مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب غذا پختن + معنی دیدن خواب غذا خوردن و تعبیر آن

تعبیر خواب غذا پختن

در این بخش تعبیر غذا پختن و تعیر غذا خوردن را از دیدگاه معبران اسلامی و غربی آماده کرده ایم و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرد.

تعبیر خواب غذا پختن از دید معبران اسلامی و غربی تفاوت دارد و شما می توانید با توجه به جزییاتی که در عالم رویا می بینید رویایتان را براحتی تفسیر کنید.

 

تعبیر خواب غذا پختن

خواب آشپزی از انواع رویاهای رایجی است که ممکن است هر فردی در طول عمر خود آن را بارها مشاهده کند و تعابیر مختلفی برای دیدن این رویا از دیدگاه عالمان و معبران بزرگ وجود دارد. در مطالب قبلی تعبیر خواب شستن ظرف، تعبیر خواب آب خوردن و تعبیر خواب تصادف را مطالعه کردید در ادامه تعبیر خواب غذا پختن را پیش رو خواهید داشت.

 

دیدن غذا پختن در عالم رویا از دیدگاه تعبیرگران مختلف دارای چه تفسیری می باشد ؟

 • آنلی بیتون 

اگر زنی در عالم رویا ببیند که غذا می پزد بیانگر این می باشد که حامی ندارد و باید از فرزندانش مراقبت بیشتری کند.
اگر فردی در خواب گوشتی را در حال پختن ببیند بیانگر این است که بیننده رویا با توقع و خودخواهی بیش از اندازه به اطرافش نگاه می کند.
پختن سیب زمینی در عالم رویا بیانگر انجام کاری موافق طبع بیننده رویا است.
پختن کلوچه در عالم رویا بیانگر صرفه جویی در امور خانه می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که گلابی می پزد بیانگر روابط عاشقانه کم دوام برای وی می باشد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب ببیند که پلو می پزد یا فرد دیگری پلو پخته است و پیش روی بیننده رویا قرار داده است بیانگر این می باشد به آرزویی که دارد می رسد و آرزوی وی بیشتر دارای جنبه مالی می باشد.
تعبیر خواب پختن سمنو بیانگر اقدام به کار نیکی است که سود آن به بیننده رویا و دیگران می رسد و این سود به همراه خودش روزی حلال و معاش پاکی را به همراه دارد.

 

 • لوک اویتنهاو 

تعبیر خواب غذا پختن بیانگر مهمانی شاد است.
تعبیر خواب پختن تخم مرغ بیانگر بدگویی برای بیننده رویا می باشد.
تعبیر خواب نان پختن نشانه موفقیت است.
تعبیر خواب پختن ماهی بیانگر داشتن خانه ای با سامان برای بیننده رویا است.

 • لیلا برایت 

اگر فردی در خواب ببیند که به پختن بیسکویت مشغول است بیانگر این است که وی در یک جشن یا مهمانی دوستانه ای شرکت می کند.

 

 • جابر مغربی 

تعبیر خواب نان پختن در عالم رویا بیانگر کم شدن روزی برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که روی آتش چیزی خوردنی را می پزد سپس آن را می خورد نشانه این است که حرف هایی خوب می شنود.

 • ابن سیرین 

تعبیر خواب پختن غذای خوش طعم بیانگر این است که به بیننده رویا از طرف پادشاه سود و منفعتی می رسد.
تعبیر خواب پختن غذای بدمزه و ناخوشایند در عالم رویا بیانگر این است که از طرف پادشاه به بیننده رویا ضرر و زیانی می رسد.

تعبیر خواب غذا خوردن

تعبیر خواب غذا خوردن

تعبیر خوردن غذا در حالت کلی نیکو و بسیار خوب است ولی این نکته را بایستی در نظر بگیرید که طعم و مزه غذا چگونه بوده تا بتوان تفاسیر بهتر و کامل‌تری را برای تعبیر خواب غذا خوردن بیان کرد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تأثیر مثبت و منفی می‌گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
 • اگر غذایی که پیش روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد در شما کراهت پدید آورد تعبیر غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می‌شود.. روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم و مأکول باشد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • خوردن: در آمد خوب
 • غذاهای ناشناخته: از بین رفتن شادی‌ها
 • غذاهای بیمزه: بیماری
 • دیدن آدم‌های که غذا می‌خورند: دعوت خواهید شد
 • غذای سوخته: اخبار ناخوشایند

تعبیر خواب غذای ترش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر غذا ترش باشد غم می‌آورد.
دانیال نبی: هر طعام که ترش بود، دلیل بیماری است.

تعبیر خواب غذای شیرین

دانیال نبی: طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است.
ابراهیم کرمانی: خورش چون به طعم شیرین بود، دلیل بر خرمی و شادی کند

تعبیر خواب خوردن غذای تلخ و شور

ابن سیرین: اگر بیند که خورش تلخ و ناخوش خورد، دلیل بر درویشی و بیچارگی کند.
ابراهیم کرمانی: چون غذا به طعم ترش و ناخوش و تلخ و شور بود، دلیل بر رنج و اندوه کند
مطیعی تهرانی:
 • چنانچه تلخ باشد تلخ کامی و شکست است. اگر غذائی که می‌خورید دارچین و فلفل داشته باشد همین تعبیر را دارد یعنی گرفتار تلخ کامی می‌شوید.
 • اگر از آن غذا بخورید شور باشد گرفتار ندامت یا خشم می‌شوید.

تعبیر خواب غذا با بوی خوش و ناخوش

محمدبن سیرین گوید: هر خوردنی که بوی خوش دارد به خواب دیدن نیکی است. اگر ناخوش بود، دلیل بر شر و بدی کند و سیر و پیاز در خواب، دلیل بر غم و اندوه کند و تباهی حال وی و گویند که، دلیل بر مال حرام کند و در آن راحت و خیر نباشد

تعبیر خواب غذا خوردن در محل‌های مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
محل صرف غذا هم اثر می‌گذارد. برای غذا تعابیر گفته شده قطعی است.
 • اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.
 • اگر محل صرف غذا در خانه یک دوست باشد در شهر یا محلی مشابه به پول می‌رسید که تأمین دارید و احساس آرامش می‌کنید که این را البته خود بیننده بهتر می‌تواند تشخیص دهد.
 • اگر دیدید که در آشپزخانه غذا صرف می‌کنید به وسیله همسرتان پولی به دست می‌آورید.

مطالب مشابه را ببینید!