گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف ن

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ن شروع می شوند.

نابينا اگر درخواب بيند نابينا شد، دليل كه در اسلام گمراه است. اگر يك چشم او نابينا…
نابينائي وقتي در خواب ، خويشتن را نابينا مي بينيم و احساس مي کنيم کور شده ايم نشان…
نارگيل نارگيل برکت و نعمتي است که تحصيل آن به دشواري انجام پذير است و تجسم…
نارنج حضرت دانيال گويد: اگر چه نارنج زرد است اما بوي خوش دارد و از ميوه هاي بهشت…
ناطف اگر بيند ناطف داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند و به درويشان دهد…
ناف ناف مجراي تغذيه جنين است و جنين تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون…
ناقوس ديدن ناقوس درخواب، دليل بر مردي منافق بود. اگر ناقوس مي زد، دليل كه با مردي…
نام گردانيدن محمدبن سيرين گويد: ديدن نام گردانيدن، اگر از نام اول بهتر بود، چون محمد و…
نامه محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيندكه نامه سر به مهر داشت، دليل است….
نان ديدن نانهاي پاكيزه درخواب، دليل خرمي است. اگر ناخوش بيند، دليل بر عيش….
نانخواه اگرنانخواه داشت، دليل غم است. اگر بيند كه نانخواه بينداخت يا به كسي داد…
ناودان محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه آب از ناودان به زير مي آمد، دليل است در…
ناي زدن درخواب، دليل مصيبت بود و شنيدن آن غم است. اگر بيند كه ناي مي زد دليل كه…
نبات محمدبن سيرين گويد: ديدن هر نباتي به وقت خود، چنانكه او را ساق و شاخ نباشد…
نبات جلاب ديدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است. اول: سخن خوش. دوم: بوسه دادن، سوم:….
نجار خانم اتيانوس مي گفت نجار در خواب رئيس صندوق است و کسي است که مي دهد…
نحاس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه نحاسي مي نمود، دليل است دورغ بسيار گويد.
نخ به حرف ـ ر ـ کلمه ريسمان نگاه کنيد.
نخچير محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه نخجير صحرا مطيع او گشتند، دليل كه مهتر قوم…
نخل خرما، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور مي رويد، شيرين و مطبوع است. ديدن…
نخود ديدن نخود به خواب تر و خشك، دليل غم است. اگر بيند كه نخود به گوشت پخته…
نرد باختن نردباختن در خواب، دليل بر كاري باطل است. اگر بيند كه نرد باخت و ببرد، دليل كه…
نردبان محمدبن سيرين گويد: اگر بر نردبان از گل و خشت مي رفت، دليل صلاح كار او است…
نرگس حضرت دانيال گويد: ديدن نرگس به خواب، دليل بر مردي لطيف است. اگر زني بيند…
نزم (مِه) محمدبن سيرين گويد: اگر نزم همه را فرا گرفت، دليل گمراهي است دردين. اگر نزم…
نسرين ديدن نسرين به خواب، دليل راحت بود و گويند، دليل فرزند است. اگر بيند كسي…
نشاسته اگر درخواب بيند كه نشاسته مي خورد، دليل غم است و گويند كه بيمار شود. اگر…
نشستن اگر بيند به زمين مقيم نشسته بود، دليل است از سفر مال حاصل كند. اگر بيند كه…
نعره نعره کشيدن در خواب تعبير روشن و مشخصي ندارد و بيشتر به خاطر پرخوري و…
نعل اگر به خواب بيند كه نعل اسبان داشت، دليل كه از پادشاه منفعت يابد. اگر بيند كه…
نعلين اگر بيند نعلينش پوشيده بود و راه مي رفت، دليل كه به سفر رود. اگر دوال نعلين…
نعناع ديدن نعناع به خواب، دليل غم است. اگر بيند كه به كمك او نعناع رسته بود، دليل كه…
نفت ديدن نفت به خواب، دليل زندگاني است. اگر نفت به خود ماليد، دليل كه با زني…
نفرين كردن اگر كسي ظالمي را نفرين كرد، دليل كه بر آن ظالم ظفر آيد و بعضي گويند خلاف….
نقاشي كردن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در سقف خانه و ديوار نقاشي مي كرد دليل كه به…
نقره اگر كسي بيند كه نقره از دكان مي گرفت، دليل كه از شهر خود زن خواهد. اگر بيند…
نقصان اگر بيند كه در تن او نقصان بود، دليل كه به قدر آن نقصان مال يابد مگر نقصان زبان…
نگين محمدبن سيرين گويد: ديدن نگين درخواب، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه نگين او…
نماز اگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق مي كرد، دليل كه به حج رود و اگر محل…
نمد اگربيند نمد سفيد داشت، دليل بر مال حلال است. اگر سياه بيند، دليل كه به كسب…
نمك ديدن نمك به خواب، دليل بر درم سفيد است.اگر بيند نمك سفيد داشت، دليل كه…
نمكسو ديدن نمكسو به خواب، دليل بر روزي حلال است، اگر كه از گوشت گوسفند فربه بيند…
نهنگ ديدن نهنگ به خواب. دليل بر مردي دزد است. اگر بيند نهنگ او را سوي آب كشيد و…
نوبودن محمدبن سيرين گويد: هر چيز نو كه به خواب بيند، دليل خير و بركت است.
نوحه كردن ديدن نوحه كردن، دليل است كه خلق آنجا متفرق شوند. اگر بيند والي آن شهر بمرد…
نوشادر ديدن نوشادر به خواب، دليل غم و اندوه است.
نويسنده حضرتِ دانيال گويد: اگر چيزي نوشت و نويسنده بود، دليل كه به حيله مال از….
نيزه اگر كسي بيند با نيزه سلاح ديگر نداشت، دليل كه او را فرزندي آيد يا برادري. اگر…
نيشكر اگر بيند نيشكر بفروخت يا به كسي داد، دليل كه از گفتگو خلاص شود.
نيكي كردن محمدبن سيرين گويد: نيكي كردن درخواب، دليل بزرگواري است در دنيا و رستگاري…
نيل حضرت دانيال گويد: ديدن نيل در خواب غم و اندوه است. اگر بيند نيل داشت، دليل…
نيلوفر اگر درخواب نيلوفر را بر جاي خود بر درخت بيند، دليل منفعت است و چون از درخت…
نيمرو ديدن نيمرو در خواب خوب است و اگر ببينيد غذايي از نيمرو مي خوريد به پول…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0