گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ک شروع می شوند.

كاچي محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه كاچي با شكر و بادام و كنجد خورد، دليل…
كار محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كار دنيا مي كرد، دليل كه كار آخرتش در نقصان بود…
كارد محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كارد در دست داشت و دانست كه…
كارزار محمدبن سيرين گويد: ديدن كارزار در خواب، دليل طاعون است. اگر بيند در كارزار…
كاروان محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در خواب كه با كارواني در راه بود و اهل…
كاريز محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در جائي كاريز مي كند، دليل كه با مردم خود…
كاسه محمدبن سيرين گويد: ديدن كاسه چوبين به خواب، چون خوردني در وي است، دليل…
كاغذ محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كاغذ سفيد و پاكيزه داشت، دليل كه به قدر….
كاهو اگر بيند كاهوي شيرين خورد، دليل اندوه است. اگر كاهو تلخ بود، دليل بر زيان بود.
كاورس محمدبن سيرين گويد: ديدن كاورس، دليل مال و خواسته است و خوردن كاورس….
كبك محمدبن سيرين گويد: كبك در خواب، دليل بر زني خوبروي باشد يا كنيزكي صاحب…
كبوتر محمدبن سيرين گويد: ديدن كبوتر، دليل زن است. اگر بيند كبوتري بگرفت يا كسي به…
كتاب محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كتابي مي خواند، دليل كه راه دين…
كتان محمدبن سيرين گويد: ديدن كتاب در خواب مال حلال است. اما منفعت آن كمتر از…
كتف حضرت دانيال گويد: ديدن كتف به خواب، دليل آهستگي مردم است و زينت و جمال…
كتيرا محمدبن سيرين گويد: ديدن كتيرا به خواب، دليل آن كه به قدر آن مال از بخيلي بستاند….
كحالي كردن محمدبن سيرين گويد: كحالي كردن در خواب، دليل كارهاي بسته است، راه بردن در…
كدو محمدبن سيرين گويد: اگر ديد در خانه او كدو رسته بود به وقت خود، دليل كه…
كرباس جانوري است كه به تازي او را برص خوانند و ديدن وي در خواب، دليل بر مردي…
كرته جامه اي است كوتاه و او را به فارسي پيراهن گويند پوشيدن آن در خواب دليل قوت…
كرسي محمدبن سيرين گويد: ديدن كرسي به خواب علم است. ابراهيم كرماني گويد: ديدن…
كرفس محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كرفس بي وقت خورد، دليل كه غمگين و…
كركس مهتر مرغان است و قوي تر و درازتر از همه مرغان باشد. محمدبن سيرين گويد: اگر…
كرويه محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كرويه مي خورد، دليل كه غمگين شود يا با كسي…
كري به خواب ديدن، دليل درويشي است. محمدبن سيرين گويد: ديدن كري به خواب، دليل…
كژدم محمدبن سيرين گويد: ديدن كژدم به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است. اگر بيند…
كژدم خواره جانوري است كه در شهر خوزستان مي باشد و دم خود بر زمين مي كشد و هر…
كِشت و زرع محمدبن سيرين گويد: ديدن كشت و زرع به خواب، دليل توكل كردن بر حق تعالي و…
كشتزار محمدبن سيرين گويد: ديدن كشتزار در خواب چون معروف بود، دليل بر فرزند است…
كشتن محمدبن سيين گويد: اگر درخواب بيند كه او را بكشتند، دليل كه عمرش دراز شود…
كِشتي حضرت دانيال گويد: ديدن كِشتي در خواب، دليل غم و انديشه است، خاصه كه از…
كُشتي گرفتن محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه با كسي كشتي گرفت و او بينداخت، دليل كه….
كشكاب محمدبن سيرين گويد: اگر بيند عناب و بنفشه و شكر كشكاب كرده بود و مي خورد…
كشمش محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كشمش داشت و بخورد، دليل است به قدر آن منفعت…
كعب حضرت دانيال گويد: اگر كسي در خواب بيند كعب بسيار داشت، دليل غم است. اگر…
كعبه محمدبن سيرين گويد: ديدن كعبه درخواب خليفه بود بر آن كس كه كعبه قبله او بود…
كف دريا محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب كف دريا بيند، دليل منفعت بود از بزرگي.
