تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ک شروع می شوند.

كاچيمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه كاچي با شكر و بادام و كنجد خورد، دليل…
كارمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كار دنيا مي كرد، دليل كه كار آخرتش در نقصان بود…
كاردمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كارد در دست داشت و دانست كه…
كارزارمحمدبن سيرين گويد: ديدن كارزار در خواب، دليل طاعون است. اگر بيند در كارزار…
كاروانمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در خواب كه با كارواني در راه بود و اهل…
كاريزمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در جائي كاريز مي كند، دليل كه با مردم خود…
كاسهمحمدبن سيرين گويد: ديدن كاسه چوبين به خواب، چون خوردني در وي است، دليل…
كاغذمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كاغذ سفيد و پاكيزه داشت، دليل كه به قدر….
كاهواگر بيند كاهوي شيرين خورد، دليل اندوه است. اگر كاهو تلخ بود، دليل بر زيان بود.
كاورسمحمدبن سيرين گويد: ديدن كاورس، دليل مال و خواسته است و خوردن كاورس….
كبكمحمدبن سيرين گويد: كبك در خواب، دليل بر زني خوبروي باشد يا كنيزكي صاحب…
كبوترمحمدبن سيرين گويد: ديدن كبوتر، دليل زن است. اگر بيند كبوتري بگرفت يا كسي به…
كتابمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كتابي مي خواند، دليل كه راه دين…
كتانمحمدبن سيرين گويد: ديدن كتاب در خواب مال حلال است. اما منفعت آن كمتر از…
كتفحضرت دانيال گويد: ديدن كتف به خواب، دليل آهستگي مردم است و زينت و جمال…
كتيرامحمدبن سيرين گويد: ديدن كتيرا به خواب، دليل آن كه به قدر آن مال از بخيلي بستاند….
كحالي كردنمحمدبن سيرين گويد: كحالي كردن در خواب، دليل كارهاي بسته است، راه بردن در…
كدومحمدبن سيرين گويد: اگر ديد در خانه او كدو رسته بود به وقت خود، دليل كه…
كرباسجانوري است كه به تازي او را برص خوانند و ديدن وي در خواب، دليل بر مردي…
كرتهجامه اي است كوتاه و او را به فارسي پيراهن گويند پوشيدن آن در خواب دليل قوت…
كرسيمحمدبن سيرين گويد: ديدن كرسي به خواب علم است. ابراهيم كرماني گويد: ديدن…
كرفسمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كرفس بي وقت خورد، دليل كه غمگين و…
كركسمهتر مرغان است و قوي تر و درازتر از همه مرغان باشد. محمدبن سيرين گويد: اگر…
كرويهمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد كرويه مي خورد، دليل كه غمگين شود يا با كسي…
كريبه خواب ديدن، دليل درويشي است. محمدبن سيرين گويد: ديدن كري به خواب، دليل…
كژدممحمدبن سيرين گويد: ديدن كژدم به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است. اگر بيند…
كژدم خوارهجانوري است كه در شهر خوزستان مي باشد و دم خود بر زمين مي كشد و هر…
كِشت و زرعمحمدبن سيرين گويد: ديدن كشت و زرع به خواب، دليل توكل كردن بر حق تعالي و…
كشتزارمحمدبن سيرين گويد: ديدن كشتزار در خواب چون معروف بود، دليل بر فرزند است…
كشتنمحمدبن سيين گويد: اگر درخواب بيند كه او را بكشتند، دليل كه عمرش دراز شود…
كِشتيحضرت دانيال گويد: ديدن كِشتي در خواب، دليل غم و انديشه است، خاصه كه از…
كُشتي گرفتنمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه با كسي كشتي گرفت و او بينداخت، دليل كه….
كشكابمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند عناب و بنفشه و شكر كشكاب كرده بود و مي خورد…
كشمشمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كشمش داشت و بخورد، دليل است به قدر آن منفعت…
كعبحضرت دانيال گويد: اگر كسي در خواب بيند كعب بسيار داشت، دليل غم است. اگر…
كعبهمحمدبن سيرين گويد: ديدن كعبه درخواب خليفه بود بر آن كس كه كعبه قبله او بود…
كف دريامحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب كف دريا بيند، دليل منفعت بود از بزرگي.
