گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف پ شروع می شوند

پا حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند يك پاي او بريده بود يا شكسته، دليل كه نيمه مال…
پابند محمدبن سيرين گويد: پابند در خواب ديدن، سخن خوش و لطيف بود، يا بوسه است…
پابنداني كردن محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب ديد كه كسي را پابنداني كرد، دليل كه در كار…
پاپيون کسي که در خواب پاپيون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نيازمند است…
پاتيله محمدبن سيرين گويد: پاتيله در خواب ديدن، كدبانوي خانه است. اگر بيند كه پاتيله…
پاچه محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد پاچه گوسفند همي خورد، دليل كه…
پادشاه محمدبن سيرين گويد: دوازده چيز است كه بيننده خواب را، دليل بر پادشاهي است…
پارچه پارچه فريب و نيرنگ است و دروغ و ريا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه…
پاره پاره و پارگي، موضع و شرايط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب ديديد که آستين …
پارو پارو مانند بيل خادم است و کسي است که به شما کمک مي کند و در انجام کارها…
پاس داشتن محمدبن سيرين گويد: پاس داشتن در خواب بر دو وجه است: اگر بيند پاس اهل…
پاسبان ديدن پاسبان در خواب نيکو است و خداوند به قدر و منزلت بيننده خواب…
پاشنه چنانچه در خواب ببينيد که پاشنه پاي شما مجروح است در صورتي که در بيداري…
پاشنه پاي محمدبن سيرين گويد: پاشنه پا درخواب، دليل برنظام كار و كسب مردم كند. اگر بيند…
پالان محمدبن سيرين گويد: پالان ديدن در خواب زن است. اگر بيند پالان داشت يا از
پالتو پالتو براي مردان متاهل همسر است و براي جوانان خانواده و براي دختران جوان…
پاي معبران بر مبناي اين قياس که قوام انسان بر مال و دارائي ثروت و مکنتي است…
پاي اورنجن (خلخال) محمدبن سيرين گويد: اگر مردي بيند كه پاي اورنجن در پاي داشت، دليل است كه او…
پاي تابه (جوراب) محمدبن سيرين گويد: پاي تابه در خواب، چون نهاده بود، مال است و چون بر پاي…

پُتك

به فارس پتك را مطرقه خوانند و ديدن پتك، دليل كند بر مهتري. اگر بيند كه پتكي…

پر محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد او را پرها است چون پرمرغ، دليل كه…
پر پهن پر پهن با فتح هر دو پ در لغت به معني خرفه است و آن نوعي سبزي است که…
پرتقال ديدن پرتقال در خواب شيريني و کامروائي است. پرتقال ميوه اي است خوش عطر…
پرده محمدبن سيرين گويد: هر كه پرده در خواب ديد بر در آويخته، اگر تنگ است و اگر…
پرده داري محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد، پرده داري مي كرد، دليل است…
پرستو محمدبن سيرين گويد: اگر بيند پرستو داشت، يا كسي به وي داد، دليل كه با…
پرنده محمدبن سيرين گويد: اگر بيند پرنده داشت و از دست او بپريد و ديگر بار به …
پرواز پرواز در خواب نيکو است مگر اين که مستقيم تا اعماق آسمان بالا برويد که ديگر…
پرواز كردن حضرت دانيال گويد: اگر بيند چون مرغ از جائي به جائي مي پريد، دليل كه به …
پروانه محمدبن سيرين گويد: پروانه درخواب، مردي ضعيف و نادان است كه خود را به …
پري بدان كه معبران را در اين خلاف است وبعضي گفته اند دشمن است و بعضي گفته…
پريدن پريدن و جستن در خواب تعبير و تحول است در زندگي بيننده خواب. اگر در خواب…
پست پست و پاکت در خواب تعبير يکسان دارد و کلا خبر است و اميد. انتظاراتي که…
پستان درخواب دختر است و آن چه در پستان بيند، از زيادت و نقصان و صلاح و فساد آن…
پستان بند محمدبن سيرن گويد: پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و كامروائي بود و مردان…
پسته پسته در خواب اشتغال ذهني و فکري است که گاه مي تواند سرگرم کننده يا….
پشت محمدبن سيرين گويد: پشت در خواب ديدن، مردي بود كه از او قوت و ياري و پناه…
پشته محمد بن سيرين گويد: اگر ديد كه در پشته زمين هامون نشسته بود، يا بر پشته…

