تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف پ شروع می شوند

پاحضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند يك پاي او بريده بود يا شكسته، دليل كه نيمه مال…
پابندمحمدبن سيرين گويد: پابند در خواب ديدن، سخن خوش و لطيف بود، يا بوسه است…
پابنداني كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب ديد كه كسي را پابنداني كرد، دليل كه در كار…
پاپيونکسي که در خواب پاپيون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نيازمند است…
پاتيلهمحمدبن سيرين گويد: پاتيله در خواب ديدن، كدبانوي خانه است. اگر بيند كه پاتيله…
پاچهمحمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد پاچه گوسفند همي خورد، دليل كه…
پادشاهمحمدبن سيرين گويد: دوازده چيز است كه بيننده خواب را، دليل بر پادشاهي است…
پارچهپارچه فريب و نيرنگ است و دروغ و ريا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه…
پارهپاره و پارگي، موضع و شرايط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب ديديد که آستين …
پاروپارو مانند بيل خادم است و کسي است که به شما کمک مي کند و در انجام کارها…
پاس داشتنمحمدبن سيرين گويد: پاس داشتن در خواب بر دو وجه است: اگر بيند پاس اهل…
پاسبانديدن پاسبان در خواب نيکو است و خداوند به قدر و منزلت بيننده خواب…
پاشنهچنانچه در خواب ببينيد که پاشنه پاي شما مجروح است در صورتي که در بيداري…
پاشنه پايمحمدبن سيرين گويد: پاشنه پا درخواب، دليل برنظام كار و كسب مردم كند. اگر بيند…
پالانمحمدبن سيرين گويد: پالان ديدن در خواب زن است. اگر بيند پالان داشت يا از
پالتوپالتو براي مردان متاهل همسر است و براي جوانان خانواده و براي دختران جوان…
پايمعبران بر مبناي اين قياس که قوام انسان بر مال و دارائي ثروت و مکنتي است…
پاي اورنجن (خلخال)محمدبن سيرين گويد: اگر مردي بيند كه پاي اورنجن در پاي داشت، دليل است كه او…
پاي تابه (جوراب)محمدبن سيرين گويد: پاي تابه در خواب، چون نهاده بود، مال است و چون بر پاي…

پُتك

به فارس پتك را مطرقه خوانند و ديدن پتك، دليل كند بر مهتري. اگر بيند كه پتكي…

پرمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد او را پرها است چون پرمرغ، دليل كه…
پر پهنپر پهن با فتح هر دو پ در لغت به معني خرفه است و آن نوعي سبزي است که…
پرتقالديدن پرتقال در خواب شيريني و کامروائي است. پرتقال ميوه اي است خوش عطر…
پردهمحمدبن سيرين گويد: هر كه پرده در خواب ديد بر در آويخته، اگر تنگ است و اگر…
پرده داريمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد، پرده داري مي كرد، دليل است…
پرستومحمدبن سيرين گويد: اگر بيند پرستو داشت، يا كسي به وي داد، دليل كه با…
پرندهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند پرنده داشت و از دست او بپريد و ديگر بار به …
پروازپرواز در خواب نيکو است مگر اين که مستقيم تا اعماق آسمان بالا برويد که ديگر…
پرواز كردنحضرت دانيال گويد: اگر بيند چون مرغ از جائي به جائي مي پريد، دليل كه به …
پروانهمحمدبن سيرين گويد: پروانه درخواب، مردي ضعيف و نادان است كه خود را به …
پريبدان كه معبران را در اين خلاف است وبعضي گفته اند دشمن است و بعضي گفته…
پريدنپريدن و جستن در خواب تعبير و تحول است در زندگي بيننده خواب. اگر در خواب…
پستپست و پاکت در خواب تعبير يکسان دارد و کلا خبر است و اميد. انتظاراتي که…
پستاندرخواب دختر است و آن چه در پستان بيند، از زيادت و نقصان و صلاح و فساد آن…
پستان بندمحمدبن سيرن گويد: پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و كامروائي بود و مردان…
پستهپسته در خواب اشتغال ذهني و فکري است که گاه مي تواند سرگرم کننده يا….
پشتمحمدبن سيرين گويد: پشت در خواب ديدن، مردي بود كه از او قوت و ياري و پناه…
پشتهمحمد بن سيرين گويد: اگر ديد كه در پشته زمين هامون نشسته بود، يا بر پشته…

