قومي را به…
مورچهمورچه و موريانه نيز از حشرات مزاحم و زيانکار هستند و تعبيري در حدود ملخ دارند…
موردحضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مورد بر چهاروجه است. اول: مزدوران. دوم….
موزهحضرت دانيال گويد: ديدن موزه در خواب به زمستان، دليل خير بود و تابستان، دليل…
موشديدن موش، دليل زني بود كه به ظاهر مستوره نمايد و در باطن فاسق بود. اگر…
مومديدن موم سفيد درخواب، دليل مال ونعمت است و موم زرد، دليل بيماري است. اگر…
مويزديدن مويز مال و نعمت است. ابراهيم كرماني گويد: اگر آب از مويز جدا كرد دليل كه…
ميِ پختهديدن ميِ پخته در خواب، دليل بر مال حرام بود. اگر بيند مي پخته خورد، دليل كه به…
ميخديدن ميخ درخواب، دليل برادر است. اگر بيند ميخي بر ديوار زد، دليل كه برادرش را…
ميشديدن ميش درخواب، دليل بر زني بود كريمه يا مردي بزرگ. اگر ديد ميشي داشت…
ميوهحضرت دانيال گويد: هر ميوه در باغ، اگر به وقت خورد، دليل كه به قدر آن مال جمع….

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!