پشتي

پشتي در خواب حرفه و شغلي است که داريم يا پولي است که دور از چشم ديگران…

پشم محمد بن سيرن گويد: پشم در خواب ديدن از همه وجهي، مال حلال و روزي بود…
پشه محمدبن سيرين گويد: پشه، مردي ضعيف و خوار و ناكس است و كاري اندك و حقير…
پل محمدبن سيرين گويد: پل در خواب پادشاه است يامردي بزرگ، كه مردمان به سبب…
پلاس ابراهيم كرماني گويد: پلاس درخواب ديدن، درويشي بود مصلح و پارسا و ديندار …
پلنگ محمدبن سيرين گويد: پلنگ در خواب، دشمن قوي و توانا بود. اگر بيند كه با پلنگ…
پله پله در زندگي روزمره ما وسيله اي است که ما را از محلي پست به جائي مرتفع….
پلو پلو يا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب ديديد که از برنج پلو مي پزيد يا…
پليته ابراهيم كرماني گويد: پليته افروخته در خواب، كارفرمائي است كه در پيش مردمان…
پلک پلک در خواب براي زن شوهر است و براي مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب…
پنبه محمدبن سيرين گويد: به خواب مال حلال است به قدر آن كه ديده بود و پنبه دانه…
پنجه پنجه از يک طرف حمايت است و از طرف ديگر دوستي که هر دو در خواب است. اگر…
پند دادن محمدبن سيرين گويد: اگر مردي بيند كه كسي او را پند مي داد، كه در آن پند، او…
پنير محمدبن سيرين گويد: پنير به خواب، اگر خشك باشد، مال اندك است كه از سفر…
پنکه ديدن پنکه در خواب فرح و شادي است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غير…
پهلو محمدبن سيرين گويد: پهلو در خواب زن است. اگر بيند پهلوي چپ او آماس كرده…
پوتين پوتين پاي افزاري است مستحکم که در راه پيمائي هاي سخت و طولاني به پا…
پوست حضرت دانيال گويد: پوست تن مردم درخواب، آرايش و كدخدائي مردم است…
پوستين محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه پوستين پوشيده بود و وقت…

پول

پول در خواب خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است. در…

پي محمد بن سيرين گويد: پي در خواب، جمع كننده حال و كار او است. اگر به خواب بيند…
پياز ابراهيم كرماني گويد: پياز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر …
پياله محمدبن سيرين گويد: پياله در خواب كنيزك است، كه با وي عشرت و طرب كند. اگر…
پيانو پيانو در خواب نشان جاه طلبي و تفاخر بيننده خواب است به خصوص اگر پيانو کوک…
پيپ پيپ وسيله اي براي تدخين است که ما در فارسي به آن چپق مي گوييم. تمام…
پيت توقعات کوچک و متعدد ما از زندگي که وجود و عدمشان بي تاثير است در خواب…
پير اگر به خواب ديديد که پير شده ايد ارزش اجتماعي و احترام و عزت شما افزوده…
پيراهن حضرت دانيال گويد: پيراهن سفيد در خواب ديدن، مرد است و بعضي از معبران…
پيرايه محمدبن سيرين گويد: پيرايه در خواب، دليل بر مال و زينت زنان و كنيزان كند، بر…
پيرشدن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديدپير شده و محاسن او سفيد گشته…
پيسي محمد بن سيرين گويد: پيسي در خواب، مال و توانگري است. اگر بيند تن او پيس شد…
پيش بند پيش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده اي است که براي حفظ آبرو و…
پيشاني محمدبن سيرين گويد: پيشاني در خواب، قدر و جاه است. زيرا كه موضع سجده…
پيشه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند پيشه خود را رها كرد و به پيشه از آن بهتر مشغول…
پيشي گرفتن محمدبن سيرين گويد: اگر ديد در كاري بر كسي پيشي گرفت از كارهاي دين…
پيغمبران حکم کلي در خواب ديدن پيغمبران اين است که روياي انبيا و اوليا ميمنت و شگون…
پيغمبري حضرت دانيال گويد: اگر ديد كه او پيغمبري شد از جمله پيغمبران و خلق را به خدا…
پيكان در خواب ديدن، مردي بزرگ و خطر بسيار است. اگر بيند كه پيكان تيز يافت يا…

پيكر

محمدبن سيرين گويد: پيكر به خواب زن است. اگر بيند او پيكري است، دليل كه….

پيلور اگر كسي بيند كه پيلوري همي كرد، دليل كه از آن كس خير و منفعت به هر كس…
پيمانه محمدبن سيرين گويد: پيمانه در خواب، نظام كار بود و انصاف است با مردمان، خاصه…
پينه دوز پينه دوز در خواب هاي ما به دو نوع ممکن است ديده شود. اول پينه دوز…
پيه خوردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد پيه خورد، دليل كه خير و منفعت….

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0