گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف م

تعبیر خواب کلماتی که با حرف م شروع می شوند.

مار محمدبن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در…
مارچوبه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مارچوبه از زمين به وقت خود جمع مي كرد دليل…
مازو محمدبن سيرين گويد: اگر مازو از درخت جمع كرد، دليل است كه به سختي مال…
ماست محمدبن سيرين گويد: ديدن ماست شيرين، دليل منفعت بود و ماست ترش، دليل….
ماش محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ماش پخته خورد، دليل كه اندكي مال يابد. اگر بيند…
ماكيان محمدبن سيرين گويد: ديدن ماكيان درخواب، دليل خادم و كنيزك است و اگر ديد كه…
ماميزان محمدبن سيرين گويد: ديدن ماميزان به خواب و خوردن آن، دليل بيماري بود. اگر…
مامينا به خواب ديدن دروقت و بي وقت غم بود.
ماه حضرت دانيال گويد: ديدن ماه به خواب، دليل وزير بود. اگر بيند ماه از آسمان فرا…
ماهي حضرت دانيال گويد: ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و…
ماهي خواره محمدبن سيرين گويد: ديدن ماهي خواره، دليل زن بود. اگر ديد ماهي خواره داشت…
مبتلا شدن اگر ديد مبتلا شده بود. دليل كه در كارها فرو ماند. اگر مبتلائي درخواب بيند…
مبرد(سوهان) محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مبردي داشت و رنگ آهن بدان مي زد، دليل كه كارها…
مثقبه محمدبن سيرين گويد: اگر ديد چوبي به مثقبه سوراخ كرد، دليل كه به حيله از…
مجامعت حضرت دانيال گويد: مجامعت كردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بيند…
مجسمه به حرف ـ ت ـ کلمه( تنديس) مراجعه کنيد.
مجلس محمدبن سيرين گويد: اگر در مجلس علم نشسته بود و عالِم تفسير قرآن و توحيد…
محبره محمدبن سيرين گويد: ديدن محبره درخواب، دليل بر زني است پاك و عالمه. اگر بيند…
محراب محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در محراب نماز كرد، دليل است او را فرزندي…
مُخَنّث محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مخنث شده بود و خود چون زنان بياراست، دليل…
مداد محمدبن سيرين گويد: ديدن مداد، دليل بر طلب معيشت و يافتن مراد بود. اگر بيند…
مذكر محمدبن سيرين گويد: مذكر به خواب به معني پنددهند بود. اگر كسي بيند كه مردي…
مذي (آب نشاط) محمدبن سيرين گويد: اگر مذي در خواب بيند، دليل شادي بود به قدر آن.
مرجان محمدبن سيرين گويد: ديدن مرجان به خواب،دليل زن بود يا فرزند. اگر بيند كه مرجان…
مرد محمدبن سيرين گويد: اگر كسي مردي معروف به خواب بيند، دليل كه در بيداري…
مردار سنگ محمدبن سيرين گويد: ديدن مردار سنگ، دليل بيماري بود چنانكه در آن بيم هلاك…
مردم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مردم جامه هاي سفيد يا سبز داشتند، دليل عيش…
مردن حضرت دانيال گويد: اگر به خواب بيند كه بمرد و همه بر وي بگريستند تا وقتي كه وي…
مرده ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده…
مرزنگوش محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مرزنگوش بوئيد، دليل كه او پسري ايد عالم و دانا. اگر…
مرغ محمدبن سيرين گويد: هرچند درخواب مرغ را بزرگ بيند همت بيننده خواب در آن چه…
مرغابي مرغ آبي در خواب ديدن خبري است غم انگيز که کانون خبر در دوردست قراردارد…
مرغزار محمدبن سيرين گويد: ديدن مرغزار به خواب، دليل بر اسلام بود. اگر بيند در مرغزاري…
مركّب محمدبن سيرين گويد: مركب در خواب طلب كردن معيشت و يافتن مال است. اگر…
مرهم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مرهم بر اندام ريش نهاد، دليل بر صلاح دين اوست…
مرواريد حضرت دانيال گويد: ديدن مرواريد، دليل بر فرزند خود يا فرزند كنيزك است…
مزدوران محمدبن سيرين گويد: اگر ديد مزدوران در خانه او كار مي كردند، دليل كه با كسي…
مزوره محمدبن سيرين گويد: مزورها درخواب چون ترش نبود و چربي در وي نباشد دليل….
مژگان محمدبن سيرين گويد: ديدن مژگان چشم درخواب، دليل بر نگاه داشتن دين است. اگر…
مس اگر بيند مس داشت و دانست كه ملك او است، دليل كه به قدر آن مال يابد…
مستي مستي به خواب دليل بر مال حرام است و كاهل نمازي. جابرمغربي گويد: ديدن…
مسجد ديدن مسجدِ ابادان، دليل بر مرد عالم است كه مردم پيش او آيند از بهر صلاح دين. اگر…