پشتي

پشتي در خواب حرفه و شغلي است که داريم يا پولي است که دور از چشم ديگران…

پشممحمد بن سيرن گويد: پشم در خواب ديدن از همه وجهي، مال حلال و روزي بود…
پشهمحمدبن سيرين گويد: پشه، مردي ضعيف و خوار و ناكس است و كاري اندك و حقير…
پلمحمدبن سيرين گويد: پل در خواب پادشاه است يامردي بزرگ، كه مردمان به سبب…
پلاسابراهيم كرماني گويد: پلاس درخواب ديدن، درويشي بود مصلح و پارسا و ديندار …
پلنگمحمدبن سيرين گويد: پلنگ در خواب، دشمن قوي و توانا بود. اگر بيند كه با پلنگ…
پلهپله در زندگي روزمره ما وسيله اي است که ما را از محلي پست به جائي مرتفع….
پلوپلو يا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب ديديد که از برنج پلو مي پزيد يا…
پليتهابراهيم كرماني گويد: پليته افروخته در خواب، كارفرمائي است كه در پيش مردمان…
پلکپلک در خواب براي زن شوهر است و براي مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب…
پنبهمحمدبن سيرين گويد: به خواب مال حلال است به قدر آن كه ديده بود و پنبه دانه…
پنجهپنجه از يک طرف حمايت است و از طرف ديگر دوستي که هر دو در خواب است. اگر…
پند دادنمحمدبن سيرين گويد: اگر مردي بيند كه كسي او را پند مي داد، كه در آن پند، او…
پنيرمحمدبن سيرين گويد: پنير به خواب، اگر خشك باشد، مال اندك است كه از سفر…
پنکهديدن پنکه در خواب فرح و شادي است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غير…
پهلومحمدبن سيرين گويد: پهلو در خواب زن است. اگر بيند پهلوي چپ او آماس كرده…
پوتينپوتين پاي افزاري است مستحکم که در راه پيمائي هاي سخت و طولاني به پا…
پوستحضرت دانيال گويد: پوست تن مردم درخواب، آرايش و كدخدائي مردم است…
پوستينمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه پوستين پوشيده بود و وقت…

پول

پول در خواب خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است. در…

پيمحمد بن سيرين گويد: پي در خواب، جمع كننده حال و كار او است. اگر به خواب بيند…
پيازابراهيم كرماني گويد: پياز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر …
پيالهمحمدبن سيرين گويد: پياله در خواب كنيزك است، كه با وي عشرت و طرب كند. اگر…
پيانوپيانو در خواب نشان جاه طلبي و تفاخر بيننده خواب است به خصوص اگر پيانو کوک…
پيپپيپ وسيله اي براي تدخين است که ما در فارسي به آن چپق مي گوييم. تمام…
پيتتوقعات کوچک و متعدد ما از زندگي که وجود و عدمشان بي تاثير است در خواب…
پيراگر به خواب ديديد که پير شده ايد ارزش اجتماعي و احترام و عزت شما افزوده…
پيراهنحضرت دانيال گويد: پيراهن سفيد در خواب ديدن، مرد است و بعضي از معبران…
پيرايهمحمدبن سيرين گويد: پيرايه در خواب، دليل بر مال و زينت زنان و كنيزان كند، بر…
پيرشدنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديدپير شده و محاسن او سفيد گشته…
پيسيمحمد بن سيرين گويد: پيسي در خواب، مال و توانگري است. اگر بيند تن او پيس شد…
پيش بندپيش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده اي است که براي حفظ آبرو و…
پيشانيمحمدبن سيرين گويد: پيشاني در خواب، قدر و جاه است. زيرا كه موضع سجده…
پيشهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند پيشه خود را رها كرد و به پيشه از آن بهتر مشغول…
پيشي گرفتنمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد در كاري بر كسي پيشي گرفت از كارهاي دين…
پيغمبرانحکم کلي در خواب ديدن پيغمبران اين است که روياي انبيا و اوليا ميمنت و شگون…
پيغمبريحضرت دانيال گويد: اگر ديد كه او پيغمبري شد از جمله پيغمبران و خلق را به خدا…
پيكاندر خواب ديدن، مردي بزرگ و خطر بسيار است. اگر بيند كه پيكان تيز يافت يا…

پيكر

محمدبن سيرين گويد: پيكر به خواب زن است. اگر بيند او پيكري است، دليل كه….

پيلوراگر كسي بيند كه پيلوري همي كرد، دليل كه از آن كس خير و منفعت به هر كس…
پيمانهمحمدبن سيرين گويد: پيمانه در خواب، نظام كار بود و انصاف است با مردمان، خاصه…
پينه دوزپينه دوز در خواب هاي ما به دو نوع ممکن است ديده شود. اول پينه دوز…
پيه خوردنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد پيه خورد، دليل كه خير و منفعت….

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!