مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب دریا | معنی خوردن آب دریا | شنا کردن | صید کردن | بیرون آمدن و غرق شدن در آب دریا

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا چیست؟ ممکن است در خواب وارد آب دریا شوید، شنا کنید، در آب دریا آب تنی کنید، موج های دریا را ببینید، آب دریا کم و زیاد شود، در دریا صید کنید، در آب های خروشان دریا سرگردان و غوطه ور باشید، از آب دریا بخورید، راه رفتن روی آب دریا و غرق شدن در آب دریا را در خواب ببینید که هر کدام تعابیر خواب خاصی دارند.

بعضی تعابیر خواب دریا را به نشانه پادشاه و یا عالم و دانشمند می دانند، حالا برای آشنایی بیشتر با تعابیر دیگر آن از دیدگاه های مختلف، با تاپ ناز همراه باشید.

به طور کلی مشاهده دریا و اقیانوس در عالم رویا نشانه یک اتفاق خوب در شغل، مسئولیت و تعهدات بیشتر شما در آینده نزدیک است و باعث به دست آمدن رفاه اعضای خانواده شما می شود. از دیدگاه مذهبی تعبیر خواب دریا نشانه پادشاه است، در صورتی که رنگ آب تیره باشد، یعنی پادشاه ظالم است و اگر آب دریا آرام و زلال باشد نشانه پادشاه عالم است و در ادامه بعضی از تعابیر معبران معروف را در اختیار شما قرار می دهیم.

تعبیر خواب دریا از معبران مختلف

مشاهده آب دریا اگر آب آن زلال و صاف باشد، دلیل بر پادشاهی عالم و دانشمند است، ولی اگر آب تیره و ناپاک باشد به معنی پادشاه ظالم و مفسد است.

تعبیر خواب دریا از دیدگاه ابن سیرین

خوردن آب دریا

در صورتی که فردی خواب ببیند که از آب گوارای دریا می نوشد به نشانه آن است که از سوی پادشاه یا فرمانروایی به وی نعمت و مال خواهد رسید.

راه رفتن بر روی دریا

اگر کسی در خواب ببیند که بر روی آب دریا، رودخانه و یا … راه می رود، دلالت بر قوی بودن ایمان وی و اعتقادات پاکش می باشد.

تعبیر خواب راه رفتن بر روی دریا از دیدگاه یکی از معبران دیگر نیز در صورتی که پاهایتان خیس نشود، بیانگر آن است که از آتش جهنم ایمن بوده و نیز امور دنیوی خود را به راحتی انجام می دهید.

غرق شدن در دریا

در صورتی که کسی خواب ببیند که در دریا غرق شده و مرده است به نشانه آن است که توسط پادشاه هلاک خواهد شد.

تعبیرگر دیگری در این زمینه می گوید؛ اگر ببینید که در دریا غرق شده اید و جنازه تان نیز بعد از مردن به روی آب آمده است، به معنای آن است که گرفتار حرص و طمع امور دنیوی خواهید شد و در صورتی که ببینید که در دریا غرق شده اید، اما زنده از آب بیرون آمدید به نشانه خلاص شدن و رهایی از کارهای دنیایی می باشد.

همچنین در صورتی که خواب ببینید که با حالت شنا کنان از دریا خارج شدید، به معنای آن است که در کمال سلامت و صحت از زندان یا خدمت پادشاه رهایی پیدا خواهید کرد.

بخوانید: تعبیر خواب جنگل؛ تعابیر خواب جنگل و گم شدن در جنگل

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب از دیدگاه جابر مغربی

زیاد و کم شدن آب دریا

در صورتی که خواب ببینید که آب دریا زیاد شده است به معنای زیاد شدن لشکر پادشاه است و اگر آب آن کم شده باشد نیز به معنای کم شدن لشکرش می باشد. همچنین اگر در خواب ببینید که آب دریا خشک شده، یعنی اینکه لشکر وی نابود خواهد شد.

تعبیر خوردن آب دریا

اگر کسی خواب ببیند که از آب شور دریا می خورد، بیانگر آن است که از کسب روزی حلال دست کشیده و مشغول کسب و کار حرام می شود.