مسح كردن اگر مردي در خواب ديد كه مسح كرد، دليل كه او را فرزندي آيد عالم و مردم متابعت….
مسكه روغن تازه بود. ديدن مسكه در خواب، دليل بر مال حلال است. اگر ديد مسكه داشت…
مسلمان شدن اگر مردي ديد مسلمان بود و ديگر باره مسلمان شد، دليل كه كار او مستقيم شود. اگر…
مسمار اگر مسمار درخواب ديد، دليل بود بر مردي كه به كارهاي مردم پيوندند. اگر چيزي…
مسواك اگر ديد مسواك مي كرد، دليل كه مال خود را به چيزي صرف كند. جابرمغربي گويد…
مسواک مسواک هميشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها ديده شود باز هم دندان ها…
مشرف شدن اگر ديد بر جائي مشرف شد، دليل كه دشمن با وي حيله كند. اگرديد بر آب صاف…
مشرق ديدن مشرق به خواب، دليل بر ملوك عالم است و برآمدن آفتاب، دليل بر حاجت روائي…
مشرك اگر مشرك مسلمان شد، دليل كه در مسلماني بميرد. اگر مشركي سوي قبله نماز…
مشعبدباز اگر ديد مشعبدباز شده بود، دليل كه كارهاي باطل كند. اگر ديد در مشعبد باز نگاه…
مشك اگر ديد مشك داشت، دليل كه مردم او را ثنا گويند. اگر بيند بويِ مشك مي شنود…
مشك آب ديدن مشك آب درخواب، دليل سفر است. اگر بيند مشكي نو داشت دليل كه به…
مُصحف حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مصحف خواندن، دليل علم و حكمت است. اگر…
مصور اگر صورت جانور مي كشيد، دليل كه بر خداي تعالي دروغ گويد. جابرمغربي گويد: اگر…
مطبخ مطبخ به خواب، دليل بر زني خادمه بود. اگر ديد در خانه خود مطبخ ساخت از گل و…
مطربي اگر ديد مطربي كرد و روي مي زد، دليل كه به چيزهاي حرام آيد و در ديدن مطربي…
مطهره محمدبن سيرين گويد: اگر ديد مطهره نو داشت، دليل منفعت است از سفر، اگر كهن…
معلمي كردن اگر ديد معلمي مي كرد، دليل شرف و بزرگي است. اگرمعلمي كودكان مي كرد، دليل…
مغرب ديدن مغرب به خواب به تاويل چندان نيكو نباشد زيرا كه جاي فرورفتن آفتاب است…
مغز حضرت دانيال گويد: ديدن سر و مغز و استخوان درخواب، دليل بر مالي بود كه….
مقل اگر كسي ديد مقل از درخت باز مي كرد، دليل كه كاري بي منفعت كند. اگر ديد…
مقنعه ديدن مقنعه زن را، دليل شوي بود و مرد را، دليل زن است. اگر زني بيندكه مقنعه از…
مكّه اگر ديد در كعبه بود، دليل كه زيارت كند. اگر مكه را آبادان ديد، دليل مال بود. اگر…
مگس درخواب، دليل بر مردي سفله بود. اگرديد مگسان بر وي جمع شدند، دليل كه از…
ملخ ديدن ملخ زنده، دليل مال است و ملخ پخته، دليل بر درم و دينار بود . اگر بيند ملخي…
منادي اگر ديدمنادي بود چندان كه كلامش موافق علم و حكمت است و به نفس خود مردي…
مناره ديدن مناره در خواب، دليل بر مردي بود كه مردم را به راه راست خواند. اگر ديد مناره…
منبر ديدن منبر در خواب، دليل بر پادشاه ملسمان بود. اگر بيند بر سر منبر رفت و خطبه…
منشورنامه اگر كسي بيند پادشاهي يا عالمي يامرد صالحي منشور به وي داد كه در آن كلام…
منقار اگر بيند او را به سانِ مرغان منقار بود، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر بيند…
مهر نهادن اگر بيند بر گل مهر نهاد، دليل راحت است. اگر بيند بزرگي انگشتري به وي داد و…
مهره اگر كسي بيند مهره يافت، دليل كه به قدر مهره مال يابد يا از سفر راحت بيند…
مهماني ديدن مهمان كردن درخواب، دليل بر اجتماع بود در چيزي. اگر بيند قومي را به…
مورچه مورچه و موريانه نيز از حشرات مزاحم و زيانکار هستند و تعبيري در حدود ملخ دارند…
مورد حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مورد بر چهاروجه است. اول: مزدوران. دوم….
موزه حضرت دانيال گويد: ديدن موزه در خواب به زمستان، دليل خير بود و تابستان، دليل…
موش ديدن موش، دليل زني بود كه به ظاهر مستوره نمايد و در باطن فاسق بود. اگر…
موم ديدن موم سفيد درخواب، دليل مال ونعمت است و موم زرد، دليل بيماري است. اگر…
مويز ديدن مويز مال و نعمت است. ابراهيم كرماني گويد: اگر آب از مويز جدا كرد دليل كه…
ميِ پخته ديدن ميِ پخته در خواب، دليل بر مال حرام بود. اگر بيند مي پخته خورد، دليل كه به…
ميخ ديدن ميخ درخواب، دليل برادر است. اگر بيند ميخي بر ديوار زد، دليل كه برادرش را…
ميش ديدن ميش درخواب، دليل بر زني بود كريمه يا مردي بزرگ. اگر ديد ميشي داشت…
ميوه حضرت دانيال گويد: هر ميوه در باغ، اگر به وقت خورد، دليل كه به قدر آن مال جمع….

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0