مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب شراب + تعابیر اسلامی در مورد شراب و مست شدن

تعبیر خواب شراب

تعبیر خواب شراب چیست؟ دیدن شراب در خواب چه معنایی می دهد؟ تعبیر خواب مست شدن چیست؟  تعبیر خواب شراب از دید معبران اسلامی به معنای مال حرام می باشد، در حالی که معبرن غربی مشاهده شراب در خواب را نماد شادی و بزم می دانند، در ادامه با دیگر تعابیر شراب آشنا می شوید.

تعبیر خواب شراب از دیدگاه معبران مختلف معانی متفاوتی دارد، بعضی نوشیدن آن را در عالم خواب را خوب نمی دانند و عده ای هم مانند مطیعی تهرانی عقیده دارند، تعبیر آن به نیت خردن به آن ربط داردف پس برای آگاهی کامل از تعبیر رویای شراب از دیدگاه معبران اسلامی و غربی می تواند در ادامه همراه ما باشید.

 

آشنایی با تعبیر خواب شراب و مست شدن

از گذشته ها تعبیر خواب وجود داشته است و افراد زیادی به تعبیر خواب می پرداختند، حالا برای اینکه تفسیر درستی از خاب خود داشته باشیم، باید جزییات کامل خواب، زمان خواب دیدن و کیفیت آن را مورد توجه قرار دهیم.

 

تعبیر خواب شراب از دیدگاه ابن سیرین

دیدن شراب در خواب از دیدگاه ابن سیرین به نشانه مال حرام است.
اگر کسی خواب ببیند که در شراب غرق شده است، یعنی گرفتار فتنه خواهد شد.
اگر کسی خواب ببیند که در منزل خود شراب فراوان دارد، بیانگر آن است که از طرف شخصی که صاحب ملک و املاک و زمین فراوان است به وی سود و منفعت خواهد رسید.

تعبیر دیدن شراب از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب ببیند که شراب می نوشد، در صورتی که شراب را به نیت ماده مست کننده بخورد، بیانگر گناه کردن بیننده خواب و بدست آوردن مال حرام توسط وی بوده و در صورتی که قصدش از نوشیدن شراب فرح و انبساط و تبرید باشد به معنای بدست آوردن مال حلال و نعمت و فراوانی است.

تعبیر خواب از دیدگاه امام صادق (ع)

امام صادق (ع) دیدن شراب در خواب را بر ۳ وجه می داند:
  • مصرف مال حرام
  • ازدواج
  • نعمت

اگر کسی در خواب ببیند که شراب می فروشد، تعبیر آن به معنای این است که وی فردی دعوایی بوده و دائما به دنبال درگیری و فتنه می باشد.

تعبیر خواب خوردن مشروب

ابن سیرین تعبیر خواب کسی را که شراب می خورد را نشانه بدست آوردن مال حرام به همان اندازه می داند.

همچنین جابر مغربی عقیده دارد، اگر کسی در خواب ببیند که شراب را با آب مخلوط کرده و می خورد، یعنی ربا و نزول خور است.

برخی دیگر از معبران نیز خوردن شراب در خواب را به معنای به دست آوردن مال حرام می دانند.

از دیدگاه خالدبن علی بن محدالعنبری

اگر کسی خواب شراب را ببیند، معنای آن فتنه و دشمنی و آشوب می باشد، همچنین این تعبیرگر دیدن شراب را به نشانه دیوانگی و بیهوشی نیز تلقی می کند.

در صورتی که خواب ببینید، مشغول درست کردن و آماده کردن شراب هستید، تعبیر آن خدمتکار سلطان شدن و یا دست یافتن به مقامی بزرگ می باشد.

از دیدگاه خالد اصفهانی

در صورتی که خواب ببینید، افراد زیادی در یک محل جمع شده اند و در ملا عام مشغول خوردن شراب هستند، تعبیر آن بدست آوردن ثروت بسیار برای بیننده خواب به خاطر توانایی ها و خلاقیت های خودش در زندگی است که تشویق دیگران در این زمینه را نیز به دنبال دارد.