اگر در خواب ببینید که قسمتی از آب دریا را خورده اید، در صورتی که هیچ تاثیری بر روی شما نگذاشته باشد به معنای آن است که پادشاه یا دانشمندی به دست شما از بین خواهد رفت. معبری دیگر عقیده دارد اگر ببینید، قسمتی از آب دریا را خورده اید به نشانه رسیدن به عزت و بزرگی به همان اندازه می باشد.

وارد شدن در آب دریا

اگر کسی خواب ببیند که وارد آب دریا شده است، بیانگر آن است که بندگی و طاعت پروردگار را به دست خواهد آورد.

بیرون آمدن از آب دریا

اگر کسی خواب ببیند که به حالت شناکنان از آب دریا بیرون آمد و لباس پوشید به نشانه آن است که از کار کردن و خدمت به پادشاه رهایی می یابد و بالعکس این خواب، دلالت بر گرفتاری در امور دنیوی و عدم خلاصی از خدمت به پادشاه می باشد.

صید کردن از دریا

در صورتی که کسی خواب ببیند که از دریا صید می کند، به معنای بدست آوردن روزی حلال است، ضمن اینکه معاش و معیشت زندگی برای زن و فررزند و به طور کلی خانواده اش گسترده خواهد شد.

دیدن موج دریا

اگر خواب ببینید که موجی از دریا بلند شده است، بیانگر آن است که به اندازه آن موج روزی حلال کسب خواهید کرد و نیز معیشت زندگی نیز برای خانواده وی فراخ و گسترده خواهد شد. اما اگر ببینید که موجی از دریا بلند شده و ابر ها، جهان را تاریک کرده باشند، بیانگر آن است که مردم آن شهر یا کشور گناهکار می باشند.

تعبیر خواب دریا

تعبیر رویای دریا از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر کسی خواب ببیند که در دریا می باشد به معنای خدمت کردن به پادشاه و یا اطاعت و فرمانبرداری از مردی دانشمند و عالم می باشد.

خوردن آب دریا

اگر در خواب ببینید که از آب ناگوار و گندیده دریا می خورید، نشانه آن است که دشمن خطرناک و بزرگی پیدا خواهید کرد. همچنین به عقیده برخی تعبیرگران دیگر خوردن آب تیره دریا بیانگر بدست آوردن هر چیزی با رنج و سختی و نیز ترس و بیم می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که آب دریا را می خورد و آن آب داغ است، به نشانه آن است که مرتکب گناه و معصیتی خواهد شد و دارای تعبیری بسیار بد می باشد.

در صورتی که ببیند که آب دریا را می خورد و آن آب خیلی سرد است، تعبیر آن برای فردی که عالم و دانشمند باشد به معنای بهره فراوان بردن از  علم است.

سرگردان بودن در آب دریا

در صورتی که ببینید که بین آب دریا سرگردان و متحیر هستید به نشانه آن است که کارتان در خطر است. اگر ببیند که در دریا شنا می کنید، در حالی که نمی توانید خودتان را به ساحل یا کناری برسانید به نشانه آن است که از بند و گرفتاری خلاص نمی شوید. (برای دفع بلا و گرفتاری حتما صدقه بدهید.)

بیرون آمدن از دریا

اگر کسی خواب ببیند که از آب دریا بیرون می آید به نشانه آن است که غم و اندوه وی پایان می پذیرد.

تعبیر خواب دریا

دیگر تعابیر دریا

اگر کسی در خواب خود ببیند که آب دریاها و رودخانه ها در جایی جمع شده است یعنی اینکه پادشاه آن سرزمین، تمام اموال و خزانه اش را در یک جا جمعه کرده است.

اگر کسی در خواب ببیند که از دور به دریا خیره شده است و نزدیک ان نمی رود، تعبیر آن یعنی که به چیزی امیدوار است که هرگز به آن نخواهد رسید.

مطلب پیشنهادی: تعبیر خواب دوست و رفیق؛ تعابیر دیدن دوستان و رفیق در خواب

مطالب مشابه را ببینید!