تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب کلمای که با حرف گ شروع می شوند.

گازُريمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گازري مي كرد و گازر نبود، دليل كه از…
گازگرفتنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه يكي او را به قهر گاز گرفت، دليل كه…
گاوحضرت دانيال گويد: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قِبَل پادشاه…
گاو چشم (نام گياهي)محمدبن سيرين گويد: ديدن آن به خواب، دليل بر كنيزك است. جابرمغربي گويد: اگر…
گاودشتيابراهيم كرماني گويد: ديدن گاو دشتي به خواب، دليل مردي توانگر است. اگر بيند…
گاوزبانمحمدبن سيرين گويد: ديدن گاو زبان، دليل بر گفتگو كند.
گاوميشمحمدبن سيرين گويد: گاوميش به خواب مردي توانگر است و تاويلش چون گاوان ….
گبرمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند گبر شد، دليل كه طالب دنيا شود…
گچمحمدبن سيرين گويد: ديدن گچ درخواب جنگ و خصومت است. اگر ديد گچ فروخت …
گدائي كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد گدائي مي كرد و مردم او را چيزي مي…
گر بودنمحمدبن سيرين گويد: ديدن گري در خواب، دليل مال و خواسته بود. اگر در گري…
گربهمحمدبن سيرين گويد: ديدن گربه درخواب، دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگر ديد…
گردمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند گرد يه چيزي نشسته بود كه ملك او بود…
گردنحضرت دانيال گويد: ديدن گردن به خواب، دليل امانت است و محل دين اگر ديد گردن…
گردن بندمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد گردن بند از مرواريد داشت، دليل كه حق تعالي…
گردن زدنمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد، اگر بيننده…
گردهحضرت دانيال گويد: گرده درخواب، دليل بر مالِ نهاني بود كه بيابد و هزينه كند. اگر…
گردونمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند بر گردون نشسته بود و گردون مي رفت دليل…
گرسنگيمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد گرسنه است و چيزي نداشت كه بخورد، دليل حرص…
گرگمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند گرگ او را بدريد، دليل كه زن طلاق دهد. اگر بيند گرگ…
گرهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند به ريسمان گره انداخت، دليل كه بر كاري اعتماد كند…
گريختن درخوابمحمدبن سيرين گويد: گريختن درخواب. دليل رستگاري است و بعضي گويند، دليل كه…
گريستنمحمدبن سيرين گويد: ديدن گريستن درخواب، دليل شادي است از حق تعالي. اگر…
گزنگبينمحمدبن سيرين گويد: ديدن گزنگبين، دليل بر روزي حلال است كه به وي رسد. اگر…
گشنيزحضرت دانيال گويد: ديدن گشنيز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چيزي …
گلمحمدبن سيرين گويد: ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت…
گِلمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه گل خورد، دليل كه مال بر عيال هزينه كند. اگربيند…
گلابمحمدبن سيرين گويد: ديدن گلاب درخواب، دليل تندرستي بود آن كه مردم او را ثنا….
گلشكرمحمدبن سيرين گويد: گلشكر در خواب، دليل مال و غنيمت بود به قدرخورده بود.
گلنارمحمدبن سيرين گويد: ديدن گلنار در خواب، دليل عروسي ومنفعت است. اگر بيند كه…
گلومحمدبن سيرين گويد: ديدن گلو درخواب، دليل بر امانت است و گذاردن وام. اگر بيند…
گليممحمدبن سيرين گويد: ديدن گليم در خواب، دليل بر مردي ديندار و بزرگ است….
گمشدنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند گم شد، دليل كه در آن موضع ضايع بماند و قدر…
گناهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند گناه مي كرد و ندانست چه گناه بود، دليل است در….
گنبدمحمدبن سيرين گويد: ديدن گنبد درخواب، دليل زن است. اگر در خواب گنبدي…
گنجمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گنج يافت، دليل است بيمار شود. اگر…
گنجشكحضرت دانيال گويد: گنجشك در خواب مردي باقدر وجاه است. اگر صاحب خواب
گندممحمدبن سيرين گويدك ديدن گندم, دليل بر روزي حلال است كه به رنج به دست…
گنده پرمحمدبن سيرين گويد: ديدن گنده پر كافر را، دليل بر دنيا بود و مسلمان را، دليل بر…
گنده رودمحمدبن سيرين گويد: ديدن گنده رود در خواب، دليل است كه داروي كار خورد…
گنگمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گنگ شده، دليل بر نقصان ديدن بود. حضرت…
گوارشمحمدبن سيرين گويد: ديدن گوارش درخواب، چون شيرين است، دليل منفعت است و…
گورحضرت دانيال گويد: ديدن گور درخواب، دليل زندان است. اگر در خواب بيند گوري از…
گورخرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند گورخري به وي فرا رسيده، دليل كه غنيمتي به وي…
گورستانمحمدبن سيرين گويد: ديدن گورستان در خوبا، دليل صحبت است با جاهلان كه…
گوسالهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند گوساله نر داشت، دليل كه او پسري آيد. اگر ماده…
گوسفندمحمدبن سيرين گويد: ديدن گوسفند درخواب، دليل غنيمت است. اگر بيند كه…
گوشمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند گوش او بيفتاد، دليل كه زن طلاق دهد يا دخترش…
گوشتمحمدبن سيرين گويد: ديدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است يا كباب. اگر بيند…
گوشوارهاگر بيند به هر دو گوش گوشواره داشت، دليل است از مردم زينت و جمال يابد. اگر…
گوگردمحمدبن سيرين گويد: ديدن گوگرد در خواب، دليل غم و اندوه است.
گوهرمحمدبن سيرين گويد: ديدن گوهر به خواب، دليل بر زني توانگر صاحب جمال بود. اگر…
گويمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند با پادشاهي گوي زد،دليل است بر دشمن….
گياهمحمدبن سيرين گويد: ديدن گياه تازه به خواب، دليل بر دين است و روزي فراخ. اگر…
گيسوهامحمدبن سيرين گويد: ديدن گيسوها درخواب، دليل عز وجاه بود كسي را كه گيسو…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!