گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف چ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف چ شروع می شوند.

چاپ

اگر در خواب چاپ خانه اي بزرگ مشاهده کرديد در جريان حادثه اي مهم قرار مي…

چادر محمدبن سيرين گويد: چادر درخواب ديدن، سترپوش زن است. اگر بيند چون زنان…
چارقد چار قد معرف شرم و حيا و استکناف و خويشتن داري بيننده خواب است. اين خواب…
چاق چاقي در خواب نشانه سلامت نيست اما گوياي فراواني نعمت و فراخي روزي مي….
چاقچور چاقچور نيز از انواع پوشاک زنانه است که پوشيدنش اين روزها مرسوم نيست…
چاقو چاقو زبان بدگويان است و چنانچه تيز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان…
چاله چنان چه در آستانه در خانه يا در درون خانه شما چاله اي پديد آمده باشد نشان…
چانه چانه غرور و شخصيت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببينيد چانه…
چاه محمدبن سيرين گويد: چاه در اصل، تاويل زن است. اگر بيند كه در جايگاهي چاه مي…
چاي چاي خشک غم و غصه . اندوه و گرفتاري است و مقدار اين غم و غصه بستگي دارد…
چپاول چپاول و تاراج و يغما و غارت يک تعبير دارند. در مورد تعبير چپاول به حرف ـ ت ـ و کلمه…
چپق آن چه در مورد پيپ گفتيم در مورد چپق هم صادق است با اين تفاوت که چپق…
چتر محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر بالاي سر او چتر مي بردند، دليل كه اگر از…
چراغ ابراهيم كرماني گويد: چراغ در خواب،خادم خانه است و معبران گويند: كدبانوي….
چراغ پايه محمدبن سيرين گويد: چراغ پايه در خواب، خدمتكار خانه است. اگر بيند چراغ پايه…
چراغ دان محمدبن سيرين گويد: چراغدان در خواب زن است و معبران گويند: خدمتكار خانه است…
چرتکه اگر بيننده خواب کاسب و بازاري باشد و چرتکه در خواب ببيند نشان دهنده اين است…
چرخ چرخ در خواب گردونه زندگي است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در…
چرخشت چرخشت وسيله اي است که با آن آب انگور را مي گرفتند و شراب تهيه مي کردند…

چرك

محمدبن سيرين گويد: هر كه در خواب بيند كه جامه چركين داشت، دليل كه آن…

چرم ديدن چرم حيوانات در خواب مالي است که به زحمت و تلاش به دست مي آيد. اگر…
چروک اگر در خواب ببينيد که چهره شما چروک پيدا کرده و پير شده ايد عزت و جاه شما…
چرک چرک، آلودگي جسمي و روحي است و کراهتي است که نا خودآگاه از مشاهده…
چسب چسب در خواب شما زن يا مردي است خير و نيکوکار و مصلح که نيکي مي کند و…
چشم محمدبن سيرين گويد: چشم به خواب ديدن مرد بينائي است كه بدان راه هدي…
چشمه محمدبن سيرين گويد: چشمه در خواب مهتري بود و جوانمردي بخشنده. چون آب…
چغاله چغاله در خواب مالي است حرام يا پولي است که به ناحق نصيب بيننده خواب مي…
چغانه محمدبن سيرين گويد: چغانه در خواب، سخن باطل و دروغ است. اگر بيند چغانه…
چغندر محمدبن سيرين گويد: چغندر در خواب، غم و اندوه است. اگر كسي بيند چغندر…
چفت چفت کدبانو و زن خانه است. چفت در خواب هاي ما کسي است که هم مي تواند…
چك محمدبن سيرين گويد: اگر كسي چك مهره به وي داد، يا مهره كرده بيافت، دليل كه…
چكاوك به فارسي قبره خوانند و تاويلش در خواب، فرزند يا غلام بود. اگر در خواب بيند كه…
چلاق اگر در خواب ببينيد که چلاق شده ايد و قادر به برخاستن نيستيد نشان آن است که…
چلچراغ ديدن چلچراغ يا لوستر در خواب خوب است به شرط آن که روشن باشد و چنان چه…
چلچله لطفا به حرف ـ پ ـ کلمه پرستو نگاه کنيد.
چلو در حرف ـ ب ـ کلمه برنج و در حرف ـ پ ـ کلمه پلو در اين باره نوشته شده است
چلوار پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمي است که با بي گناهي…
چماق چماق يا چوبدست کلفت. از آن نوع که در نزاع ها يا راندن حيوانات مزرعه به کار مي…

چمباتمه

اگر بيننده خواب ببيند که چمباتمه نشسته است در آينده با کاري روبه رو مي شود…

چمدان چمدان يا جامه دان خالي، آينده بيننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است…
چمن چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گوياي اين است که زندگي ما گستردگي دارد…
چنار چنار درختي است که زنده و مرده اش مفيد است و به تساوي مورد بهره برداري….
چنبره چنبره لنگ يا پارچه اي است که ابتدا تاب مي دهند و بعد به صورت دوايري متحد المرکز…
چنگ زدن محمدبن سيرين گويد: چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بيند چنگ مي زد…
چنگال اگر كسي خود را چون مرغان چنگال دار بيند، دليل كه او را قوت است در كسب …
چنگک چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشي و ريزه خواري. اگر ببينيد که چنگکي بر…
چهار پا چنانچه در خواب ببينيد که چهار پايان بسياري داريد مال و نعمت نصيب شما مي شود…
چهارپاي محمدبن سيرين گويد: اگر بيند چهارپائي را فرا گرفت و آن چهارپاي مطيع و فرمانبردار…
چوب محمدبن سيرين گويد: چوب در خواب ديدن، نفاق است و بعضي از معبران گويند: چوب…
چوب پنبه چوب پنبه در روياهاي ما مردي است تن لش، پرخور و بيکاره و غير مفيد که با ادعاي…
چوب کبريت چوب کبريت بر خلاف چوب پنبه، آدمي است کوچک ولي مفيد و موثر که با وجود…
چوبک چوبک نيز از چيزهايي است که فقط زنان در خواب مي بينند و به ندرت ممکن است…
چوپان چوپان در خواب ديدن بسيار نيکو است و خوابي است مبارک و ميمون. بيشتر انبيا…
چوگان چوگان گسستگي و پريشاني است و از اين خانه به آن خانه رفتن و از اين شهر به….
چوگان زدن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند چوگان در دست داشت و گوي مي زد، دليل كه آن…
چيت چيت چلوار نقاشي شده است. آنچه در مورد چلوار گفتيم در مورد چيت نيز تا حدي…
چين پليسه چين پليسه همان تعبيري را دارد که در پرده گفتم منتها شديدتر و ديدنش در خواب…

چينه

چينه در خواب هاي ما حصاري است تقلبي و سست و بي بنياد. اگر ديديد سوار…

چينه دان چينه دان نقطه ضعف شماست و چنانچه ببينيد چينه دان مرغي را بيرون مي آوريد و…
چکش چکش در خواب هاي ما عاملي است قاطع و نيرومند. اين هم مي تواند يک وسيله…
چکمه برخي از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که مي تواند…
چکه اگر در خواب ببينيد که شير آب چکه مي کند مال شما تلف مي شود و گوياي اين…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0