تعبیر خواب

تعبیر خواب پادشاه

محمدبن سيرين گويد: دوازده چيز است كه بيننده خواب را، دليل بر پادشاهي است. اول: آن كه بيند كه پيغمبر(ص) او امام گرداند. دوم: آن كه بيند كه علم شريعت ورزد. سوم:آن كه گوش پيغمبر پيش خود بيند، يعني منتظر اقامت و نماز بود. چهارم: آن كه بر منبر او خطبه كرد. پنچم: آن كه جامه رسول (ص) بر ت ن او است. ششم: آن كه انگشتري بيند كه در انگشت دارد. هفتم: آن كه بيند ك او آفتاب ياماهتاب گرديده. هشتم: آن كه بيند تن او رودخانه شده است. نهم: آن كه بيند كه چشم او ديوار شهر گشته است. دهم: آن كه بيند كه چشم او محراب مسجد …
جامع شده است. يازدهم: آن كه پادشاه او را انگشتري دهد. دوازدهم: آن كه بيند كه چشم او مانند گاوي شده است. اين دوازده چيز در خواب ديدن، دليل بود بر يافتن سلطنت و پادشاهي. حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه پادشاه او را جامه داد و كلاه داد، دليل كه بر مردمان خويش رئيس و الي گردد. اگر بيند كه بر سر پادشاه كلاه است پاكيزه، دليل بود بر شرف و اقبال و صلاح كار ودرازي عمر او. اگر بيند كه بر سر پادشاه كلاه چركين و دريده بود، دليل بود بر بدي حال پادشاه و عمر او. اگر بيند كه بر سر پادشاه دستار است، چنانكه در روزگار رسول (ص) بر سر صحابه است، دليل كه به پادشاه عدل و انصاف برسد. اگر بيند پادشاه را بار بگرفت و به فرمان او شد، دليل كه مملكت جهان بگيرد و بر آن قرار گيرد. اگر بيند پادشاه شد، دليل كه بيننده خواب توانگر شود. اگر بيند پادشاه در كوچه يا در سراي او درآمد، چنانكه در آمدن او به زاري و انكار است، دليل است كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد از سبب پادشاه. اگر بيند در آمدن او آنجا چيزي منكر نبود، دليل است هيچ مضرت و زيان به اهل آن موضع نرسد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پادشاهي بمرد و دفنش نكردند و بر وي نگريستند و جنازه او برنداشتند، دليل است بعضي از سراي او خراب شود و باشد كه متفكر دل و رنجور شود. اگر پادشاه به خواب بيند كه كعبه سراي او است، دليل كه هرگز در مملكت او زوال نباشد و از دشمن ايمن است. اگر ديد به كسي سلام مي كرد و يا كسي بدو سلام كرد، دليل ايمني است از غم و اندوه و خلود. اگر پادشاه بيند كه رسن در دست داشت يا دست در رسن زده است، دليل است كه به راه راست رود و بر جاده عدل و انصاف اقامه نمايد. جابرمغربي گويد: اگر بيند در نزد پادشاه بزرگ بود، دليل است كه از پادشاه بهره ونصيب يابد. اگر پادشاه را در لباسي نيكو بيند، در سرائي يا در كوچه اي كه منسوب به او است، دليل است بر زيادتي وبزرگي پادشاه و ولايت و عزت و جاه وي و خدم و حشم و مال و خزائن او. اگر بيند در پادشاه نقصاني است، تاويلش به خلاف اين بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پادشاه به روي ختفه است، دليل است پادشاهي بر وي بماند. اگر پادشاه بيند كه به زمين فرو شد، دليل كه مردي پادشاه را حرمت و منزلت بيفزايد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كسي پادشاه را گشاده روي و خرم بيند، دليل است كه كار او گشاد شود. اگر كسي وزير پادشاه را به خواب بيند، دليل است كاري كند كه زود به صلاح بازآيد. اگر حاجت پادشاه را بيند، دليل كه از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد. اگر نديم پادشاه را بيند، دليل است او را از كسي ملامت رسد. اگر ملازمان پادشاه را بيند، دليل است كه شغل و عمل او به صلاح آيد. اگر اعوان و نديمان پادشاه را بيند، دليل است كه كار او گشاده شود. اگر وزيران پادشاه را بيند، دليل است كه كسي او را ملامت كند و چيزي كه از دست او رفته بود، به دست او بازآيد. اگر چاكران وكيل را بيند، دليل نمايد كه كسي او را ملامت كند كه از شغل دون عاجز شود. اگر پرده دار پادشاه را بيند، دليل است كه كار بسته او گشاده شود. اگر مقنعه زن پادشاه را بيند، دليل است كه كسي را وعده دهد به دروغ. اگر زندانيان پادشاه را بيند، دليل بود كه غمگين و مستمند شود. اگر جلاد پادشاه بيند، دليل است كه مراد او زود حاصل شود. اگر دبير پادشاه بيند، دليل است آن چه مي جويد بيابد. اگر صلاح پادشاه را بيند، دليل است كه از زني منفعت يابد، اگر ركابدار پادشاه را بيند، دليل كند كه سخن دروغ و بي حاصل شنود. اگر غاشيه دار پادشاه را بيند، دليل كه او را غم و اندوه رسد. اگر جامه دار پادشاه را بيند، دليل است كه كار او نيكو شود. اگر دوات دار پادشاه بيند، دليل كه او را زنان چيزي حاصل شود. اگر خوانسالار پادشاه را بيند، دليل است خرم شود و مال حاصل نمايد. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند پادشاه به شهري درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه كرد، دليل نمايد كه كار آن شهر نقصان و آفت پذير بود. اگر بيند كه پادشاه در شهر او يا خانه او بخفت، دليل كه پادشاه بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرمايد.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه