تعبیر خواب حرف چ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف چ شروع می شوند.

چاپ

اگر در خواب چاپ خانه اي بزرگ مشاهده کرديد در جريان حادثه اي مهم قرار مي…

چادرمحمدبن سيرين گويد: چادر درخواب ديدن، سترپوش زن است. اگر بيند چون زنان…
چارقدچار قد معرف شرم و حيا و استکناف و خويشتن داري بيننده خواب است. اين خواب…
چاقچاقي در خواب نشانه سلامت نيست اما گوياي فراواني نعمت و فراخي روزي مي….
چاقچورچاقچور نيز از انواع پوشاک زنانه است که پوشيدنش اين روزها مرسوم نيست…
چاقوچاقو زبان بدگويان است و چنانچه تيز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان…
چالهچنان چه در آستانه در خانه يا در درون خانه شما چاله اي پديد آمده باشد نشان…
چانهچانه غرور و شخصيت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببينيد چانه…
چاهمحمدبن سيرين گويد: چاه در اصل، تاويل زن است. اگر بيند كه در جايگاهي چاه مي…
چايچاي خشک غم و غصه . اندوه و گرفتاري است و مقدار اين غم و غصه بستگي دارد…
چپاولچپاول و تاراج و يغما و غارت يک تعبير دارند. در مورد تعبير چپاول به حرف ـ ت ـ و کلمه…
چپقآن چه در مورد پيپ گفتيم در مورد چپق هم صادق است با اين تفاوت که چپق…
چترمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر بالاي سر او چتر مي بردند، دليل كه اگر از…
چراغابراهيم كرماني گويد: چراغ در خواب،خادم خانه است و معبران گويند: كدبانوي….
چراغ پايهمحمدبن سيرين گويد: چراغ پايه در خواب، خدمتكار خانه است. اگر بيند چراغ پايه…
چراغ دانمحمدبن سيرين گويد: چراغدان در خواب زن است و معبران گويند: خدمتكار خانه است…
چرتکهاگر بيننده خواب کاسب و بازاري باشد و چرتکه در خواب ببيند نشان دهنده اين است…
چرخچرخ در خواب گردونه زندگي است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در…
چرخشتچرخشت وسيله اي است که با آن آب انگور را مي گرفتند و شراب تهيه مي کردند…

چرك

محمدبن سيرين گويد: هر كه در خواب بيند كه جامه چركين داشت، دليل كه آن…

چرمديدن چرم حيوانات در خواب مالي است که به زحمت و تلاش به دست مي آيد. اگر…
چروکاگر در خواب ببينيد که چهره شما چروک پيدا کرده و پير شده ايد عزت و جاه شما…
چرکچرک، آلودگي جسمي و روحي است و کراهتي است که نا خودآگاه از مشاهده…
چسبچسب در خواب شما زن يا مردي است خير و نيکوکار و مصلح که نيکي مي کند و…
چشممحمدبن سيرين گويد: چشم به خواب ديدن مرد بينائي است كه بدان راه هدي…
چشمهمحمدبن سيرين گويد: چشمه در خواب مهتري بود و جوانمردي بخشنده. چون آب…
چغالهچغاله در خواب مالي است حرام يا پولي است که به ناحق نصيب بيننده خواب مي…
چغانهمحمدبن سيرين گويد: چغانه در خواب، سخن باطل و دروغ است. اگر بيند چغانه…
چغندرمحمدبن سيرين گويد: چغندر در خواب، غم و اندوه است. اگر كسي بيند چغندر…
چفتچفت کدبانو و زن خانه است. چفت در خواب هاي ما کسي است که هم مي تواند…
چكمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي چك مهره به وي داد، يا مهره كرده بيافت، دليل كه…
چكاوكبه فارسي قبره خوانند و تاويلش در خواب، فرزند يا غلام بود. اگر در خواب بيند كه…
چلاقاگر در خواب ببينيد که چلاق شده ايد و قادر به برخاستن نيستيد نشان آن است که…
چلچراغديدن چلچراغ يا لوستر در خواب خوب است به شرط آن که روشن باشد و چنان چه…
چلچلهلطفا به حرف ـ پ ـ کلمه پرستو نگاه کنيد.
چلودر حرف ـ ب ـ کلمه برنج و در حرف ـ پ ـ کلمه پلو در اين باره نوشته شده است
چلوارپارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمي است که با بي گناهي…
چماقچماق يا چوبدست کلفت. از آن نوع که در نزاع ها يا راندن حيوانات مزرعه به کار مي…

چمباتمه

اگر بيننده خواب ببيند که چمباتمه نشسته است در آينده با کاري روبه رو مي شود…

چمدانچمدان يا جامه دان خالي، آينده بيننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است…
چمنچمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گوياي اين است که زندگي ما گستردگي دارد…
چنارچنار درختي است که زنده و مرده اش مفيد است و به تساوي مورد بهره برداري….
چنبرهچنبره لنگ يا پارچه اي است که ابتدا تاب مي دهند و بعد به صورت دوايري متحد المرکز…
چنگ زدنمحمدبن سيرين گويد: چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بيند چنگ مي زد…
چنگالاگر كسي خود را چون مرغان چنگال دار بيند، دليل كه او را قوت است در كسب …
چنگکچنگک در خواب آز و طمع است و کلاشي و ريزه خواري. اگر ببينيد که چنگکي بر…
چهار پاچنانچه در خواب ببينيد که چهار پايان بسياري داريد مال و نعمت نصيب شما مي شود…
چهارپايمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند چهارپائي را فرا گرفت و آن چهارپاي مطيع و فرمانبردار…
چوبمحمدبن سيرين گويد: چوب در خواب ديدن، نفاق است و بعضي از معبران گويند: چوب…
چوب پنبهچوب پنبه در روياهاي ما مردي است تن لش، پرخور و بيکاره و غير مفيد که با ادعاي…
چوب کبريتچوب کبريت بر خلاف چوب پنبه، آدمي است کوچک ولي مفيد و موثر که با وجود…
چوبکچوبک نيز از چيزهايي است که فقط زنان در خواب مي بينند و به ندرت ممکن است…
چوپانچوپان در خواب ديدن بسيار نيکو است و خوابي است مبارک و ميمون. بيشتر انبيا…
چوگانچوگان گسستگي و پريشاني است و از اين خانه به آن خانه رفتن و از اين شهر به….
چوگان زدنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند چوگان در دست داشت و گوي مي زد، دليل كه آن…
چيتچيت چلوار نقاشي شده است. آنچه در مورد چلوار گفتيم در مورد چيت نيز تا حدي…
چين پليسهچين پليسه همان تعبيري را دارد که در پرده گفتم منتها شديدتر و ديدنش در خواب…

چينه

چينه در خواب هاي ما حصاري است تقلبي و سست و بي بنياد. اگر ديديد سوار…

چينه دانچينه دان نقطه ضعف شماست و چنانچه ببينيد چينه دان مرغي را بيرون مي آوريد و…
چکشچکش در خواب هاي ما عاملي است قاطع و نيرومند. اين هم مي تواند يک وسيله…
چکمهبرخي از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که مي تواند…
چکهاگر در خواب ببينيد که شير آب چکه مي کند مال شما تلف مي شود و گوياي اين…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!