كفتارمحمدبن سيرين گويد: ديدن كفتار درخواب، دليل بر زني زشت و پليد بود. اگر بيند كه…
كفجهمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه كفجه پاكيزه داشت، دليل كه خادمه او….
كفشمحمدبن سيرين گويد: ديدن كفش درخواب، دليل زن بود. اگر بيند كفش نو در پاي كرد…
كفنمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه از بهر مرده كفن مي ساخت و آن كس…
كفهامحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كف ها بر هم مي شود، دليل كه از خويشان مفارقت…
ككمحمدبن سيرين گويد: ديدن كك به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است. اگر…
كَلمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه او را با كلي صحبت افتاده بود، دليل كه…
كلاژهمرغي است و ديدن آن در خواب دليل بر مردي بي دين و بي فايده بود. اگر بيند كه…
كلاغمحمدبن سيرين گويد: ديدن كلاغ، دليل بر مردي فاسق بود. اگر بيند كه كلاغي…
كلاهمحمدبن سيرين گويد: ديدن كلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قيمت كلاه. اگر بيند…
كلبتينمحمدبن سيرين گويد: ديدن كلبتين درخواب، دليل خادمي است دلير كه به خوبي مال…
كلممحمدبن سيرين گويد: ديدن كلم درخواب، دليل منفعت است از قِبَل زنان و پخته وي به…
كلنگمحمدبن سيرين گويد: ديدن كلنگ درخواب، دليل بر مردي غريب و درويش است. اگر…
كلوچهمحمدبن سيرين گويد: ديدن كلوچه در خواب، دليل بر عيش خوش بود و مال بسيار…
كليدمحمدبن سيرين گويد: ديدن كليد، دليل بر مردي بود گشاينده كارها و ظفر يافتن….
كليددانمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه كليددان را بگشود، دليل است كار دنيا بر…
كليسامحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه در كليسا شد و سوي قبله اسلام نماز…
كمانمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه تيرو كمان داشت، دليل كه از سفر فايده….
كمان آسمانمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه كمان زرد بود، دليل است مردم آن ديار بيمار شوند…
كمان حلاجيمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كمان حلاجي داشت، دليل است منافق بود و نيز…
كمانگرهمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كمان گره داشت و گل مي ا نداخت، دليل غم…
كمرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كمري بر ميان بسته بود، دليل است به قدر و قيمت…
كمندمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كمند بينداخت و مردي بگرفت، دليل كه از…
كنارمحمدبن سيرين گويد: ديدن كنار درخواب، دليل مالي بود كه بي غش بود. گويند كه…
كنجدمحمدبن سيرين گويد: ديدن كنجد درخواب، مالي حلال بود كه هر روز زياده شود…
كندناحضرت دانيال گويد: ديدن كندنا در خواب، دليل بر مردي بود كه او را به دوستي ياد كند.
كندويمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كندوي عسل داشت، دليل كه از زنان…
كنشتحضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند كه در كنشت شده بود، اگر بيننده مصلح…
كنگرمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كه كنگر داشت و بخورد، دليل كه غمگين شود…
كنهمحمدبن سيرين گويد: ديدن كنه درخواب، دليل عيال است. اگر بيند كنه اندامش را…
كنيزكابراهيم كرماني گويد: ديدن كنيزك در خواب مال است. اگر كنيزك بخريد، دليل كه مال…
كهربامحمدبن سيرين گويد: ديدن كهربا در خواب، دليل بيماري است. اگر بيند كهرباي…
كوالمحمدبن سيرين گويد: ديدن كوال درخواب، دليل بر مرد عالم است و بدين قول دليل….
كودكيمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كودك شده بود، دليل غم و اندوه است…
كوزمحمدبن سيرين گويد: ديدن كوز، دليل مال است كه به رنج حاصل شود. اگر ديد با…
كوزهمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كوزه را سفال داشت، دليل كه كنيزكي…
كوشكمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند در كوشكي رفت، دليل مال و خواسته است. خاصه…
كوهحضرت دانيال گويد: اگر كسي درخواب خود را بر سر كوهي بيند، دليل است در پناه….
كيسگرمحمدبن سيرين گويد: ديدن كيسگر به خواب و خوردن آن، دليل غم و اندوه است. اگر…
كيسهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كيسه درم و دينار يافت، دليل است به قدر آن…

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!