گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب کلمای که با حرف گ شروع می شوند.

گازُري محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گازري مي كرد و گازر نبود، دليل كه از…
گازگرفتن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه يكي او را به قهر گاز گرفت، دليل كه…
گاو حضرت دانيال گويد: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قِبَل پادشاه…
گاو چشم (نام گياهي) محمدبن سيرين گويد: ديدن آن به خواب، دليل بر كنيزك است. جابرمغربي گويد: اگر…
گاودشتي ابراهيم كرماني گويد: ديدن گاو دشتي به خواب، دليل مردي توانگر است. اگر بيند…
گاوزبان محمدبن سيرين گويد: ديدن گاو زبان، دليل بر گفتگو كند.
گاوميش محمدبن سيرين گويد: گاوميش به خواب مردي توانگر است و تاويلش چون گاوان ….
گبر محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند گبر شد، دليل كه طالب دنيا شود…
گچ محمدبن سيرين گويد: ديدن گچ درخواب جنگ و خصومت است. اگر ديد گچ فروخت …
گدائي كردن محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد گدائي مي كرد و مردم او را چيزي مي…
گر بودن محمدبن سيرين گويد: ديدن گري در خواب، دليل مال و خواسته بود. اگر در گري…
گربه محمدبن سيرين گويد: ديدن گربه درخواب، دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگر ديد…
گرد محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند گرد يه چيزي نشسته بود كه ملك او بود…
گردن حضرت دانيال گويد: ديدن گردن به خواب، دليل امانت است و محل دين اگر ديد گردن…
گردن بند محمدبن سيرين گويد: اگر ديد گردن بند از مرواريد داشت، دليل كه حق تعالي…
گردن زدن محمدبن سيرين گويد: اگر ديد او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد، اگر بيننده…
گرده حضرت دانيال گويد: گرده درخواب، دليل بر مالِ نهاني بود كه بيابد و هزينه كند. اگر…
گردون محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند بر گردون نشسته بود و گردون مي رفت دليل…
گرسنگي محمدبن سيرين گويد: اگر ديد گرسنه است و چيزي نداشت كه بخورد، دليل حرص…
گرگ محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گرگ او را بدريد، دليل كه زن طلاق دهد. اگر بيند گرگ…
گره محمدبن سيرين گويد: اگر بيند به ريسمان گره انداخت، دليل كه بر كاري اعتماد كند…
گريختن درخواب محمدبن سيرين گويد: گريختن درخواب. دليل رستگاري است و بعضي گويند، دليل كه…
گريستن محمدبن سيرين گويد: ديدن گريستن درخواب، دليل شادي است از حق تعالي. اگر…
گزنگبين محمدبن سيرين گويد: ديدن گزنگبين، دليل بر روزي حلال است كه به وي رسد. اگر…
گشنيز حضرت دانيال گويد: ديدن گشنيز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چيزي …
گل محمدبن سيرين گويد: ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت…
گِل محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه گل خورد، دليل كه مال بر عيال هزينه كند. اگربيند…
گلاب محمدبن سيرين گويد: ديدن گلاب درخواب، دليل تندرستي بود آن كه مردم او را ثنا….
گلشكر محمدبن سيرين گويد: گلشكر در خواب، دليل مال و غنيمت بود به قدرخورده بود.
گلنار محمدبن سيرين گويد: ديدن گلنار در خواب، دليل عروسي ومنفعت است. اگر بيند كه…
گلو محمدبن سيرين گويد: ديدن گلو درخواب، دليل بر امانت است و گذاردن وام. اگر بيند…
گليم محمدبن سيرين گويد: ديدن گليم در خواب، دليل بر مردي ديندار و بزرگ است….
گمشدن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند گم شد، دليل كه در آن موضع ضايع بماند و قدر…
گناه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گناه مي كرد و ندانست چه گناه بود، دليل است در….
گنبد محمدبن سيرين گويد: ديدن گنبد درخواب، دليل زن است. اگر در خواب گنبدي…
گنج محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گنج يافت، دليل است بيمار شود. اگر…
گنجشك حضرت دانيال گويد: گنجشك در خواب مردي باقدر وجاه است. اگر صاحب خواب
گندم محمدبن سيرين گويدك ديدن گندم, دليل بر روزي حلال است كه به رنج به دست…
گنده پر محمدبن سيرين گويد: ديدن گنده پر كافر را، دليل بر دنيا بود و مسلمان را، دليل بر…
گنده رود محمدبن سيرين گويد: ديدن گنده رود در خواب، دليل است كه داروي كار خورد…
گنگ محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گنگ شده، دليل بر نقصان ديدن بود. حضرت…
گوارش محمدبن سيرين گويد: ديدن گوارش درخواب، چون شيرين است، دليل منفعت است و…
گور حضرت دانيال گويد: ديدن گور درخواب، دليل زندان است. اگر در خواب بيند گوري از…
گورخر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گورخري به وي فرا رسيده، دليل كه غنيمتي به وي…
گورستان محمدبن سيرين گويد: ديدن گورستان در خوبا، دليل صحبت است با جاهلان كه…
گوساله محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گوساله نر داشت، دليل كه او پسري آيد. اگر ماده…
گوسفند محمدبن سيرين گويد: ديدن گوسفند درخواب، دليل غنيمت است. اگر بيند كه…
گوش محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گوش او بيفتاد، دليل كه زن طلاق دهد يا دخترش…
گوشت محمدبن سيرين گويد: ديدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است يا كباب. اگر بيند…
گوشواره اگر بيند به هر دو گوش گوشواره داشت، دليل است از مردم زينت و جمال يابد. اگر…
گوگرد محمدبن سيرين گويد: ديدن گوگرد در خواب، دليل غم و اندوه است.
گوهر محمدبن سيرين گويد: ديدن گوهر به خواب، دليل بر زني توانگر صاحب جمال بود. اگر…
گوي محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند با پادشاهي گوي زد،دليل است بر دشمن….
گياه محمدبن سيرين گويد: ديدن گياه تازه به خواب، دليل بر دين است و روزي فراخ. اگر…
گيسوها محمدبن سيرين گويد: ديدن گيسوها درخواب، دليل عز وجاه بود كسي را كه گيسو…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0