تعبیر خواب حرف ن

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ن شروع می شوند.

نابينااگر درخواب بيند نابينا شد، دليل كه در اسلام گمراه است. اگر يك چشم او نابينا…
نابينائيوقتي در خواب ، خويشتن را نابينا مي بينيم و احساس مي کنيم کور شده ايم نشان…
نارگيلنارگيل برکت و نعمتي است که تحصيل آن به دشواري انجام پذير است و تجسم…
نارنجحضرت دانيال گويد: اگر چه نارنج زرد است اما بوي خوش دارد و از ميوه هاي بهشت…
ناطفاگر بيند ناطف داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند و به درويشان دهد…
نافناف مجراي تغذيه جنين است و جنين تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون…
ناقوسديدن ناقوس درخواب، دليل بر مردي منافق بود. اگر ناقوس مي زد، دليل كه با مردي…
نام گردانيدنمحمدبن سيرين گويد: ديدن نام گردانيدن، اگر از نام اول بهتر بود، چون محمد و…
نامهمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيندكه نامه سر به مهر داشت، دليل است….
نانديدن نانهاي پاكيزه درخواب، دليل خرمي است. اگر ناخوش بيند، دليل بر عيش….
نانخواهاگرنانخواه داشت، دليل غم است. اگر بيند كه نانخواه بينداخت يا به كسي داد…
ناودانمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه آب از ناودان به زير مي آمد، دليل است در…
نايزدن درخواب، دليل مصيبت بود و شنيدن آن غم است. اگر بيند كه ناي مي زد دليل كه…
نباتمحمدبن سيرين گويد: ديدن هر نباتي به وقت خود، چنانكه او را ساق و شاخ نباشد…
نبات جلابديدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است. اول: سخن خوش. دوم: بوسه دادن، سوم:….
نجارخانم اتيانوس مي گفت نجار در خواب رئيس صندوق است و کسي است که مي دهد…
نحاسمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه نحاسي مي نمود، دليل است دورغ بسيار گويد.
نخبه حرف ـ ر ـ کلمه ريسمان نگاه کنيد.
نخچيرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه نخجير صحرا مطيع او گشتند، دليل كه مهتر قوم…
نخلخرما، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور مي رويد، شيرين و مطبوع است. ديدن…
نخودديدن نخود به خواب تر و خشك، دليل غم است. اگر بيند كه نخود به گوشت پخته…
نرد باختننردباختن در خواب، دليل بر كاري باطل است. اگر بيند كه نرد باخت و ببرد، دليل كه…
نردبانمحمدبن سيرين گويد: اگر بر نردبان از گل و خشت مي رفت، دليل صلاح كار او است…
نرگسحضرت دانيال گويد: ديدن نرگس به خواب، دليل بر مردي لطيف است. اگر زني بيند…
نزم (مِه)محمدبن سيرين گويد: اگر نزم همه را فرا گرفت، دليل گمراهي است دردين. اگر نزم…
نسرينديدن نسرين به خواب، دليل راحت بود و گويند، دليل فرزند است. اگر بيند كسي…
نشاستهاگر درخواب بيند كه نشاسته مي خورد، دليل غم است و گويند كه بيمار شود. اگر…
نشستناگر بيند به زمين مقيم نشسته بود، دليل است از سفر مال حاصل كند. اگر بيند كه…
نعرهنعره کشيدن در خواب تعبير روشن و مشخصي ندارد و بيشتر به خاطر پرخوري و…
نعلاگر به خواب بيند كه نعل اسبان داشت، دليل كه از پادشاه منفعت يابد. اگر بيند كه…
نعليناگر بيند نعلينش پوشيده بود و راه مي رفت، دليل كه به سفر رود. اگر دوال نعلين…
نعناعديدن نعناع به خواب، دليل غم است. اگر بيند كه به كمك او نعناع رسته بود، دليل كه…
نفتديدن نفت به خواب، دليل زندگاني است. اگر نفت به خود ماليد، دليل كه با زني…
نفرين كردناگر كسي ظالمي را نفرين كرد، دليل كه بر آن ظالم ظفر آيد و بعضي گويند خلاف….
نقاشي كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در سقف خانه و ديوار نقاشي مي كرد دليل كه به…
نقرهاگر كسي بيند كه نقره از دكان مي گرفت، دليل كه از شهر خود زن خواهد. اگر بيند…
نقصاناگر بيند كه در تن او نقصان بود، دليل كه به قدر آن نقصان مال يابد مگر نقصان زبان…
نگينمحمدبن سيرين گويد: ديدن نگين درخواب، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه نگين او…
نمازاگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق مي كرد، دليل كه به حج رود و اگر محل…
نمداگربيند نمد سفيد داشت، دليل بر مال حلال است. اگر سياه بيند، دليل كه به كسب…
نمكديدن نمك به خواب، دليل بر درم سفيد است.اگر بيند نمك سفيد داشت، دليل كه…
نمكسوديدن نمكسو به خواب، دليل بر روزي حلال است، اگر كه از گوشت گوسفند فربه بيند…
نهنگديدن نهنگ به خواب. دليل بر مردي دزد است. اگر بيند نهنگ او را سوي آب كشيد و…
نوبودنمحمدبن سيرين گويد: هر چيز نو كه به خواب بيند، دليل خير و بركت است.
نوحه كردنديدن نوحه كردن، دليل است كه خلق آنجا متفرق شوند. اگر بيند والي آن شهر بمرد…
نوشادرديدن نوشادر به خواب، دليل غم و اندوه است.
نويسندهحضرتِ دانيال گويد: اگر چيزي نوشت و نويسنده بود، دليل كه به حيله مال از….
نيزهاگر كسي بيند با نيزه سلاح ديگر نداشت، دليل كه او را فرزندي آيد يا برادري. اگر…
نيشكراگر بيند نيشكر بفروخت يا به كسي داد، دليل كه از گفتگو خلاص شود.
نيكي كردنمحمدبن سيرين گويد: نيكي كردن درخواب، دليل بزرگواري است در دنيا و رستگاري…
نيلحضرت دانيال گويد: ديدن نيل در خواب غم و اندوه است. اگر بيند نيل داشت، دليل…
نيلوفراگر درخواب نيلوفر را بر جاي خود بر درخت بيند، دليل منفعت است و چون از درخت…
نيمروديدن نيمرو در خواب خوب است و اگر ببينيد غذايي از نيمرو مي خوريد به پول…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!