تعبیر خواب حرف و

تعبیر خواب کلماتی که با حرف و شروع مشوند.

وادي

علت جذام بود. اگر بيند بر تن او وادي پديد آمد و آماسيده بود، دليل مال است. اگر…

واشهمحمدبن سيرين گويد: ديدن واشه درخواب چون مطيع بود، دليل كه خداوندش منزلت…
وافوروافور کشيدن در خواب، نشانه بيزاري از اين عمل ناپسند است که باعث مي شود…
واليحضرت دانيال گويد: اگر بيند والي از تخت بيفتاد يا تختش بشكست يا شمشير وي…
وانديدن وان حمام در خواب به معني داشتن زني است که شما و زندگي شما را در بر…
وانتوانت، زندگي شخصي و خصوصي شماست. اگر در خواب ديديد وانت مي رانيد و…
وحوشاگر كسي وحوش صيد كرد يا كسي از وحوش چيزي به وي داد، دليل منفعت است و…
وزغاگر كسي درخواب بيند كه وزغ داشت، دليل است با مردي زاهد صحبت دارد. اگر بيند…
وزيراگر بيند كه وزير پادشاهي بود، دليل دولت است. اگر آن پادشاه بد بود، تاويلش به…
وسمهاگر كسي به خواب بيند كه در ملك او وسمه بسيار است، دليل كه به غم و اندوه….
وضووضو گرفتن در خواب بسيار نيکو است به خصوص اگر در عالم خواب نيت اقامه نماز….
وضوءاگر به خواب بيند كه وضو به آب صافي كرد، دليل است كه مقصودش حاصل شود…
وكيلاگر درخواب بيند كه وكيل پادشاه بود و در كار خود منصف بود، دليل اقبال است. اگر…
ويرانيمحمدبن سيرين گويد: ديدن ويراني، دليل گمراهي است. اگر درخواب بيند كه جاي…
ويرانيديدن ويراني، گمراهي و ضلالت است ولي از ديدن ويراني احساسي که در بيننده…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!