كفتار محمدبن سيرين گويد: ديدن كفتار درخواب، دليل بر زني زشت و پليد بود. اگر بيند كه…
كفجه محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه كفجه پاكيزه داشت، دليل كه خادمه او….
كفش محمدبن سيرين گويد: ديدن كفش درخواب، دليل زن بود. اگر بيند كفش نو در پاي كرد…
كفن محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه از بهر مرده كفن مي ساخت و آن كس…
كفها محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كف ها بر هم مي شود، دليل كه از خويشان مفارقت…
كك محمدبن سيرين گويد: ديدن كك به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است. اگر…
كَل محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه او را با كلي صحبت افتاده بود، دليل كه…
كلاژه مرغي است و ديدن آن در خواب دليل بر مردي بي دين و بي فايده بود. اگر بيند كه…
كلاغ محمدبن سيرين گويد: ديدن كلاغ، دليل بر مردي فاسق بود. اگر بيند كه كلاغي…
كلاه محمدبن سيرين گويد: ديدن كلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قيمت كلاه. اگر بيند…
كلبتين محمدبن سيرين گويد: ديدن كلبتين درخواب، دليل خادمي است دلير كه به خوبي مال…
كلم محمدبن سيرين گويد: ديدن كلم درخواب، دليل منفعت است از قِبَل زنان و پخته وي به…
كلنگ محمدبن سيرين گويد: ديدن كلنگ درخواب، دليل بر مردي غريب و درويش است. اگر…
كلوچه محمدبن سيرين گويد: ديدن كلوچه در خواب، دليل بر عيش خوش بود و مال بسيار…
كليد محمدبن سيرين گويد: ديدن كليد، دليل بر مردي بود گشاينده كارها و ظفر يافتن….
كليددان محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه كليددان را بگشود، دليل است كار دنيا بر…
كليسا محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه در كليسا شد و سوي قبله اسلام نماز…
كمان محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه تيرو كمان داشت، دليل كه از سفر فايده….
كمان آسمان محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه كمان زرد بود، دليل است مردم آن ديار بيمار شوند…
كمان حلاجي محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كمان حلاجي داشت، دليل است منافق بود و نيز…
كمانگره محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كمان گره داشت و گل مي ا نداخت، دليل غم…
كمر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كمري بر ميان بسته بود، دليل است به قدر و قيمت…
كمند محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كمند بينداخت و مردي بگرفت، دليل كه از…
كنار محمدبن سيرين گويد: ديدن كنار درخواب، دليل مالي بود كه بي غش بود. گويند كه…
كنجد محمدبن سيرين گويد: ديدن كنجد درخواب، مالي حلال بود كه هر روز زياده شود…
كندنا حضرت دانيال گويد: ديدن كندنا در خواب، دليل بر مردي بود كه او را به دوستي ياد كند.
كندوي محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كندوي عسل داشت، دليل كه از زنان…
كنشت حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند كه در كنشت شده بود، اگر بيننده مصلح…
كنگر محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كه كنگر داشت و بخورد، دليل كه غمگين شود…
كنه محمدبن سيرين گويد: ديدن كنه درخواب، دليل عيال است. اگر بيند كنه اندامش را…
كنيزك ابراهيم كرماني گويد: ديدن كنيزك در خواب مال است. اگر كنيزك بخريد، دليل كه مال…
كهربا محمدبن سيرين گويد: ديدن كهربا در خواب، دليل بيماري است. اگر بيند كهرباي…
كوال محمدبن سيرين گويد: ديدن كوال درخواب، دليل بر مرد عالم است و بدين قول دليل….
كودكي محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كودك شده بود، دليل غم و اندوه است…
كوز محمدبن سيرين گويد: ديدن كوز، دليل مال است كه به رنج حاصل شود. اگر ديد با…
كوزه محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كوزه را سفال داشت، دليل كه كنيزكي…
كوشك محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در كوشكي رفت، دليل مال و خواسته است. خاصه…
كوه حضرت دانيال گويد: اگر كسي درخواب خود را بر سر كوهي بيند، دليل است در پناه….
كيسگر محمدبن سيرين گويد: ديدن كيسگر به خواب و خوردن آن، دليل غم و اندوه است. اگر…
كيسه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كيسه درم و دينار يافت، دليل است به قدر آن…

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0