تعبیر خواب علامه طباطبایی

اگر کسی خواب ببیند که دوست صمیمی اش شراب می خورد، یعنی اینکه از طرف وی دیر یا زود دچار منفعت یا ضرر خواهد شد. همچنین در صورتی که آن فرد غریبه باشد، بیانگر این است که مال بیننده خواب با مال حرام مخلوط شده و یا پول حرام از کاری کسب می کند.

اگر خواب ببینید که همراه جمعی از دوستان شراب می نوشید، تعبیر آن بدست آوردن منفعت و کسب سود زیاد از سوی افرادی می باشد که با آنها معامله ای را شروع کرده اید و یا درباره شروع کاری با آنها مشورت می کنید.

تعبیر خواب نوشیدن شراب سفید

اگر کسی خواب شراب سفید را ببیند، یعنی اینکه در نتیجه تلاش و کوشش خود می تواند به هر چیزی دست پیدا کند و در صورت کمک گرفتن از دیگران با مشکلات و سختی هایی رو در رو خواهد شد.

تعبیر خواب الکل از دیدگاه معبران مختلف

اگر کسی خواب الکل را ببیند، بیانگر شکست در انجام کاری و یا ایجاد اختلال در روند توسعه و پیشرفت کارش است.

در کتاب سرزمین رویا ها، دیدن یک بشکه پر از الکل به معنای موفقیت در انجام کار ها می باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی، دیدن شیشه هایی که در داخل آن مشروبات الکلی می ریزند را نشانه فساد و تباهی و گناه بیننده خواب می داند.

لوک اویتنهاو، نوشیدن الکل با آدم های سرخوش را به معنای داشتن روزگاری خوش برای صاحب خواب و خوردن آن با آدمهای غمگین را نشانه خیانت می داند.

لیلا برایت، تعبیر نوشیدن الکل را به معنای عدم کسب نتایج نیکو از انجام کار ها می داند.

آنلی بیتون عقیده دارد، اگر زنی خواب ببیند که مشروبات الکلی می نوشد به معنای آن است که وی برای حل اختلافات دیگران میانجی گری کرده و در این راه سلامتی اش ممکن است به خطر افتد.

تعبیر خواب شراب الکلی از دیدگاه زیگوند فروید، به معنای آن است که وی در انجام کارهای خود زیاده روی کرده و فاقد برنامه ریزی دقیق برای زندگی اش می باشد.

اچ میلر نیز تعبیر خواب نوشیدن الکل را به نشانه بی نظم بودن در انجام کار ها و با سرعت عمل پایین می داند.

تعبیر خواب درست کردن شراب

در صورتی که خواب ببینید که شرابی از انگور درست می کنید، بیانگر بدست آوردن پول بسیار و ارث غیر منتظره می باشد.

تعبیر خواب مست بودن

تفسیر شراب خوردن و مست شدن در خواب به معنای احساسات جنسی و شهوانی بیننده خواب می باشد. همچنین بیانگر آن است که وی هوشیاری و خودآگاهی خود را از دست داده و احساساتش بر وی غلبه کرده است.

تعبیر خواب آنلی بیتون

اگر کسی خواب ببیند که در اثر زیاده روی در خوردن شراب مست کرده است، بیانگر آن است که به خاطر جعل اسناد، دزدی و اعمال غیراخلاقی کارش را از دست داده و خود را حقیر و خوار می سازد.

اگر کسی خواب ببیند به خاطر مشروب خواری مست شده است، تعبیر آن بدست آوردن شانس در عشق و تجارت می باشد، همچنین به مقامی قابل تحسین در اهداف ادبی اش دست پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب شراب از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر کسی خواب ببیند که به خاطر نوشیدن شراب مست شده است، بیانگر آن است که به همان مقداری که مست شده، جاه و بزرگی بدست خواهد آورد.

تعبیر خواب جابر مغربی

مغربی نیز دیدن حالت مستی در عالم رویا در صورتی که به خاطر نوشیدن شراب باشد را به معنای ترس به همان مقدار مستی می داند.

در این مطلب تعبیر خواب شراب و تمام تعابیر مربوط به شراب و مست شدن را خواندید و امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

بخوانید:تعبیر خواب سیلتعبیر خواب تولد 

مطالب مشابه را ببینید!