مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب ماهی زنده با تعابیر مختلف از معبران معروف

تعبیر خواب ماهی زنده

انسان در طول زندگی اش خواب های مختلفی را میبیند ، که هیچ یک از آنها بی ربط با زندگی روزمره اش نیست اما ممکن است تعابیر مختلفی داشته باشد.

ممکن است شما در خواب ماهی زنده ببینید،که در این باره تعابیر مختلفی ذکر شده است،جالب است بدانید در بیشتر موارد خواب دیدن در این مورد به معنای رسیدن و به دست آوردن مال و ثروت فراوان است.

قصد داریم در این مقاله شما را با تعابیر مختلف آگاه سازیم ، پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

دیدگاه امام صادق

امام صادق(ع) تعابیر مختلفی را از این خواب ارائه نمودنده اند که در ادامه به آن می پردازیم.

۱_یکی از تعابیری که امام صادق دیدن خواب ماهی زنده دارد این است که فرد صاحب جایگاه میشود.

۲_دومین تعبیری که امام صادق برای این کار بیان کرده است این است که فرد در این خواب به قدرت و حامی دست می یابد.

۳_سومین تعبیری که امام صادق از دیدن این خواب مطرح می کند این است که دیدن ماهی زنده به معنای مجرد بودن دختری است.

۴_یکی دیگر از تعابیر در دیدگاه امام صادق بدین معناست که فرد در هنگام دیدن این خواب صاحب ثروت  فراوان می شود.

۵_پنجمین تعبیری که از دیدگاه امام صادق در مورد خواب ماهی زنده مطرح می شود این است که این فرد در هنگام دیدن چنین خوابی ناراحتی و غم خود را میبیند.

۶_آخرین تعبیری که امام صادق درمورد دیدن این خواب مطرح می کند در مورد کنیز و خدمتکار ای است که از هندوستان میباشد.

تعبیر خواب ماهی زنده

تعبیر خالدبن محد العنبری

خالد بن علی بن محد العنبری همچون امام صادق اعتقاد دارد که اگر فردی در خواب ماهی زنده ای را ببیند نشان از دختری است که مجرد است.

تعابیر منوچهر مطیعی تهرانی

جناب مطیعی تهرانی اعتقاد دارد که اگر فردی در خواب ماهی زنده را ببیند معنای خیر و نیکویی دارد و اگر آن ماهی شفاف و زلال باشد این خواب تعبیری نیکوتری دارد.

۱_اگر فرد بیننده خواب در خواب ببیند که در کنار استخر، دریاچه یا حوض آب ایستاده است و ماهیان فراوانی درون استخر، حوض و … وجود دارد ، خبر های نیکو و خیری در انتظار بیننده خواب است،البته در اینجا یک شرط وجود دارد و آن این است که آب در این استخر یا دریاچه باید زلال باشد.

۲_جناب منوچهر مطیعی معتقد است اگر آبی که ماهیان درون آن قرار دارد آلوده باشد و زلالی در آن دیده نشود نشان دهنده آن است که فرد بیننده خواب بعد از گذشت سختی‌ها و مشکلات فراوان که در طول زندگی اش متحمل شده ،صاحب ثروت فراوان می شود.

۳_مطیع اعتقاد دارد که اگر در خواب ماهیان رنگارنگ و زیبایی را ببینید که در آب گل آلود حضور دارند نشان از آن دارد که تمامی تلاش ها و دستاوردهایتان ضرر خاتمه می یابد.

۴_اگر بیننده خواب ماهی سفید را در استخر یا حوض مشاهده کند به معنای اقبال و شانس خوب است اما اگر بیننده خواب ماهیان زرد طلایی و طوسی را مشاهده کند بدین معناست در آینده ای نه چندان دور صاحب ثروت میشود،همچنین ایشان معتقدند اگر فرد ماهی قرمز و سرخ را در خواب ببیند به معنای جایگاه و مقام والایی است که در آینده به او اهدا می گردد.

تعبیر جابر مغربی

جابر مغربی معتقد است اگر بیننده خواب ببیند که در خواب با ماهی هایی که در استخر یا حوض حضور دارند حرف می زند ،بدین معناست که در آینده ای نه چندان دور رازی برای شما فاش می شود که از طریق آن می توانید به آسایش و خوشبختی دست پیدا کنید.

تعبیر خواب حضرت دانیال

حضرت دانیال اعتقاد دارند که اگر خواب بیننده ماهی را در دریای گرمسیر مشاهده کند به معنای گرفتاری است و اگر همین خواب را در دریای سردسیر مشاهده کند تعبیر خوب و مثبتی را دارد.

دیدگاه حضرت یوسف پیامبر

حضرت یوسف معتقد است که اگر بیننده خواب در خواب ببیند که برای ماهیگیری به مکانی می رود،به این معناست که تلاش های او در طول زندگی اش جواب داده و در زندگی شخصی پیشرفته فراوانی میکند.

تعبیر ابن سیرین

ابن سیرین بیان می کند که اگر فردی در خواب ببیند که در خواب به ماهی ها غذا می دهد به معنای آن است که خیر و برکتی زیادی به سمت زندگی اش سرازیر می شود.

آنلی بیتون

آنلی بیتون که روانشناس است معتقد است دیدن خواب ماهی زنده کنار استخری با آب زلال و پاکیزه بدین معناست که وجود افرادی که دارای مقام و جایگاه و ثروت فراوان هستند موجب پیشرفت و رشد شما در زندگی می شوند.

اچ‌ میلر

اچ میلر یکی دیگر از روانشناسان است که اعتقاد دارد،اگر بیننده خواب در خواب ببیند که ماهی آزاده است به آن معناست که آینده ای روشن در انتظار بیننده آن است.

و همچنین معتقد است که دیدن ماهی طلایی به این معنا که وصلت و ازدواجی به زودی در حال اتفاق افتادن است.

تعبیر خواب ماهی زنده

دریافت و گرفتن ماهی زنده

اگر فردی در خواب ببیند که از دست فردی دیگر ماهی زنده ای را دریافت می کند،به این معناست که عشق و عاطفه در روابط آن گسترش می یابد یعنی با دیدن این خواب زندگی عاشقانه او آغاز خواهد شد، همچنین به تعبیر دیگری دیدن چنین خوابی به معنای پیروزی در زمینه هایی است که در آن فعالیت می کنید.

حمله ماهی زنده

جالب است بدانید اگر فرد بیننده خواب در خواب ببیند که ماهی به سمت او حمله می کند نشان از مسائل عاطفی و عاشقانه در رابطه است،و معنای دقیق تر آن به این شکل است که فرد بیننده خواب در کنترل کردن عواطف خود در رابطه دچار ضعف است، و طناب زندگی‌اش به دلیل این ضعف از دستانش خارج شده،حال در ادامه تعبیر این خواب بیان شده است که اگر ماهی بزرگ باشد یعنی شما در برابر دیگران حداقل میزان اعتماد به نفس را دارا هستید،و در مقابل دیگران با اقتدار عمل نمی کنید.

سخن پایانی

جالب است بدانید دیدار ماهی زنده در خواب به معنای خیروبرکت و حیات است، بنابراین اگر شاهد ماهی زنده بودید بهتر است تعبیر آن را به معنای خیر و برکت بدانید و همچنین ممکن است مقام و جایگاهی در آینده ای نه چندان دور نصیب شما شود که رشد و پیشرفت شما را تضمین می کند.

مطالب مشابه را ببینید!